Advies Vlaamse Woonraad over de wijziging van de kwaliteits- en veiligheidsnormen van woningen

De Vlaamse Wooncode bepaalt dat elke woning moet voldoen aan de elementaire veiligheids- gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Deze normen worden verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. Voorliggend ontwerp van besluit voert op een beperkt aantal punten wijzigingen door aan de minimale woonkwaliteitsnormen. Het betreft in hoofdzaak verduidelijking of verbeterde toepassing van de minimale woonkwaliteitsnormen naar aanleiding van een aantal interpretatieproblemen of praktische knelpunten die de woningcontroleurs op het terrein ondervinden. Daarnaast wordt geopteerd om enkele normen aan te passen aan gewijzigde bouwconcepten en/of aan (bouwtechnische) ontwikkelingen.

De Vlaamse Woonraad onderschrijft het beleidsvoornemen om de kwaliteit van het woonpatrimonium op te trekken. Het opwaarderen van de minimale woonkwaliteitsnormen is volgens de Raad een onderdeel van een renovatiebeleid dat op verschillende sporen uitwerking moet krijgen. Met het voornemen om de minimale woonkwaliteitsnormen aan te passen geeft het beleid bovendien het signaal dat de minimale standaard evolutief is, en moet worden aangepast aan voortschrijdende bouwinzichten en technische verbeteringen. De Raad vraagt wel om de aanpassingen van de woningkwaliteitsnormen doordacht te willen doorvoeren, en de mogelijke consequenties te willen onderzoeken (en desgevallend op te vangen). Hierbij dient rekening te worden gehouden met bouwtechnische evoluties, het bieden van (investerings)zekerheid op de (huur)markt en mogelijke gevolgen voor de private huurder. 

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de wijziging van de kwaliteits- en veiligheidsnormen van woningen (8/04/2016)

< Nieuwsoverzicht