Proefomgeving experimentele woonvormen

In een resolutie van 15 oktober 2015 vroeg het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering om proefprojecten voor gemeenschappelijk en vernieuwend wonen te stimuleren. Om tegemoet te komen aan de vraag van het Vlaams Parlement en de diverse signalen uit de praktijk dat nieuwe projecten moeilijk of niet gerealiseerd kunnen worden binnen de toepasselijke regelgeving, werd een proefomgeving ingesteld waarbinnen experimentele woonprojecten de kans krijgen om op te starten zonder de belemmering van een veelheid aan regelgeving.

Initiatiefnemers konden hun kandidatuur uiterlijk 31 augustus 2017 indienen door middel van een standaardaanvraagformulier dat bij ministerieel besluit werd bekendgemaakt.

Van de 48 ingediende projectaanvragen selecteerde de beoordelingscommissie 28 projecten voor deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen. Deze projecten werden opgenomen in een besluit van de Vlaamse Regering dat op 24 november 2017 principieel werd goedgekeurd.

Voormeld besluit van de Vlaamse Regering werd inmiddels overgemaakt aan de Raad van State met verzoek om een advies te verlenen binnen een termijn van 30 dagen. Na ontvangst van het advies van de Raad van State kan het besluit van de Vlaamse Regering, eventueel met aanpassingen, worden geagendeerd voor definitieve goedkeuring.

De definitieve goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering wordt begin 2018 verwacht. Op dat moment zal de minister de kandidaat-deelnemers informeren over de motieven die aan de grondslag liggen van de beoordeling en eventueel over de draagwijdte en de gevolgen van hun deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen.

Het besluit van de Vlaamse Regering en de projectlijst met de geselecteerde projecten kunt u vinden via de volgende link: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering?search=proefomgeving&publication_date=pick&publication_date_1%5Bmin%5D%5Bdate%5D=24-11-2017&publication_date_1%5Bmax%5D%5Bdate%5D=24-11-2017&competence=&=Zoek.

Voor meer informatie of vragen over de proefomgeving: proefomgeving.wonen@vlaanderen.be.

< Nieuwsoverzicht