Principiële goedkeuring taalkennisvereiste

De Vlaamse Regering verleende op 19 mei jl., na het advies van de Vlaamse Woonraad, haar principiële goedkeuring aan de wijzigingen aan het ontwerp van besluit inzake taalkennisvereiste.

In het ontwerp worden een aantal bepalingen uit het Kaderbesluit Sociale Huur in overeenstemming gebracht met de aanpassingen in de Vlaamse Wooncode over de taalkennisvereiste (decreet van 10 maart 2017 tot wijziging van artikel 92, 93, 95, 98 en 102bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, B.S. 11 april 2017). Verder geeft het ontwerp uitvoering aan de delegatie aan de Vlaamse Regering om te bepalen :

  • wanneer de huurder moet voldoen aan de taalkennisverplichting. Dat is na een jaar nadat men huurder is geworden.
  • de wijze waarop kan worden aangetoond dat men voldoet aan de verplichting of in aanmerking komt voor de vrijstelling

Procedure

Als de verhuurder vaststelt op basis van zijn mondelinge contacten met de kandidaat-huurder dat die manifest beschikt over de vereiste taalkennis, is de verplichting vervuld. Als dat niet manifest duidelijk is, raadpleegt de verhuurder de kruispuntbank inburgering en als daaruit blijkt dat de kandidaat-huurder voldoet, is de verplichting ook vervuld. Om een grote toeloop naar de organisaties belast met de uitvoering van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid te vermijden, opteert de Vlaamse Regering om de huidige sneltest te behouden. De verhuurder kan dan in naam van de vermelde organisatie vaststellen dat het vereiste niveau is behaald. De personen waarvoor de verhuurder  niet heeft kunnen aanduiden dat aan de taalkennisvereiste voldaan is, zullen een jaar nadat ze huurder zijn geworden, moeten aantonen dat ze voldoen aan de taalkennisvereiste. De huurder voldoet aan de huurdersverplichting als de verhuurder een van de limitatief opgesomde attesten of documenten, via de Kruispuntbank Inburgering of van de huurder, verkrijgt.

Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

< Nieuwsoverzicht