Hoe de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen aanvragen?

Aanvraag

Het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting vindt u hieronder. 
De toelichting zal u helpen bij het invullen van de aanvraag. Lees ze dus vooraf aandachtig.


Alle leners moeten voldoen aan de verklaringen af te leggen door de leners. Alle aanvragers moeten voldoen aan de verklaringen af te leggen door de aanvragers. Als slechts één van de leners voldoet aan de verklaringen af te leggen door de aanvrager, dan kan hij de aanvraag ondertekenen als aanvrager en indienen. De mede-ontlener ondertekent de aanvraag dan enkel als lener, daar hij niet aan de verklaringen van de aanvrager voldoet. Alleen de persoon die de aanvraag indient als aanvrager zal verzekerd kunnen worden tegen inkomensverlies. vb. Marie en Jan gaan samen een lening aan voor de aankoop van hun eerste woning. Jan voldoet niet aan de voorwaarden voor de aanvrager omdat hij nog geen volledig jaar voorafgaand aan de aanvraag heeft gewerkt. Marie vult de aanvraag in als lener en als aanvrager, Jan vult de aanvraag in als lener.

Als u in het voorafgaande jaar een andere woning verkocht, voeg dan best bij uw aanvraag een bewijs van deze verkoop.

Mail uw aanvraag naar vgw.wonen@vlaanderen.be en voeg de aanvraag als een pdf-bestand toe of stuur het ingevulde aanvraagformulier per post naar de cel VGW (zie contactinfo onderaan deze pagina). Frankeer uw poststuk voldoende, ga naar uw postkantoor! Aangetekend versturen van het aanvraagformulier is niet verplicht, maar wel verstandig: dan hebt u een bewijs van verzending als er onderweg iets misloopt. Houd zelf ook een kopie bij van het ingevulde aanvraagformulier.
U kunt het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting per e-mail aanvragen bij de cel VGW (zie contactinfo onderaan deze pagina).

Ingevolge het COVID-19 virus wordt de post trager behandeld. Als u uw aanvraag per mail indient, kunnen wij dit sneller behandelen. 

Let op: doe uw aanvraag tijdig! U heeft één jaar vanaf de datum van de eerste geldopname in de lening. Zodra we een ondertekend document 1 en document 2 ontvangen, kunnen we de aanvraag opstarten en kan u vervolgens de aanvraag aanvullen.

Procedure

Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u van het agentschap Wonen-Vlaanderen een ontvangstmelding met de datum van ontvangst en uw dossiernummer. 
Het agentschap Wonen-Vlaanderen kijkt na of uw aanvraag volledig is en alle nodige documenten bevat. Is dat niet zo, dan zal men u per brief de ontbrekende documenten vragen.
Zodra het dossier volledig is, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal negentig werkdagen de tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag. Deze beslissing krijgt u per brief. Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen, geldt dit als een weigering. 
Als u niet akkoord gaat met de beslissing (of weigering), kunt u beroep aantekenen. 
Vanaf de weigering van uw aanvraag (of na het verstrijken van de 90 dagen), hebt u een maand de tijd om beroep aan te tekenen. Dit moet u doen per aangetekend schrijven.
Bij goedkeuring van uw aanvraag krijgt u van de verzekeraar een polis toegestuurd. Daarin staat uitgelegd wat u moet doen als u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Bewaar dit document dus zorgvuldig.

Let op!

 • Na de datum van de eerste of enige kapitaalsopname van de lening hebt u maar een jaar tijd om uw aanvraag in te dienen
 • U moet arbeidsgeschikt zijn én aan het werk zijn op het ogenblik dat u de verzekering aanvraagt
 • Het werkattest of het attest van het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen moet op het ogenblik van de aanvraag zo recent mogelijk ingevuld zijn
 • Om in aanmerking te komen voor de verzekering mag de door de kredietverstrekker geschatte verkoopwaarde van uw woning niet hoger zijn dan € 336.790 (vanaf 01/01/2022), of € 387.310 (vanaf 01/01/2022) als uw woning gelegen is in een gemeente opgenomen op de lijst gemeente verhoogde verkoopwaarde
 • U mag voor dezelfde woning nog niet eerder toegelaten zijn tot de verzekering gewaarborgd wonen
 • Zorg er ook altijd voor dat u alle nodige documenten volledig invult of laat invullen, en alle gevraagde bijlagen bijvoegt

