Advies Vlaamse Woonraad over de subsidiëring van terreinen voor woonwagenbewoners

De Vlaamse Wooncode erkent het wonen in een woonwagen als een volwaardige woonvorm. De Vlaamse Regering wenst deze legislatuur de omslag te maken van een historisch gegroeid categoriaal ‘standplaatsenbeleid’ naar een ‘woonbeleid’ inzake woonwagenterreinen. Gemeenten, provincies, OCMW’s en sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen tot maximaal 100 % subsidies aanvragen voor investeringen in woonwagenterreinen (voorheen 90%). Het ontwerpbesluit bepaalt de modaliteiten voor de toekenning van de subsidie.

De Vlaamse Woonraad kan op hoofdlijnen instemmen met de subsidieregeling, zoals voorgesteld in het ontwerpbesluit. De verhoogde subsidiëring kan bij een aantal initiatiefnemers de drempel verlagen om over te gaan tot de inrichting van terreinen voor woonwagens. Dit dient echter samen te gaan met aanvullende benaderingswijzen, zoals een meer bovengemeentelijke aanpak en middelen voor sociale begeleiding. Daarnaast formuleert de Raad diverse punctuele opmerkingen bij het ontwerpbesluit. 

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de subsidiëring van terreinen voor woonwagenbewoners (15/10/2015)

< Nieuwsoverzicht