Advies Vlaamse Woonraad over de vrijstelling van de specifieke inhaalbeweging voor sociale huurwoningen

Op 1 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit tot vaststelling van nadere regels voor de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de specifieke inhaalbeweging voor sociale huurwoningen. Het decreet grond- en pandenbeleid bevat de principes van het bindend sociaal objectief wat wordt opgelegd aan elke gemeente. De gemeente moet binnen de tijdspanne van 2009-2025 een aandeel sociaal huuraanbod realiseren. Wanneer de gemeente een gering sociaal huuraanbod heeft wordt bijkomend een specifieke inhaalbeweging voorzien. Deze inspanning komt bovenop het bindend objectief voor het sociaal huuraanbod. De gemeente kan wel verzoeken om geheel of gedeeltelijk te worden vrijgesteld van de specifieke inhaalbeweging. Om hiervoor in aanmerking te komen formuleert het decreet GPB een aantal criteria, zoals de manifest ruimtelijke beperkingen, de inspanning die de gemeente doet voor de opvang van andere behoeftige doelgroepen…. Met dit ontwerp van besluit wil de Vlaamse Regering uitvoering geven aan de mogelijkheid tot gedeeltelijke of gehele vrijstelling.

Vanuit de vaststelling dat betrokken gemeenten reeds een gering aanbod hebben, meent de Vlaamse Woonraad dat de specifieke inhaalbeweging in regel moet worden nagestreefd. De mogelijkheid tot vrijstelling moet hierbij als een strikte uitzondering gelden (en steeds in relatie staan met de voortgang van de reguliere inspanning). Een al te ruimhartig uitzonderingsregime dreigt immers op gemeentelijk en gewestelijk niveau te leiden tot een vermindering van de kwantitatieve doelstellingen inzake het sociale huuraanbod. Daarnaast vraagt de Raad om de vrijstelling die nu een definitief karakter heeft (decretaal) om te buigen tot een tijdelijke vrijstelling (waarbij de tijdelijkheid afhankelijk is van het aanhouden van de criteria die nopen tot vrijstelling). Op die manier zou alsnog het vooropgesteld minimaal niveau in betrokken gemeente kunnen worden behaald.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de vrijstelling van de specifieke inhaalbeweging voor sociale huurwoningen

< Nieuwsoverzicht