Overzicht machtigingen

Naam Datum Referentie Type Beslissingsorgaan

PDF icon vtc_beraadslaging_2017_23_rr.pdf

 

Machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van eigenaars van een gebouweenheid door het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan de openbare Afvalstoffenmaatschappij (aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van eigenaars van een gebouweenheid door het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan de openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voor het beheer van de Woningpas, lightversieOVAM) voor het beheer van de Woningpas, lightversie

19/07/2017 23/2017 Machtiging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Protocol van 12 december 2019 ivm rookmelders met het VWF

12/12/2019 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol met VMSW voor de verdeling van rookmelders

20/11/2019 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 11 juli 2019 tot mededeling van persoonsgegevens tussen de VMSW en Wonen-Vlaanderen i.k.v. de toekenning van een huurpremie

11/07/2019 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon PDF icon PDF icon Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de werkmaatschappijen van distributienetbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan het agentschap Wonen Vlaanderen, afdeling Toezicht en afdeling Woningkwaliteit en de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHMs), in het kader van de bestrijding van domiciliefraude en krotverhuur.

31/01/2018 nr. 48/2017 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van eigenaars van een gebouweenheid door het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan de openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voor het beheer van de Woningpas, lightversie.

 

19/07/2017 nr. 23/2017 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Mededeling van persoonsgegevens van gebruikers van het burgerloket door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), het Agentschap Integratie en Inburgering (AII), het agentschap Wonen Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan het Agentschap Informatie Vlaanderen in haar hoedanigheid van Vlaamse Dienstenintegrator voor het beheer van het burgerloket.

 

17/05/2017 nr. 16/2017 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon PDF icon Aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personen die een huursubsidie genieten en personen die aanspraak maken of kunnen maken op de huursubsidie vanuit het Agentschap Wonen Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de OCMW in het kader van het beheer van het OCMW-dossier (waaronder het beheer van de dossiers voor huursubsidie).

 

14/09/2016 nr. 29/2016 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Aanvraag tot machtiging van het Agentschap Wonen-Vlaanderen als beheerder van het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK)

 

02/03/2016 nr. 09/2016 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Mededeling van adressen van sociale woningen en gronden gekend bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse gemeenten aan het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van het monitoren van het gemeentelijk sociaal woonaanbod

 

29/07/2015 nr. 26/2015 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door het Agentschap Wonen Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv (VMSW) aan de OCMW in het kader van ondersteuning bij het verkrijgen van een huurpremie

 

20/05/2015 nr. 19/2015 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat) huurders en leden van hun huishouden door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), door de afdeling Wonen van het agentschap Wonen-Vlaanderen en door het Vlaams Woningfonds cvba (VWF) aan de afdeling Woonbeleid van het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van de datawarehouse Wonen

 

09/04/2014 nr. 09/2014 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Verlenging van de machtiging VTC nr. 34/2011 voor het meedelen van mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aan het agentschap Inspectie RWO.

 

12/06/2013 nr. 18/2013 Verlenging machtiging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan het agentschap Inspectie RWO voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en van andere wetgeving omtrent sociale verhuur

 

08/05/2013 nr. 13/2013 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan het agentschap Inspectie RWO voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en van andere wetgeving omtrent sociale verhuur

 

08/05/2013 nr. 13/2013 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FO nrs. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013, 16/2014, 20/2015 en 22/2016 (AF-MA-2017-088)

 

29/06/2017 FO nr. 20/2017 Beraadslaging Sectoraal comité voor de Federale Overheid

PDF icon Machtigingsaanvraag van Wonen-Vlaanderen voor de verwerking van persoonsgegevens betreffende het inkomen en dit met het oog op de administratieve vereenvoudiging van de verwerking van aanvragen van premies, woon- en huursubsidies of de verzekering gewaarborgd inkomen (AF-MA-2013-036)

 

25/07/2013 FO nr. 22/2013 Machtiging Sectoraal comité voor de Federale Overheid

PDF icon Machtigingsaanvraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Beleidsdomein RWO ( Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de Algemene Administratie voor de Patrimoniumdocumentatie zijn opgeslagen (AF-MA-2012-071)

 

29/03/2013 FO nr. 11/2013 Beraadslaging Sectoraal comité voor de Federale Overheid

PDF icon Aanvraag van het Agentschap Wonen Vlaanderen om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken door de afdeling Woonbeleid met het oog op het koppelen en coderen van gegevens voor het datawarehouse Wonen (RN-MA-2014-305)

 

10/09/2014 RR nr 67/2014 Beraadslaging Sectoraal comité van het Rijksregister

PDF icon Aanvraag van het Agentschap Wonen Vlaanderen om toegang te bekomen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op het toegangs- en gebruikersbeheer van het huurgarantiefonds (RN-MA- 2013-424)

 

18/12/2013 RR nr 85/2013 Beraadslaging Sectoraal comité van het Rijksregister

PDF icon Beraadslaging nr. 08/067 van 4 november 2008 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens uit de kruispuntbankregisters aan het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen met het oog op het verstrekken van tegemoetkomingen inzake wonen en huren

 

04/11/2018 SCSZ/08/184 Beraadslaging Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling « Sociale Zekerheid »

PDF icon Beraadslaging NR. 18/103 van 4 september 2018 over de mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst sociale zekerheid en de programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie aan het agentschap Wonen-Vlaanderen voor het toekennen van subsidies en premies aan huurders en bewoners die een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap of leefloon ontvangen

 

04/09/2018 SCSZG/18/193 Beraadslaging Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

PDF icon Beraadslaging NR. 18/103 van 4 september 2018, gewijzigd op 5 februari 2019, over de mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst sociale zekerheid en de programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie aan het agentschap Wonen-Vlaanderen voor het toekennen van subsidies en premies aan huurders en bewoners die een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap of leefloon ontvangen

 

04/09/2018 IVC/SCSZG/18/193 Beraadslaging Informatieveiligheidscomité Kamer Sociale zekerheid en gezondheid