nieuwe oproep voor experimentele woonvormen

De Vlaamse Regering keurde een nieuwe oproep goed voor experimentele woonvormen in een regelluwe proefomgeving. Hiermee wil de regering innovatie in het Vlaamse woonbeleid aanmoedigen. Als het Vlaams Parlement het decretaal kader goedkeurt, zal Wonen-Vlaanderen in 2017 de oproep lanceren.

Waarom deze proefomgeving?

Experimentele projecten ondervinden dikwijls moeilijkheden om te starten binnen het bestaande kader, doordat de regelgeving (nog) niet is aangepast aan nieuwe evoluties en trends. Kenmerkend aan de proefomgeving is dan ook het ‘regelluwe’ kader waarin de experimenten zich kunnen ontwikkelen. Bestaande regelgeving wordt voor een beperkte periode helemaal of deels aan de kant geschoven om innovatie vrij baan te geven. De bedoeling is om expertise op te bouwen en te kijken of het opportuun is om de projecten uit te breiden over heel Vlaanderen.

Welke projecten kunnen deelnemen aan de proefomgeving?

Het project moet gericht zijn op de uitbouw van een model voor gemeenschappelijk wonen of voor erfpacht- en opstalconstructies waarbij de eigendom van de grond en de eigendom van de woning worden gescheiden. Bovendien moet het project voldoen elk van de onderstaande voorwaarden:

1) Het project moet voldoende vernieuwend zijn. Deelnemen om een bestaand woonproject te regulariseren, is dus niet mogelijk.
2) Het project moet beantwoorden aan een maatschappelijk relevante behoefte, en moeilijk of niet realiseerbaar zijn binnen de toepasselijke regelgeving.
3) De methode en organisatie van het project moeten toepasbaar zijn in andere regio’s of samenwerkingsverbanden in het Vlaamse Gewest.
4) Het project moet realiseerbaar zijn binnen een tijdspanne van maximaal zes jaar, eventueel verlengbaar met maximaal vier jaar.

Het aantal deelnemers aan de proefomgeving is niet beperkt. Alleen door een talrijke deelname zijn immers goed onderbouwde en aan de praktijk afgetoetste conclusies mogelijk.

Wat is de draagwijdte van de proefomgeving?

De proefomgeving geeft de geselecteerde projecten geen onbeperkte ruimte om vrij te experimenteren. De projecten blijven gebonden aan de bestaande regelgeving, maar mogen wel afwijken van een aantal bepalingen van de Vlaamse Wooncode. Eenmaal geselecteerd, krijgen de projecten een lijst van de bepalingen waarvan ze mogen afwijken. De afwijkingen kunnen gaan over:

1) artikel 5, §1, eerste lid, 1°, 2° en 8, en derde lid, van de Vlaamse Wooncode dat de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten bepaalt waaraan woningen moet voldoen.
2) artikel 34, §3 en artikel 42 van de Vlaamse Wooncode die handelen over de verkoop van sociale koopwoningen.
3) artikel 38 van de Vlaamse Wooncode, voor wat betreft de kwaliteitsnormen waaraan sociale woningen moeten voldoen. Deze normen worden vastgelegd in de C2008, leidraad voor bouwheren en ontwerpers van sociale woningen.
4) artikel 40, §2, derde en vierde lid van de Vlaamse Wooncode dat de voorwaarden bepaalt waaronder sociale woonorganisaties kunnen intekenen op het maatschappelijk kapitaal van andere vennootschappen.
5) artikel 78 en artikel 79 van de Vlaamse Wooncode die de voorwaarden bepalen waaronder sociale leningen worden verstrekt.
6) artikel 81, §1, en artikel 82 tot en met artikel 83 van de Vlaamse Wooncode die handelen over tegemoetkomingen.
7) artikel 84 van de Vlaamse Wooncode dat de twintigjarige bewoningsplicht instelt en een vergoeding bepaalt bij niet-nakoming van deze verplichting.
8) titel VII van de Wooncode. Deze titel handelt over de verhuring van woningen in de sociale sector. Hiertoe behoren onder andere de huurdersverplichtingen en de toewijzingsregels.

De bepalingen waarvan kan worden afgeweken zijn limitatief. Er zal dus niet kunnen worden afgeweken van andere regelgeving.

De meeste bepalingen waarvan deelnemers kunnen afwijken gelden enkel voor sociale woonactoren. Toch kunnen ook private actoren hun voordeel doen bij de proefomgeving. Zij kunnen bijvoorbeeld baat hebben bij een afwijking van de woonkwaliteitsvereisten of van de voorwaarden voor de verstrekking van sociale leningen.

Hoe deelnemen aan de proefomgeving?

De timing van de proefomgeving en het standaardaanvraagformulier om deel te nemen, zullen midden 2017 op deze website staan.

Meer info of vragen: proefomgeving.wonen@rwo.vlaanderen.be

 

 

 

< Nieuwsoverzicht