Vlaamse regering keurt BVR sociaal beheersrecht definitief goed

Met het wijzigingsdecreet van 4 mei 2018 heeft het Vlaams parlement de decretale bepalingen over het sociaal beheersrecht grondig bijgestuurd. Dit decreet, dat nog niet in werking is getreden, maakt de toepassing van het sociaal beheer heel wat eenvoudiger en werkt de juridische knelpunten en belemmeringen weg.

Nu heeft de Vlaamse regering ook het uitvoeringsbesluit over het sociaal beheersrecht definitief goedgekeurd. In dit BVR van 17 mei 2019 regelt de Vlaamse regering de uitvoeringsmodaliteiten van het sociaal beheer. Zo bepaalt het BVR wat we onder ‘normale beheerskosten’ mogen verstaan en welke werken de duurtijd van het sociaal beheersrecht verlengen. Ook de beroepsprocedure tegen het opstarten van het sociaal beheer wordt geregeld. Verder legt het BVR de voorwaarden vast voor absolute prioriteit bij de toewijzing van een woning in sociaal beheer. Er zijn ook twee modellen van authentieke akte bijgevoegd. Tot slot worden een aantal verouderde verwijzingen opgeheven.

Het BVR zal tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking treden. Tegelijk treedt ook het decreet van 4 mei 2018 in werking. De exacte datum is op dit ogenblik nog niet gekend, maar we houden u via onze website www.wonenvlaanderen.be op de hoogte. Op onze website kunt u alvast de tekst van het BVR terugvinden.  

Om u te ondersteunen bij de toepassing van het sociaal beheersrecht heeft Wonen-Vlaanderen samen met een aantal steden en gemeenten hard gewerkt aan een draaiboek. Dat draaiboek, dat we zullen integreren in het handboek ‘Woningkwaliteitsbewaking in uw gemeente’ wordt momenteel gefinaliseerd. We stellen het u graag voor op de Dag van het Lokale Woonbeleid (sessie 22).  

< Nieuwsoverzicht