Definitieve goedkeuring wijziging ADL-besluit en Kader besluit Sociale Huur

Op 20 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring verleend aan een besluit dat het ADL-besluit en het Kaderbesluit Sociale Huur wijzigt. Het besluit treedt in werking 10 dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Sociale huisvestingsmaatschappijen werken met door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkende en gesubsidieerde voorzieningen samen voor de huisvesting van personen met een handicap. Ze doen dat op basis van het ADL-besluit tot aanmoediging van projecten rond het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken. Een actualisering van het ADL-besluit was nodig door de gewijzigde regelgeving, en door het invoeren van de persoonsvolgende financiering en het ter beschikking stellen van individuele budgetten aan de gebruikers in plaats van het financieren van erkende voorzieningen. Er is geopteerd om de toegang tot en het behoud van de ADL- woning verder - zoals in het verleden- afhankelijk te maken van resp. het sluiten en verderzetten van een minimale dienstverleningsovereenkomst met de zorgaanbieder die de assistentie voorziet vanuit het ADL-centrum dat behoort bij de cluster ADL-woningen. Het staat de sociale huurder/cliƫnt vrij om meer ondersteuning af te nemen bij de betrokken zorgaanbieder of om bijkomende overeenkomsten met andere (al dan niet vergunde) aanbieders af te sluiten.

Je kunt de documenten terugvinden via de volgende link : https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

< Nieuwsoverzicht