Oproep tot kandidaatstelling Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld wonen. De Vlaamse Woonraad brengt adviezen uit over het Vlaamse woonbeleid, in het bijzonder over ontwerpen van decreet en besluiten van de Vlaamse Regering met een strategische impact op het beleidsveld. De adviezen zijn gericht aan de Vlaamse Regering en het Vlaamse parlement. Daarnaast wil de Vlaamse Woonraad bijdragen aan een brede beleidsvisie rond wonen. 

De Vlaamse Woonraad bestaat uit twintig effectieve leden:

  • twaalf vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld,
  • vijf onafhankelijke deskundigen,
  • twee vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), waarvan een namens de OCMW’s en een namens de steden en gemeenten,
  • een vertegenwoordiger van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP).

Naast effectieve leden heeft de Woonraad ook plaatsvervangende leden (uitgezonderd voor de onafhankelijke deskundigen). Maximaal twee derde van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn.

Oproep tot kandidaten

Het mandaat  van de huidige leden van de Vlaamse Woonraad loopt af in juli 2015.
Via deze open oproep wil de Vlaamse Regering kandidaten uitnodigen die een mandaat willen opnemen in de Vlaamse Woonraad voor de periode juli 2015 - juli 2019. 

Wat is een onafhankelijk deskundige?

Dat zijn academici of andere deskundigen die op grond van opleiding, professionele ervaring of engagement op het vlak van wonen de nodige expertise bezitten. De onafhankelijke deskundige kan de woonproblematiek doorgronden en situeren in een breder maatschappelijk verband. De onafhankelijke deskundigen nemen hun mandaat op individuele basis op. 
De kandidaat onafhankelijke deskundige moet zijn/haar deskundigheid aantonen. Hij/zij kan zich rechtstreeks (zonder voordracht) kandidaat stellen.

Wie vertegenwoordigt het maatschappelijke middenveld?

Vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld worden voorgedragen vanuit de sociale woonorganisaties en sociale kredietverstrekkers (uitgezonderd de VMSW), en vanuit representatieve organisaties die als sociale organisatie of als erkende beroepsvereniging de specifieke belangen van hun leden inzake wonen behartigen, die de bewoners, de eigenaars of bijzondere doelgroepen met specifieke woonbehoeften vertegenwoordigen, of die erkend zijn als welzijnsorganisatie. De voordragende organisatie is opgericht zonder winstoogmerk en richt zich territoriaal hoofdzakelijk op het Vlaamse Gewest of behartigt er een belang. 

Wie vertegenwoordigt de lokale en provinciale besturen?

De vertegenwoordigers van de steden, gemeenten en provincies worden voorgedragen door respectievelijk de Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Benoeming en duur van het engagement

De leden van de Woonraad worden voor vier jaar benoemd door de Vlaamse Regering. Ze oefenen hun mandaat uit in volledige onafhankelijkheid van de overheid. De oproep richt zich tot kandidaat-leden van de Vlaamse Woonraad voor de periode van juli 2015 tot juli 2019.

Wat verwacht de Woonraad van haar leden?

U werkt mee aan inhoudelijk onderbouwde adviezen over het Vlaamse woonbeleid.
U neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van de Vlaamse Woonraad en periodieke werkgroepvergaderingen. U ontvangt een vergoeding voor uw deelname aan de vergaderingen.

Specifieke elementen bij de samenstelling van de Woonraad 

Uit de kandidaturen zal de Vlaamse Regering twintig effectieve en vijftien plaatsvervangende leden benoemen. De Vlaamse Regering duidt een voorzitter aan onder de onafhankelijke deskundigen. Bij de samenstelling houdt de Vlaamse Regering rekening met de diversiteit aan competenties die nodig zijn voor de raad.

Bij de beoordeling van de kandidaturen houdt de Vlaamse Regering ook rekening met een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen. Hoogstens twee derde van de aan te duiden leden mogen van het hetzelfde geslacht zijn (zowel globaal als bij de effectieve en plaatsvervangende leden). 

De vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld en de vertegenwoordigers van de Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vereniging van de Vlaamse provincies worden op dubbeltallen voorgedragen. Dat houdt in dat twee personen als effectief lid en twee personen als plaatsvervangend lid worden voorgedragen. De voordracht moet de man/vrouw verhouding respecteren, zowel bij de effectieven als bij de plaatsvervangers. Als de voordragende organisatie niet over voldoende kandidaten beschikt, geeft ze minstens een effectieve en een plaatsvervangende kandidaat op (eveneens rekening houdend met het man/vrouw-evenwicht). 

Wijze van kandidaatstelling

De kandidaatstelling bestaat uit:

  • een gemotiveerde kandidaatstelling met een curriculum vitae waaruit uw ervaring, engagement of deskundigheid blijken;
  • voor de kandidaten die voorgedragen worden door een organisatie uit het maatschappelijk middenveld: documenten waaruit blijkt dat de organisatie is opgericht op particulier initiatief en zonder winstoogmerk, met zetel in het Vlaamse of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en hoofdzakelijk het Vlaamse Gewest als actieterrein heeft of een belang behartigt dat representatief is voor het Vlaamse Gewest;


Hoe kunt u uw kandidatuur indienen?

  • per aangetekende brief, uiterlijk tegen maandag 4 mei 2015, gericht aan het agentschap Wonen-Vlaanderen, t.a.v. de administrateur-generaal, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40A, 1000 Brussel. De datum van de poststempel geldt als datum;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs, uiterlijk tegen maandag 4 mei 2015, gericht aan het agentschap Wonen-Vlaanderen, t.a.v. de administrateur-generaal, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40A, 1000 Brussel. De datum van afgifte geldt als datum;
  • digitaal, uiterlijk tegen maandag 4 mei 2015, op het e-mailadres kandidaat.wonen@rwo.vlaanderen.be waarna u een ontvangstmelding en bevestiging van volledigheid ontvangt. De datum van ontvangstmelding geldt als datum.

Verdere informatie

Voor vragen over de procedure tot kandidaatstelling kunt u terecht bij pol.vandamme@rwo.vlaanderen.be, tel. 02/553.10.39 van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Voor meer informatie over de werking van de Vlaamse Woonraad en de decretale bepalingen over de kandidaatstelling kunt u terecht op www.vlaamsewoonraad.be of kunt u contact opnemen met de secretaris van de Vlaamse Woonraad, pol.vandamme@rwo.vlaanderen.be, tel. 02/553.10.39. 

< Nieuwsoverzicht