Over de marktconsultatie

1. Wat is de doelstelling van de marktconsultatie?

Door een markconsultatie te organiseren in een vroege fase van de besluitvorming, kan op basis van de resultaten van de bevraging een beter geïnformeerde beslissing worden genomen omtrent de beoogde uitbreidingen van de huidige regeling van de verzekering gewaarborgd wonen.

De Vlaamse overheid wenst te vernemen in welke mate het verzekeringstechnisch haalbaar is om de huidige verzekering gewaarborgd wonen uit te breiden en twee bijkomende risico’s te verzekeren en in hoeverre verzekeraars geïnteresseerd zijn om als verzekeraar op te treden.

De twee uitbreidingen van de verzekering gewaarborgd wonen die worden beoogd zijn:

  • Tussenkomst bij inkomensverlies ingevolge gedwongen stopzetting van de activiteit als zelfstandige
  • Uitbreiding van de verzekerde werknemers met werknemers die in het afgelopen jaar arbeidsprestaties leverden in het kader van uitzendarbeid. In het verlengde van die uitbreiding wordt de voorwaarde versoepeld dat er in de loop van het jaar voorafgaand aan de aanvraag geen onderbreking in de arbeidsprestaties mag zijn.

Deze marktconsultatie peilt ook bij de verzekeraars naar ideeën en suggesties die de verzekerbaarheid van beide risico’s kunnen verbeteren.

Het resultaat van de marktconsultatie zal een belangrijke factor zijn in de besluitvorming over de uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen.


2. Contactgegevens

Bijkomende toelichting kan via mail worden opgevraagd bij Mevrouw Els Debrabandere (els.debrabandere@vlaanderen.be) of de heer Koen De Bock (koen.debock@vlaanderen.be)


3. Hoe kan u deelnemen aan de marktconsultatie?

Deelname aan deze marktconsultatie omvat 2 onderdelen:

  • Een schriftelijk antwoord op deze Vragenlijst
  • Gevolgd door een gelegenheid om uw antwoorden en zienswijze mondeling toe te lichten


3.1 Antwoorden op de vragenlijst

Het betreft antwoorden op de vragen opgenomen deze Vragenlijst.

Er wordt enkel rekening gehouden met de antwoorden die via deze website worden geüpload uiterlijk op 20 juni om 12 uur.
Om de transparantie en gelijke behandeling van alle geïnteresseerden maximaal te garanderen verzoeken wij uw antwoorden uitsluitend schriftelijk over te maken, in digitale vorm en deze te uploaden via de website.
Als onderdelen van uw antwoord vertrouwelijk zijn, dient u dit aan te geven.

Als u ten behoeve van uw antwoorden nog bijkomende vragen, informatie of toelichting wenst, kunt u dit tot en met 17 juni 2018 via e-mail, aan bovenstaande contactpersonen melden.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de 3 werkdagen te antwoorden op alle nuttige en ernstige vragen. Om een zo groot mogelijke transparantie te garanderen en alle geïnteresseerden optimaal te informeren, zal het agentschap Wonen-Vlaanderen uw vragen en de antwoorden publiceren op Info voor verzekeraars.


3.2 Mondelinge toelichting

De verzekeraars die een schriftelijke antwoord hebben ingediend kunnen uitgenodigd worden om hun antwoorden mondeling nader toe te lichten.


4. Wat gebeurt er met uw antwoorden?

4.1 Rapportering

Het agentschap Wonen-Vlaanderen zal de antwoorden in een syntheserapport verwerken en het rapport publiceren op www.wonenvlaanderen.be.

Het rapport zal worden opgesteld met eerbiediging van de anonimiteit van de bronnen. Indien uw antwoorden gegevens bevatten waarnaar in het syntheserapport onder geen enkel beding mag verwezen worden, dient u de strikt vertrouwelijke passages uitdrukkelijk aan te geven.


4.2 Besluitvorming

Het agentschap Wonen-Vlaanderen zal de reacties op de marktconsultatie analyseren en kan er rekening mee houden bij de verdere besluitvorming rond de uitbreiding van de verzekering, bij het bepalen van de voorwaarden en modaliteiten waaraan zowel de verzekerde als de verzekeraar moeten voldoen en bij het vaststellen van het bestek voor een eventuele overheidsopdracht.


5. Juridische aspecten

5.1 Transparantie en gelijke behandeling

Het agentschap Wonen-Vlaanderen waakt erover dat de marktconsultatie met respect voor de beginselen van behoorlijk bestuur verloopt. Dit betekent onder meer dat het agentschap Wonen-Vlaanderen geïnteresseerden een gelijke uitgangspositie en gelijke toegang tot informatie bieden.

Dit consultatiedocument en bijlagen zijn openbaar en zullen gepubliceerd worden op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen.


5.2 De marktconsultatie en de reglementering overheidsopdrachten

De marktconsultatie peilt naar uw ideeën en suggesties omtrent een uitbreiding van het door de verzekering gewaarborgd wonen gedekte risico. Deze marktconsultatie heeft niet tot doel een concrete partner te selecteren voor een project.

Het is dus niet de bedoeling dat u uw “kandidatuur” of “offerte” indient voor het project.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u omstandige analyses overmaakt die normaliter enkel in het kader van de uitvoering van een formele voorstudie of andere opdracht voor diensten vallen. U ontvangt geen financiële vergoeding voor uw deelname.

Er wordt benadrukt dat uw deelname aan de marktconsultatie op geen enkele wijze een negatieve of positieve invloed zal hebben op uw mogelijkheid tot deelname aan de selectie- en gunningsprocedures die gebeurlijk in een latere fase worden georganiseerd.

Uw reactie zal geen uitsluitingsgrond vormen in het  kader van dergelijke procedures.


5.3 Aansprakelijkheid

Dit document is enkel bestemd voor markconsultatiedoeleinden. Het wordt ter beschikking gesteld op de uitdrukkelijke voorwaarde dat u het enkel zal gebruiken om een antwoord te geven op de vragen en uw suggesties en ideeën aan te reiken over de voorgestelde uitbreidingen.

Deze marktconsultatie stelt een mogelijke overheidsopdracht in het vooruitzicht, maar houdt geen toezegging of verplichting in hoofde van het Vlaams Gewest. In het bijzonder, maar zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van wat voorafgaat, wordt geen bevestiging of waarborg gegeven met betrekking tot de verwezenlijking van toekomstige plannen.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de in dit document opgenomen informatie.


5.4 Auteursrechten

Voor de ideeën, suggesties en voorstellen die in antwoord op deze marktconsultatie worden ingediend kan u zich niet beroepen op een auteursrechtelijke bescherming. Het staat het agentschap Wonen-Vlaanderen volledig vrij deze elementen op te nemen in de later toe te kennen opdracht, zonder dat hiervoor enige vorm van vergoeding verschuldigd is.