Advies Vlaamse Woonraad over de wijziging van het decreet grond- en pandenbeleid

De Vlaamse Woonraad erkent de nood aan een degelijk grond- en pandenbeleid in Vlaanderen en onderschrijft de inspanningen om het decreet te optimaliseren. Het decreet wordt door diverse actoren als complex en moeilijk werkbaar ervaren. Verduidelijking van het toepassingsgebied en een aantal begrippen uit het decreet zijn dan ook noodzakelijk om een werkbaar instrumentarium op het terrein te realiseren. De Vlaamse Woonraad meent hierbij dat een eerder fragmentarische aanpak van de problemen in de toepassing van het decreet moet worden vermeden en een globale en grondige aanpak van het grond- en pandenbeleid wenselijk is. De aangekondigde evaluatie en een impactanalyse kunnen hierbij richtinggevend werken. Verder meent de Vlaamse Woonraad dat een aantal keuzes in het voorontwerp nadere verduidelijking en uitwerking verdienen. Dit is onder meer het geval met het voorgesteld Vlaams rollend grondfonds, de opname van Vlabinvest woningen in het sociaal objectief en de uitzonderingen op de sociale lasten. 

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de wijziging van het decreet grond- en pandenbeleid (24/02/2011)

< Nieuwsoverzicht