Wordt u de nieuwe voorzitter van de Visitatieraad voor sociale huisvestingsmaatschappijen?

 

De Vlaamse minister van Wonen, Liesbeth Homans, lanceert een open oproep voor de aanstelling van een nieuwe voorzitter van de Visitatieraad voor sociale huisvestingsmaatschappijen.

Sinds 2012 beoordeelt de Visitatieraad de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) in Vlaanderen via de zogeheten visitaties. De Visitatieraadsvoorzitter draagt dus bij tot de responsabilisering van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de verbetering van hun werking, en helpt zo de decretale doelstellingen op het vlak van woonbeleid mee realiseren. De eerste visitatieronde loopt eind 2016 af en de huidige Visitatieraadsvoorzitter wil uiterlijk op 1 januari 2017 vervangen worden. Voor een vlotte inwerking en overgang wil de minister de nieuwe voorzitter al in maart 2016 tot (gewone) visitator benoemen. De datum van de benoeming tot Visitatieraadsvoorzitter is verder te bepalen in overleg met de huidige voorzitter.

De vaste voorzitter van de Visitatieraad moet toezien op een consequente toepassing van de prestatiebeoordelingsmethode (opgenomen in het draaiboek voor de prestatiebeoordeling), en op een stroomlijning van de beoordelingen door de verschillende visitatiecommissies. De voorzitter is ook het gezicht van de Visitatieraad en treedt op als aanspreekpunt voor het beleid en de belanghebbenden. 

De basisvoorwaarde voor deze functie is een grondige kennis en relevante ervaring van minstens vijf jaar op minstens een van de volgende gebieden:

 1. sociale aspecten en welzijnsaspecten van wonen, vooral op het vlak van leefbaarheid, woonzekerheid, integratie en gelijke kansen van bewoners;
 2. financiën, bedrijfskunde en bestuurskunde en het bedrijfsleven;
 3. de organisatie en de financiering van de sociale huisvesting.

De specifieke taken, vereiste competenties, deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure vindt u in de open oproep. Hier vindt u ook bijlage 1 bij de open oproep, nl. de onafhankelijkheid van en gedragsregels voor de leden van de Visitatieraad voor sociale huisvestingsmaatschappijen.

U kunt zich tot 4 januari 2016 kandidaat stellen. 

Hoe? U richt uw kandidaatstelling aan de heer Helmer Rooze, administrateur-generaal van het agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 19 bus 40, 1210 Brussel. U stuurt daarvoor een aangetekende brief, u geeft een brief af tegen ontvangstbewijs, of u stuurt een e-mail met ontvangstmelding naar selectie.visitatiecommissie@rwo.vlaanderen.be. Deze laatste mogelijkheid heeft onze voorkeur. De datum van het postmerk, van het ontvangstbewijs of van de ontvangstmelding heeft bewijskracht, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Uw dossier moet uiterlijk op maandag 4 januari 2016 in het bezit zijn van het agentschap Wonen-Vlaanderen. Uw dossier moet bestaan uit de volgende elementen:

 • een motivatiebrief waarin u: 
  • uw specifieke deskundigheid of deskundigheden beschrijft;
  • aangeeft op welke manier u de specifieke taken van de Visitatieraadsvoorzitter kunt en wilt uitvoeren; 
  • aan de hand van concrete voorbeelden toelichting geeft bij de rol die de Visitatieraad volgens u moet opnemen om bij te dragen tot het optimaal functioneren van de sector;
  • op erewoord verklaart dat u hebt kennisgenomen van de onverenigbaarheden, zoals bepaald in de bovenvermelde deelnemingsvoorwaarden, en dat u het engagement aangaat om – als er zich onverenigbaarheden voordoen –  die onmiddellijk te melden aan de selectiecommissie;
 • een uitgebreid curriculum vitae, waarin u uw relevante deskundigheid en ervaring aantoont aan de hand van een chronologisch overzicht van de opleiding en vorming die u gevolgd hebt, en op basis van uw professionele of andere ervaring, met vermelding van uw verantwoordelijkheden, taken en realisaties in de functies die het meest aansluiten bij de gevraagde deskundigheden of die de meeste toegevoegde waarde kunnen betekenen als visitator van sociale huisvestingsmaatschappijen;
 •  eventuele nuttige bewijsstukken over de relevante nuttige deskundigheid of ervaring.

Meer informatie vindt u in de open oproep of kan u hier opvragen. Bij de open oproep hoort ook een bijlage 1, waarin de onafhankelijkheid van en gedragsregels voor de leden van de visitatieraad voor sociale huisvestingsmaatschappijen voor de 2de visitatieronde staan beschreven.

 

< Nieuwsoverzicht

Contacts

De visitatiecel van Wonen-Vlaanderen ondersteunt de Visitatieraad bij het beoordelen van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen en geeft advies aan de minister over daaraan gerelateerde onderwerpen.

Adres: 
Wim Guillemyn
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel
Telefoonnummer: