Sociale huurwoningen: huurprijsberekening en diverse

Ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, en na advies van de Vlaamse Woonraad, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel haar besluit dat het sociale huurstelsel regelt. De aanpassingen omvatten de volgende aspecten :

  • het aanpassen van het principe en berekeningswijze van de energiecorrectie voor recente sociale huurwoningen. Inwerkingtreding wordt overgelaten aan de minister die nog een uitvoeringsbesluit moet opstellen, maar de bedoeling is om de energiecorrectie toe te passen vanaf 1 januari 2020;
  • het bepalen van de marktwaarde van een sociale huurwoning met behulp van een objectief schattingsmodel. De inwerkingtreding is verschoven naar 1 januari 2020 om de sector de tijd te laten hun patrimonium grondig in kaart te brengen. De bedoeling is ook om de basishuurprijs van alle verhuringen op die datum te vervangen;
  • het berekenen van een hogere huurprijs voor huurders met een inkomen die hoger ligt dan de toepasselijke inkomensgrens. Inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2019;
  • verhuringen die werden aangegaan in 2010, of eerder, en waarvan de basishuurprijs sindsdien niet werd vervangen, moeten op 1 januari 2019 normaal een nieuwe basishuurprijs krijgen op basis van het representatief staal. Gelet op de toepassing van een objectief schattingsmodel op alle verhuringen vanaf 1 januari 2020 is ervoor geopteerd om deze basishuurprijzen niet te vervangen maar nog 1 jaar te indexeren;
  • het toezichtsbesluit wordt aangepast waardoor voortaan ook ambtenaren van niveau B de functie van toezichthouder kunnen uitoefenen;
  • het REG/VFK-besluit wordt aangepast, waardoor : 
    • de subsidie die vanaf 2016 vanuit het Vlaams Klimaatfonds ter beschikking wordt gesteld aan de VMSW, ook kan worden aangewend voor de installatie van een ventilatiesysteem bij een grondige energetische renovaties volgens de VKF-regeling;
    • de middelen die niet werden aangewend, pas worden teruggestort in de algemene middelen vanaf 1 januari 2020 in plaats van 1 januari 2019

Dit wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bestand Nota van de Vlaamse regering bij het ontwerp van besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

Bestand Ontwerp van besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

 

< Nieuwsoverzicht