Oproep tot het indienen van een aanvraag voor de erkenning en subsidiëring van verhuurdersorganisaties

Situering

Deze oproep richt zich tot organisaties die verhuurders of vastgoedmakelaars vertegenwoordigen en heeft als doel geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden een aanvraag tot erkenning en subsidiëring als verhuurdersorganisatie in te dienen. Het PDF icon Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 houdende de erkenning en subsidiëring van verhuurdersorganisaties, dient als basis voor een mogelijke erkenning. 

Opdrachten van een erkende verhuurdersorganisatie

Een verhuurdersorganisatie die private verhuurders vertegenwoordigt, heeft de volgende opdrachten:

 • ertoe bijdragen om het recht op wonen voor iedereen te helpen realiseren;
 • optreden als belangenbehartiger van verhuurders op de privéwoninghuurmarkt;
 • op individuele of collectieve basis informatie en advies verstrekken over alle aangelegenheden in verband met het verhuren van woningen. Niet-leden hebben recht op een eerste kosteloze raadpleging;
 • juridische bijstand verlenen aan verhuurders en potentiële verhuurders.

Een verhuurdersorganisatie die vastgoedmakelaars vertegenwoordigt, heeft de volgende opdrachten:

 • ertoe bijdragen om het recht op wonen voor iedereen te helpen realiseren;
 • optreden als belangenbehartiger van vastgoedmakelaars;
 • op individuele of collectieve basis informatie en advies verstrekken over alle aangelegenheden in verband met het verhuren van woningen, zowel ten aanzien van leden, als ten aanzien van niet-leden.

Erkenningsvoorwaarden

De erkenning als verhuurdersorganisatie wordt verleend als is vastgesteld dat aan de volgende creiteria werd voldaan, zoals opgenomen in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 houdende erkenning en subsidiëring van verhuurdersorganisaties:

 • particuliere verhuurders of vastgoedmakelaars vertegenwoordigen;
 • deelnemen aan overlegstructuren of samenwerken met het agentschap Wonen-Vlaanderen voor beleidsinitiatieven op de private huurmarkt;
 • opgericht zijn in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk;
 • beschikken over een centraal secretariaat met een consultatieruimte en gedurende ten minste 20 uur per week voor advies ter plaatse, telefonisch en per e-mail beschikbaar zijn voor het publiek en ten minste drie uur per week ’s avonds na 18uur of tijdens het weekend. In provincies waar geen centraal secretariaat is, worden ten minste 5 adviesuren per maand georganiseerd (deze voorwaarde geldt niet voor een organisatie die vastgoedmakelaars vertegenwoordigt);
 • ten minste één jaar voor de erkenningsaanvraag de volgende opdrachten hebben vervuld:
  • ertoe bijdragen om het recht op wonen voor iedereen te helpen realiseren;
  • optreden als belangenbehartiger van verhuurders of vastgoedmakelaars op de privéwoninghuurmarkt;
  • op individuele of collectieve basis informatie en advies vertrekken over alle aangelegenheden in verband met het verhuren van woningen;
  • juridische bijstand verlenen aan verhuurders en potentiële verhuurders;
 • ten minste één voltijds equivalent personeelslid met een diploma universitair onderwijs of met vijf jaar nuttige ervaring in de huisvestingsproblematiek en één voltijds equivalent personeelslid met een diploma niet-universitair hoger onderwijs of met drie jaar nuttige ervaring in de huisvestingsproblematiek tewerkstellen;
 • een beleidsplan opstellen, waarin een overzicht wordt gegeven van de doelstellingen die ze de volgende vijf jaar wil realiseren, alsook een gemotiveerd actieprogramma waarin de activiteiten zijn opgenomen om die doelstellingen te bereiken;
 • zich ertoe verbinden elke wijziging in de statuten en in het werkingsgebied en elke wijziging waardoor ze niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, mee te delen aan het agentschap Wonen-Vlaanderen;
 • een jaarverslag over de eigen werking in het voorbije jaar opmaken.

Procedure

Om in aanmerking te komen voor een erkenning als verhuurdersorganisatie, dient de kandidaat-aanvrager bijgaand gestandaardiseerd Bestand invulformulier ingevuld, ondertekend en voorzien van de nodige bijlagen in te dienen. Een aanvraag tot erkenning wordt in digitale versie per e-mail ingediend bij het agentschap Wonen-Vlaanderen: woonbeleid.wonen@vlaanderen.be. Een vraag tot erkenning kan worden ingediend tot en met 30 september 2019.   

Het agentschap bezorgt de aanvrager onmiddellijk een ontvangstbevestiging en beoordeelt de volledigheid van het dossier binnen dertig kalenderdagen vanaf de dag van de ontvangstbevestiging. Als het aanvraagdossier onvolledig is, brengt het agentschap de aanvrager daarvan op de hoogte. De aanvrager bezorgt de ontbrekende stukken binnen dertig kalenderdagen vanaf de vraag tot vervollediging aan het agentschap. Als het aanvraagdossier volledig is, brengt het agentschap de aanvrager daarvan op de hoogte. Binnen negentig kalenderdagen na de dag van de volledigverklaring neemt de minister een beslissing over de erkenningsaanvraag.

In het Vlaamse Gewest kunnen ten hoogste twee verhuurdersorganisaties die private verhuurders vertegenwoordigen en één verhuurdersorganisatie die vastgoedmakelaars vertegenwoordigt, erkend worden. Als meer verhuurdersorganisaties een erkenning vragen, worden de organisaties met de grootste representativiteit erkend. Die representativiteit wordt gemeten aan de hand van het aantal leden. Het aantal leden wordt vastgesteld op het moment van de aanvraag.

Het erkenningsbesluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de minister het erkenningsbesluit heeft ondertekend en geldt tot en met 31 december van het vijfde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het erkenningsbesluit in werking is getreden.

Subsidiëring

Voor de gedeeltelijke financiering van de werking van de erkende verhuurdersorganisatie, wordt, onder voorbehoud van goedkeuring door de begroting door het Vlaams Parlement, jaarlijks een bedrag toegekend. Voor een verhuurdersorganisatie die private verhuurders vertegenwoordigt, bedraagt de subsidie 175.000 euro per kalenderjaar. Voor een verhuurdersorganisatie die vastgoedmakelaars vertegenwoordigt bedraagt de subsidie 105.000 euro per kalenderjaar.

Hiertoe zal de erkende verhuurdersorganisatie jaarlijks de nodige verantwoordingstukken in verband met de werkings- en personeelskosten moeten indienen.

< Nieuwsoverzicht