Kennisvereiste Nederlandse taal in sociale huisvesting principieel goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op 8 juli 2016 het voorontwerp tot wijziging van de Vlaamse wooncode en het ontwerp van besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur principieel goedgekeurd.   Hiermee wordt in uitvoering van het Regeerakkoord de taalbereidheidsvereiste omgebogen naar een taalkennisvereiste.

De sociale huurder zal na een jaar, nadat hij huurder is geworden, moeten beschikken over een basistaalvaardigheid van het Nederlands die overeenstemt met niveau A.1. van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. De sociale verhuurder zal de kandidaat-huurder reeds bij inschrijving uitdrukkelijk op de hoogte moeten brengen van deze huurdersverplichting, zodat de kandidaat-huurder zich daar op kan voorbereiden. 

Huurders van wie wordt vastgesteld dat de ze niet aan de verplichting kunnen voldoen wegens een blijvende belemmering door hun gezondheidstoestand, of omdat ze uitgeleerd zijn, worden vrijgesteld van de huurdersverplichting.

 Huurders die niet aan de verplichting voldoen, kunnen na aanmaning en ingebrekestelling door de handhavende overheid een administratieve geldboete worden opgelegd.

Naast deze maatregel wordt in het ontwerp van decreet ook de inburgeringsbereidheid als inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde en huurdersverplichting geschrapt uit de Vlaamse Wooncode.

Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet en ontwerp van besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Woonraad en daarna van de Raad van State.

PDF icon Nota aan de Vlaamse regering - ontwerp van decreet

PDF icon Memorie van toelichting ontwerp van decreet

PDF icon Ontwerp van decreet

PDF icon Nota aan de Vlaamse regering - ontwerp van besluit

PDF icon Ontwerp van besluit

< Nieuwsoverzicht