Nieuw draaiboek prestatiebeoordeling sociale huisvestingsmaatschappijen

Het draaiboek 'prestatiebeoordeling sociale huisvestingsmaatschappijen' dat werd gebruikt tijdens de eerste visitatieronde, werd op basis van intensief overleg met de sector en belanghebbenden bijgeschaafd. Op vrijdag 28 april 2017 heeft Vlaams minister Homans het aangepaste draaiboek goedgekeurd.

Het draaiboek vat de prestatievereisten samen waaraan shm’s moeten voldoen, en geeft duiding bij wat concreet van hen wordt verwacht. Ook aan de visitatieprocedure en de werking van de Visitatieraad is een hoofdstuk gewijd. Het draaiboek zal de leidraad vormen bij de tweede visitatieronde, die vanaf oktober 2017 van start gaat.

Het nieuwe draaiboek bevat verschillende belangrijke wijzigingen tegenover de vorige versie, zowel rond het visitatieproces en de beoordeling door de visitatiecommissie, als op het vlak van de operationele doelstellingen:

1. Het visitatieproces:

 • elk visitatierapport zal ook een samenvatting bevatten;
 • sommige stappen bij de voorbereiding van het visitatieproces worden vroeger gezet (zoals actoren uitnodigen, prestatiedatabank nakijken, ...);
 • op basis van de door de shm gesignaleerde feitelijke onjuistheden wordt er een extra conceptvisitatierapport opgesteld dat aan de raad van bestuur wordt toegelicht;

​2. Beoordeling door de visitatiecommissie:

 • vanaf de tweede visitatieronde is een beoordeling 'onvoldoende' mogelijk; de minister en de Vlaamse Regering kunnen in dat geval meer ingrijpende maatregelen nemen t.a.v. de shm;
 • wanneer één of meerdere oordelen 'onvoldoende' luiden, kan de betrokken shm daartegen beroep aantekenen bij de Visitatieraadsvoorzitter;
 • de beoordeling op koopactiviteiten is niet langer afhankelijk van de historische erkenning, maar van het feit of de shm sociale leningen van de VMSW mag bemiddelen of expliciet op koopactiviteiten wil worden beoordeeld.

3. Operationele doelstellingen (o.d.):

 • bij de meeste operationele doelstellingen zijn de huidige vereisten explicieter verwoord. Voorbeelden:
  • de prestaties rond onderhoud en herstel maken voortaan expliciet deel uit van doelstelling 2.1: de shm staat in voor onderhoud en herstel, renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het woonpatrimonium;
  • het voorkomen en aanpakken van leegstand wordt een onderdeel van de vereisten bij de doelstelling om de (werkings- en onderhouds)kosten goed te beheersen (o.d. 5.2);
  • huisvestingsondersteuning aanbieden (o.d. 4.1) veronderstelt voortaan ook inspanningen rond sensibilisering en begeleiding van huurders bij het nastreven van rationele bezetting;
 • de principes van aanpasbaar bouwen (voorheen o.d. 2.3) zijn vervat in de vereisten bij de doelstelling om het aanbod af te stemmen op de noden van verschillende groepen (o.d. 1.5);
 • de principes van milieuvriendelijkheid (voorheen o.d. 2.2) zijn vervat in de vereisten bij doelstellingen 2.1 (de shm staat in voor onderhoud en herstel, renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het woonpatrimonium), o.d. 3.1 (de shm bouwt prijsbewust), o.d. 4.1 (de shm biedt huisvestingsondersteuning aan);
 • om goede prestaties aan te tonen op de inzet van de shm voor een zo goed mogelijke woonzekerheid (o.d. 4.2) gelden bijkomende vereisten: een uniforme registratie van huurcontracten die beëindigd worden op initiatief van de shm; inzicht in de evolutie van de huurdersachterstallen en tussen zittende en vertrokken huurders;
 • de beoordeling van de financiële leefbaarheid gaat voortaan ook formeel uit van de FIGI en de tien onderliggende indicatoren (i.p.v. vier indicatoren);
 • de principes van de doelstelling om te streven naar een echte woonmaatschappij zijn vervat in de doelstelling om burgers snel en duidelijk te informeren (o.d. 6.1);
 • het communiceren over de resultaten van visitaties wordt een expliciete vereiste bij de doelstelling om burgers, beleidsinstanties en andere belanghebbenden snel en duidelijk te informeren (o.d. 6.1 en o.d. 6.2).

4. Organisatiebeheersing vormt een expliciet aandachtspunt bij elke doelstelling maar is niet langer een doel op zich (voorheen o.d. 5.6). Bereidheid tot verandering en verbetering - vroeger eveneens een aparte doelstelling (o.d. 5.7) - zit hier ook in vervat.

Het nieuwe draaiboek prestatiebeoordeling is vanaf eind mei 2017 voor shm’s beschikbaar in een handig naslagwerk. Hier vindt u alvast de tekst van het nieuwe draaiboek: PDF icon vr_2017_2804_med._vaststelling_draaiboek_prestatiebeoordeling_shms.docx.

Op 24 en 29 mei 2017 organiseren VMSW en Wonen-Vlaanderen informatiesessies voor shm's over het nieuwe draaiboek. Elke shm ontving daarvoor reeds een persoonlijke uitnodiging.

Met vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij het team shm's van Wonen-Vlaanderen via wim.guillemyn@rwo.vlaanderen.b

< Nieuwsoverzicht