Decretale wijzigingen voor woningkwaliteit, verwaarlozing en leegstand

Het Vlaams Parlement heeft op 22 december 2016 het ontwerpdecreet houdende diverse fiscale bepalingen goedgekeurd.

Met dit decreet, dat al in werking treedt op 1 januari 2017, vertrouwt de decreetgever het bestrijden van verwaarlozing volledig toe aan de gemeenten. Het Gewest bepaalt alleen nog de hoofdlijnen en geeft de gemeenten verder volledige beleidsvrijheid in het registreren en belasten van verwaarloosde panden. De decreetgever volgt hiermee integraal het advies ter zake van de paritaire commissie decentralisatie.

In functie van deze overdracht kreeg elke gemeente eind 2016 een laatste overzicht van de panden die in de Vlaamse inventarislijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen waren opgenomen. De gemeenten kunnen deze lijst als basis gebruiken voor het eigen register van - en heffing op - verwaarlozing. Als de gemeente dat wenst te doen, moet ze wel een aantal voorwaarden in acht nemen. De mogelijkheden ter zake zullen opgenomen worden in het modelreglement dat het agentschap Binnenlands Bestuur momenteel uitwerkt in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst, VVSG en Wonen-Vlaanderen. Zodra dit model op punt staat, normaal gezien in de loop van januari, zal Wonen-Vlaanderen erover communiceren.

De gewestelijke heffing voor woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard wordt stopgezet in de gemeenten die zelf een heffing hebben ingevoerd, op voorwaarde dat die heffing minstens één van de decretaal vastgestelde minimumbedragen respecteert. Deze minimumbedragen zijn 500 euro voor een kamer en 990 euro voor elke andere woning. Ook deze beslissing is in overeenstemming met het advies van de voornoemde commissie. Gemeenten die al een eigen heffing op ongeschikt- en onbewoonbaarheid hebben en gemeenten die een heffing invoeren vanaf 1/01/2017 moeten dat vóór 31/03/2017 laten weten aan de Vlaamse Belastingdienst, samen met een voor eensluidend verklaard afschrift van het gemeenteraadsbesluit. 

Meer informatie over deze wijzigingen vindt u in het Afbeelding van een pdf icoon Overzicht recente wijzigingen woningkwaliteit, verwaarlozing en leegstand (67.28 KB).

Vandaag treedt ook het decreet van 14/10/2016 ‘houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen’ in werking. Met dat decreet stuurt de decreetgever een aantal onvolkomenheden bij van bestaande regelgeving rond Wonen. Tijdens de recente Infomomenten Woningkwaliteit werd stilgestaan bij de belangrijkste bepalingen uit dit decreet voor de woningkwaliteitsbewaking en het bestrijden van leegstand, maar in het voornoemde overzicht staan ze nog eens op een rij.

 

< Nieuwsoverzicht