Briefadvies Vlaamse Woonraad over de beperking van het aantal entiteiten bij de Vlaamse administratie – inbedding Vlaamse Woonraad in de SERV

Op 20 september 2013 verleende de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een conceptnota betreffende de beperking van het aantal entiteiten bij de Vlaamse administratie. Een aantal strategische adviesraden zouden verdwijnen of fusioneren. Wat de Vlaamse Woonraad betreft, wordt voorgesteld deze in te bedden in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). 
Algemeen betreurt de Vlaamse Woonraad tot nog toe geen consultatie of dialoog werd opgestart met de betrokken strategische adviesraden. Tevens lijkt de herschikking niet te zijn voorafgegaan door een gedegen analyse of onderzoek. 

Wat de eigen werking betreft, meent de Vlaamse Woonraad dat een eigen organisatie en rechtspersoonlijkheid de ultieme waarborgen vormen voor een volledig onafhankelijke werking en positie van een strategische adviesraad. Toch kant de Raad zich niet noodzakelijk tegen een administratieve inbedding van de Vlaamse Woonraad in de SERV, voor zover voldaan kan worden aan twee voorwaarden: ten eerste moet op inhoudelijk vlak de onafhankelijke en autonome werking kunnen worden verzekerd; ten tweede moet de representatieve vertegenwoordiging van het op het beleidsveld wonen betrokken middenveld gewaarborgd blijven.

PDF icon Briefadvies Vlaamse Woonraad over de beperking van het aantal entiteiten bij de Vlaamse administratie – inbedding Vlaamse Woonraad in de SERV

< Nieuwsoverzicht