Advies Vlaamse Woonraad over het Woonbeleidsplan

Op 23 maart 2018 keurde de Vlaamse Regering het Woonbeleidsplan Vlaanderen goed.  Het Woonbeleidsplan bestaat uit een informatief gedeelte en een deel met de langetermijnvisie en -doelstellingen voor het Vlaamse woonbeleid met tijdshorizon 2050. De visie en doelstellingen kunnen om de 15 jaar worden herzien, om in te spelen op maatschappelijke  evoluties en veranderingen. Om het woonbeleidsplan uit te voeren wordt bij het begin van iedere regeerperiode een actieplan opgemaakt. Volgens de Woonraad moeten langetermijndoelstellingen de bakens uitzetten voor het toekomstige beleid, en zorgen voor een doelmatige en inclusieve invulling ervan. De raad ziet dan ook heil in de ontwikkeling van een kader voor het woonbeleid op (middel)lange termijn.

Toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit en woonzekerheid bekleden volgens de Woonraad geheel terecht een centrale plaats in het Woonbeleidsplan. De  raad wijst wel op het ontbreken van een operationele tussenschakel tussen de vooropgestelde ambities en de actieplanning. Daarom pleit de raad voor de uitwerking van een operationeel kader dat een aantal gerichte en/of instrumentele stappen formuleert om de actieplanning gericht te kunnen invullen. Ten slotte lijken een aantal ambities weinig of niet aan bod te komen in het woonbeleidsplan. Zo acht de Woonraad het noodzakelijk om de rechtenbenadering explicieter in beeld te brengen en een inclusieve woningmarkt als strategische doelstelling op te nemen.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over het Woonbeleidsplan

< Nieuwsoverzicht