Oproep voor experimentele woonvormen

Minister Homans, bevoegd voor wonen, lanceert een oproep tot deelname aan een proefomgeving voor experimentele woonvormen.

Waarom deze proefomgeving?

Experimentele woonvormen ondervinden dikwijls moeilijkheden om te starten binnen het bestaande kader, doordat de regelgeving (nog) niet is aangepast aan nieuwe evoluties en trends. Kenmerkend aan de proefomgeving is dan ook het ‘regelluwe’ kader waarin de woonvormen zich kunnen ontwikkelen. Bestaande regelgeving wordt voor een beperkte periode deels aan de kant geschoven om innovatie vrij baan te geven. De bedoeling is om expertise op te bouwen en te kijken of het opportuun is om de projecten uit te breiden over heel Vlaanderen.

Wie kan deelnemen aan de proefomgeving?

Om geselecteerd te kunnen worden als experimentele woonvorm moet uw project gericht zijn op de uitbouw van een model voor gemeenschappelijk wonen of een model voor erfpacht- en opstalconstructies waarbij de eigendom van de grond en de eigendom van de woning worden gescheiden. Bovendien moet uw project voldoen elk van de onderstaande voorwaarden:

1) Het project moet voldoende vernieuwend zijn.

2) Het project moet beantwoorden aan een maatschappelijk relevante behoefte, en moeilijk of niet realiseerbaar zijn binnen de toepasselijke regelgeving.

3) De methode en organisatie van het project moeten toepasbaar zijn in andere regio’s of samenwerkingsverbanden in het Vlaamse Gewest.

4) Het project moet realiseerbaar zijn binnen een tijdspanne van maximaal zes jaar, eventueel verlengbaar met maximaal vier jaar.

Het aantal deelnemers aan de proefomgeving is niet beperkt. Alleen door een talrijke deelname zijn immers goed onderbouwde en aan de praktijk afgetoetste conclusies mogelijk.

Wat is de draagwijdte van de proefomgeving?

De proefomgeving geeft geen onbeperkte ruimte om vrij te experimenteren. De geselecteerde projecten blijven gebonden aan de bestaande regelgeving, maar mogen wel afwijken van een aantal bepalingen van de Vlaamse Wooncode. In uw aanvraag vermeldt u de bepalingen waarvan u wil afwijken en waarom. Eenmaal geselecteerd, krijgt u een lijst van de bepalingen waarvan effectief mag worden afgeweken. De afwijkingen kunnen betrekking hebben op de volgende bepalingen:

 

1) artikel 5, §1, eerste lid, 1°, 2° en 8, en derde lid,  en artikel 5, §2, van de Vlaamse Wooncode die de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten bepalen waaraan woningen moet voldoen.

2) artikel 34, §3 en artikel 42 van de Vlaamse Wooncode die handelen over de verkoop van sociale koopwoningen.

3) artikel 38 van de Vlaamse Wooncode, voor wat betreft de kwaliteitsnormen waaraan sociale woningen moeten voldoen.

4) artikel 40, §2, derde en vierde lid van de Vlaamse Wooncode dat de voorwaarden bepaalt waaronder sociale woonorganisaties kunnen intekenen op het maatschappelijk kapitaal van andere vennootschappen.

5) artikel 78 en artikel 79 van de Vlaamse Wooncode die de voorwaarden bepalen waaronder sociale leningen worden verstrekt.

6) artikel 81, §1, en artikel 82 tot en met artikel 83 van de Vlaamse Wooncode die handelen over tegemoetkomingen.

7) artikel 84 van de Vlaamse Wooncode dat de twintigjarige bewoningsplicht instelt en een vergoeding bepaalt bij niet-nakoming van deze verplichting.

8) titel VII van de Wooncode. Deze titel handelt over de verhuring van woningen in de sociale sector. Hiertoe behoren onder andere de huurdersverplichtingen en de toewijzingsregels.

De bepalingen waarvan kan worden afgeweken zijn limitatief. Er zal dus niet kunnen worden afgeweken van andere regelgeving.

Let wel: op de bepalingen waarvan kan worden afgeweken, zijn wel enkele uitzonderingen.

- de afwijkingen op de minimale kwaliteitsnormen mogen niet tot gevolg hebben dat de veiligheid en gezondheid van de bewoners in het gedrang komt;

- er kan niet afgeweken worden van de voorwaarden voor onroerend bezit en inkomen in de regelgeving over sociale huur, sociale koop, sociale leningen en premies.
 

Praktisch

Uiterste datum voor het indienen van het standaardaanvraagformulier: 31 augustus 2017

Download: Bestand standaardaanvraagformulier.docx

Meer info of vragen: proefomgeving.wonen@rwo.vlaanderen.be

Regelgeving: https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1028026&datum=&geannoteerd=false&print=false

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1005498&param=inhoud&ref=search&AVIDS=

 

 

< Nieuwsoverzicht