Winnaars Beste Praktijkprijzen 2016 bekend

Prijswinnaars Beste Praktijkprijzen 2016

Op deze foto (vlnr): Maggy Steeno (hoofd sociale dienst Dijledal), Hans Heyse (directeur Volkshaard), Cathérine Vincent (directeur Dewaco), Eddy Monsieur (voorzitter van Dewaco), Griet Braekmans (operationeel manager klanten en projecten De ARK).

De prijzen werden uitgereikt op 18 maart 2016 op het jaarlijkse Woonforum, door de afscheidnemende voorzitter van de Visitatieraad (Gerard van Bortel) en zijn onlangs aangeduide opvolger (Tom Raes).

Visitatiecommissies gaan bij het beoordelen van prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen expliciet op zoek naar goede praktijken, en geven die een bijzondere plaats in het visitatierapport. Een jury die bestaat uit vertegenwoordigers van de sector, VIVAS en de Visitatieraad kiest uit alle goede praktijken van 2015 per prestatieveld een winnaar die zich in het bijzonder onderscheiden heeft. 

De winnaars zijn de volgende sociale huisvestingsmaatschappijen

  • Dijledal (Leuven): voor het prestatieveld BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN; 

voor de totaalaanpak van onderbezette woningen. De SHM boekt aantoonbaar resultaat door onderbezetting in het patrimonium in kaart te brengen en te analyseren, bewoners te bezoeken en, wanneer huurders dat willen, hen te ondersteunen bij een verhuizing naar een beter passende woning.

  • De ARK (Turnhout): voor het prestatieveld KWALITEIT VAN DE WONINGEN; 

voor de bijsturing, door middel van renovaties, van het aanbod van verschillende woningtypen in het huidige patrimonium om de rationale bezetting van woningen te bevorderen én voor de daaraan gekoppelde verhuisbegeleiding met inzet van ‘vakantiewoningen’ en meubelstockage.

  • DEWACO Werkerswelzijn (Aalst) voor het prestatieveld SOCIAAL BELEID; 

voor de totaalaanpak van de leefbaarheid in de wijk Ten Roozen. De SHM heeft de verbetering van de woonomgeving gecombineerd met sociale maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren en heeft dat gedaan in nauwe samenwerking met bewoners en andere partijen.

  • De Volkshaard (Gent): voor het prestatieveld INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID

voor haar inzet tot verandering en verbetering door innovaties op het snijvlak van wonen en welzijn, en de samenwerking die zij daarbij zoekt met andere partijen. Die inzet blijkt uit haar deelname aan het Europees domoticaproject I-Stay@home, de denktank voor kwetsbare personen en de huisvesting van kwetsbare personen via Housing First.

  • Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (Vilvoorde): voor het prestatieveld KLANTVRIENDELIJKHEID;

voor de tool op haar website voor het melden en opvolgen van herstellingen. De tool sluit aan bij de wens van veel huurders om meer inzicht te krijgen in de afhandeling van meldingen. De tool kan een stimulans zijn voor een breder gebruik van vergelijkbare interactieve instrumenten in de sociale huisvestingssector. Instrumenten die niet alleen klantvriendelijk zijn, maar ook een bijdrage kunnen leveren aan een meer efficiënte werking.

Naast prijzen waarover een professionele jury besliste, was er dit jaar voor het eerst ook een PUBLIEKSPRIJS. Elke deelnemer van het Woonforum kon stemmen op een van de 5 kandidaten die tijdens een voorronde de meeste stemmen hadden verzameld. De deelnemers konden de goede praktijk van DEWACO Werkerswelzijn uit Aalst het meeste smaken en op die manier won de SHM naast de prijs van de jury ook de publieksprijs voor de renovatieaanpak van de wijk Ten Roozen, waarbij de SHM de verhuisbewegingen met veel zorg heeft begeleid en een bijzondere aandacht had voor een betere leefbaarheid door middel van structurele ingrepen in de woonomgeving en een integrale en geïntegreerde aanpak van de criminaliteit, de overlastvormen en onveiligheidsgevoelens en dit in nauwe samenwerking deed met bewoners en andere partijen.

Ten slotte nog dit: de Beste-Praktijkprijs is een werkwoord. Het krijgen van de prijs brengt het engagement met zich mee om de goede praktijk breder bekend te maken en er een vervolg aan te geven. Hoe dat precies gebeurt, is aan de SHM

< Nieuwsoverzicht

Contacts

De visitatiecel van Wonen-Vlaanderen ondersteunt de Visitatieraad bij het beoordelen van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen en geeft advies aan de minister over daaraan gerelateerde onderwerpen.

Adres: 
Wim Guillemyn
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel
Telefoonnummer: 

Vragen aan de Visitatieraad of klachten over de werking van de Visitatieraad, kunt u stellen per brief of e-mail.

Adres: 
Visitatieraad sociale huisvestingsmaatschappijen, Tom Raes, Voorzitter
Wonen-Vlaanderen, Herman Teirlinckgebouw, Afdeling Woonbeleid
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel