Nieuwe regels bij de tweede visitatieronde van sociale huisvestingsmaatschappijen

De Vlaamse Regering wijzigde op 26 februari 2016 een aantal bepalingen in het Erkenningenbesluit van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM), wat op 25 maart 2016 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Deze wijziging gebeurde met het oog op de tweede visitatieronde. Het agentschap Wonen-Vlaanderen werkt deze wijzigingen later dit jaar uit in een aangepast draaiboek prestatiebeoordeling. Het draaiboek is een ministerieel uitvoeringsbesluit van het erkenningenbesluit.

De wijzigingen kwamen er op basis van de verbeterpunten in het evaluatierapport van 25 augustus 2015. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de sector en de overheid bereidde op basis van het evaluatierapport de wijzigingen aan het erkenningsbesluit voor. Het draaiboek prestatiebeoordeling zal op dezelfde manier tot stand komen. 

De 3 belangrijkste wijzigingen zijn:

1. Visitaties vinden meestal pas elke 6 jaar in plaats van elke 4 jaar plaats

Een visitatiecommissie beoordeelt de SHM’s met bijna uitsluitend goede prestaties pas na 6 in plaats van na 4 jaar. Op die manier dalen de administratieve lasten als u goede prestaties leverde. De minister kan in functie van de omstandigheden - bijvoorbeeld een aangekondigde fusie -  ook beslissen om de visitatie op een gepast moment te organiseren.

2. Minder doelstellingen, maar dezelfde vereisten.

Nu beoordeelt de visitatiecommissie 24 doelstellingen.  In de tweede visitatieronde worden er dat 19.

Sommige doelstellingen zijn immers rechtstreeks afhankelijk van prestaties op andere doelstellingen of houden er erg nauw verband mee. Daarom hergroeperen we de doelstellingen. Sommige doelstellingen waren eerder een middel tot betere prestaties, dan een doel op zich. De vereisten bij de doelstellingen die wegvallen brengen we onder bij andere doelstellingen.

Hier kan u meer lezen over de wijzigingen per prestatieveld

3. Geen globaal oordeel meer per prestatieveld, enkel nog per doelstelling.

De visitatiecommissie geeft nu een beoordeling per operationele doelstelling.  Het oordeel op het bovenliggende prestatieveld is nu automatisch gelijk aan het laagste oordeel op de onderliggende doelstellingen. Dit zorgde voor een te weinig genuanceerde en negatieve perceptie. Daarom geeft de visitatiecommissie vanaf de tweede visitatieronde niet langer een eindoordeel per prestatieveld. 

Vanaf wanneer gelden de wijzigingen?

De wijzigingen treden pas in werking op 1 januari 2017. Ze zijn van toepassing op de visitaties uit de tweede visitatieronde die 2017 zullen plaatsvinden.

Meer weten?

Wonen-Vlaanderen plant in het najaar 2016 een informatiesessie over alle wijzigingen aan het prestatiemeetsysteem. Alle SHM’s ontvangen hiervoor een uitnodiging. Op het Woonforum op 18 maart 2016 krijgt u al een korte vooruitblik tijdens de themasessie ‘Wat verandert er in de tweede visitatieronde?’

< Nieuwsoverzicht