De kosten en lasten van een sociale huurwoning

De opsomming en specifieke verdeling van de kosten en lasten tussen huurder en verhuurder is, behalve voor de sociale verhuurkantoren, strikt omschreven door de overheid.

De verdeling van de kosten en lasten tussen sociale huurder en verhuurder

Algemeen komen alle kosten en lasten van het bezit en de uitoefening van zakelijke rechten op het onroerend goed, ten laste van de sociale verhuurder. De kosten en lasten van het gebruik, het genot en de bewoning zijn voor de huurder, net als alle kosten en vergoedingen voor diensten of leveringen aan de huurder.

De berekening van de kosten en lasten

De aan de huurder aangerekende kosten en lasten moeten gebaseerd zijn op reƫle uitgaven van de sociale verhuurder, en zijn te staven met de nodige bewijsstukken. De sociale verhuurder moet jaarlijks een individuele afrekening maken op basis van de al betaalde voorschotten, met (behalve voor sociale verhuurkantoren) weergave van:

  • de totale kostprijs, onderverdeeld volgens de belangrijkste onderdelen;
  • het aan de huurder specifiek toegewezen aandeel van deze kostprijs;
  • een overzicht van de voorafbetalingen en het resterende saldo;
  • een overzicht van de betalingen die in het komende jaar zullen worden aangerekend.

Daarnaast moet de sociale verhuurder de huurder informeren over de gehanteerde verdeelsleutels bij het bepalen van de kostprijs. De huurder heeft altijd inzagerecht in de gedetailleerde afrekening en in de bewijsstukken van de aan hem aangerekende kosten en lasten.

De verrekening

De huurder betaalt maandelijks de kosten en lasten, op basis van de meest recente jaarafrekening. In principe vormen de betalingen een voorafbetaling, gevolgd door een definitieve afrekening op het einde van het jaar. Dit geldt voor het individuele verbruik van water, gas, stookolie, elektriciteit en andere energie, en de kosten voor de huur, het onderhoud en de opname van de individuele tellers of meettoestellen. De sociale verhuurder kan de voorafbetalingen gemotiveerd bijsturen als hij een evolutie in de kosten en lasten verwacht.

Voor de vaste kosten kan de sociale verhuurder werken met een systeem van afbetalingen in plaats van voorafbetalingen. Daarbij worden geen voorschotten betaald, maar zijn de maandelijkse huurlasten een betaling in 1/12 van de afrekening van het voorgaande jaar.

Regelgeving

Waar vindt u de regelgeving betreffende de berekening van de kosten en lasten van een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving met betrekking tot de berekening van de kosten en lasten van een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten inzake de verdeling van de kosten en lasten vindt u terug in:

  • artikel 97 van de Vlaamse Wooncode;
  • artikel 34 van het Kaderbesluit Sociale Huur;
  • artikel 6 tot en met 8 van de typehuurovereenkomst voor een SHM-woning; (ook voor lokale besturen)
  • artikel 8 tot en met 11 van de typehuurovereenkomst voor een SVK-woning;
  • bijlage III bij het Kaderbesluit Sociale Huur. (niet voor SVK)

Kaderbesluit Sociale Huur

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Servicedesk Kaderbesluit Sociale Verhuring
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Havenlaan 88 bus 94
1000 Brussel
Email: 
Telefoonnummer: