Coronamaatregelen Wonen-Vlaanderen voor lokale besturen

Impact conformiteitsonderzoeken

Gelet op de verstrengde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen heeft Wonen-Vlaanderen beslist om voorlopig alleen in hoogdringende situaties met veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s conformiteitsonderzoeken in woningen uit te voeren. Dit geldt ook voor de acties en hercontroles in het kader van de strafrechtelijke procedure door de Vlaamse Wooninspectie. We beoordelen dit op basis van enerzijds de ernst van de gebreken en anderzijds de mogelijke nadelige gevolgen voor de eigenaar.

Bewijs van herstel van gebreken zal zoveel als mogelijk op een alternatieve werkwijze gebeuren (zoals gebruik van foto’s, facturen edm).

Alle niet-hoogdringende conformiteitsonderzoeken zetten we noodgedwongen on hold en dit vanaf nu tot en met 3 april. Nadien zullen we de situatie opnieuw beoordelen. Na het afbouwen van de coronamaatregelen kunnen we dossiers ambtshalve opnieuw opstarten. 

U vindt een concrete aanpak voor elk type van conformiteitsonderzoek in PDF icon deze richtlijn. Uw aanspreekpunt woningkwaliteit zal u informeren over de gevolgen van deze aanpak op de openstaande onderzoeksvragen van uw gemeente aan ons agentschap.

Heeft u daarnaast nog vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen op lopende woningkwaliteitsprocedures? Of wenst u ondersteuning bij de beoordeling van de urgentie en/of ernst van bepaalde woningkwaliteitsproblemen? Stuur dan zeker een mailtje naar uw meldpunt woningkwaliteit en we helpen u zo snel mogelijk verder. 

 

Lokaal woonoverleg en stuurgroepvergaderingen 

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, staan we toe dat het lokaal woonoverleg van een gemeente en de stuurgroep van een IGS-project lokaal woonbeleid op afstand (via Skype, Microsoft Teams, Zoom…) vergaderen. We vragen jullie om Wonen-Vlaanderen telkens uit te nodigen. In de mate van het mogelijke nemen we deel aan de vergadering. Er wordt een verslag opgemaakt met daarin per agendapunt de argumenten, de beslissing en de motivering van de beslissing.

Dergelijke vergaderingen tellen mee voor het in het besluit lokaal woonbeleid vooropgestelde minimale aantal overlegmomenten op jaarbasis.

Een schriftelijke behandeling (d.w.z. louter via mail, zonder fysiek overleg of vergadering op afstand) is in de volgende gevallen toegestaan:

  • De evaluatie van het afgelopen werkingsjaar van een IGS-project lokaal woonbeleid. 
  • Het IGS-project bezorgt de rapportering over het werkingsjaar aan de leden van de stuurgroep. Elk lid, inclusief Wonen-Vlaanderen, laat weten of hij/zij vragen heeft bij de uitvoering van de activiteiten. Op basis van de feedback maakt het IGS-project een verslag op, dat samen met de andere stuurgroepverslagen de basis vormt voor de beoordeling van het werkingsjaar.
  • De bespreking van een sociaal woonproject waarvoor de initiatiefnemer de lokale woontoets heeft aangevraagd, specifiek in functie van de beoordelingscommissie van 16 juni.

De initiatiefnemer bezorgt de projectfiche aan de vaste leden van het woonoverleg. Elk lid, inclusief Wonen-Vlaanderen, laat weten of hij/zij vragen heeft bij het project. Op basis van de feedback maakt de gemeente of het IGS-project een verslag op, waarna het college van burgemeester en schepenen zich kan uitspreken over de lokale woontoets.

Dergelijke schriftelijke behandeling telt niet mee voor het in het besluit lokaal woonbeleid vooropgestelde minimale aantal overlegmomenten op jaarbasis.

 

Maximaal digitaal: aanvraagdossiers en gemeentelijke reglementen

Door de coronamaatregelen verloopt ook de postbehandeling niet optimaal. Om papieren dossierbehandeling zo veel mogelijk te vermijden, willen we u vragen om alle communicatie met het Agentschap Wonen-Vlaanderen maximaal digitaal af te handelen, ook als het over officiële communicatie gaat.

Concreet: 

Gelieve steeds een ontvangstmelding te vragen. Indien er een behandelingstermijn is, dan vangt de termijn aan op de datum van bevestiging van ontvangst - tenzij anders vermeld. 

< Nieuwsoverzicht