Na de eerste (of enige) kapitaalsopname van uw lening hebt u maximaal een jaar tijd om uw aanvraag in te dienen.
De datum van de eerste of enige kapitaalsopname van de lening is de datum waarop u van de kredietverstrekker de volledige som of een gedeelte ervan hebt gekregen. Dit is dus niet de datum waarop u een eerste aflossing van uw lening terugbetaalt aan uw kredietverstrekker.
Als u uw aanvraag langer dan een jaar na deze kapitaalsopname indient, dan is ze te laat en kunt u dus geen verzekering meer krijgen.

U moet arbeidsgeschikt en aan het werk zijn op het ogenblik dat u de verzekering aanvraagt.
Het heeft geen zin een aanvraag in te dienen op het moment dat u werkloos of arbeidsongeschikt wordt: dan komt u niet meer in aanmerking. Ook als student, schoolverlater, werkzoekende of huisvrouw kunt u geen aanvraag indienen.

Het werkattest of het attest van het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen moet op het ogenblik van de aanvraag zo recent mogelijk (voor zelfstandigen: niet langer dan twee maanden geleden) ingevuld zijn.
Op het ogenblik van de aanvraag moet u aantonen dat u al minstens twaalf maanden werkt. Dit doet u met document 3 (voor werknemers) of document 4 (voor zelfstandigen) van het aanvraagformulier, in te vullen door uw werkgever of uw sociaal verzekeringsfonds. Om aan te tonen dat u ook nu nog werkt, moet het recent zijn ingevuld.

De verkoopwaarde van uw woning mag door de kredietverstrekker niet hoger zijn geschat dan € 336.790 (vanaf 01/01/2022), of € 387.310 (vanaf 01/01/2022) als uw woning gelegen is in een gemeente opgenomen op de PDF icon lijst gemeente verhoogde verkoopwaarde.

Document 5 vraagt naar de waarde van uw woning, zoals die wordt geschat door uw kredietverlener. Voor een woning die meer waard is dan € 336.790 (vanaf 01/01/2022) of € 387.310 (vanaf 01/01/2022) als uw woning gelegen in een gemeente opgenomen op de PDF icon lijst gemeente verhoogde verkoopwaarde kunt u geen verzekering krijgen.

 
U mag voor dezelfde woning nog geen eerdere verzekering gewaarborgd wonen hebben gekregen.
Als u voor uw woning eenmaal een verzekering hebt gekregen, dan kunt u bij het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening voor dezelfde woning geen nieuwe verzekering aanvragen. U kunt zich maar een keer verzekeren voor dezelfde woning, ook als uw eerste lening bijvoorbeeld diende voor de aankoop ervan, en een tweede voor verbouwingswerken.

Zorg dat u alle nodige documenten volledig invult of laat invullen, en alle gevraagde bijlagen bijvoegt.
Als er gegevens in uw aanvraag ontbreken, moet Wonen Vlaanderen u daar achteraf per brief om vragen. Daardoor zal de hele procedure langer duren, en moet u dus langer wachten op de goedkeuring van uw aanvraag.
                                                                     

Regelgeving

Verzekering Gewaarborgd Wonen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Moet ik wachten om mijn aanvraag verzekering gewaarborgd wonen in te dienen totdat het aanvraagformulier volledig ingevuld is?

Nee! Het is belangrijker dat uw aanvraag op tijd op onze dienst toekomt (u hebt één jaar vanaf de datum van de eerste geldopname in de lening, dit is meestal de aktedatum) dan dat uw aanvraag volledig is. Van zodra we document 1 en document 2 uit het aanvraagformulier ingevuld per post op onze dienst ontvangen, kunnen we een aanvraag opstarten. U krijgt nadien twee maanden tijd om alle ontbrekende info (attest van de werkgever, attest van de kredietinstelling...) na te sturen.

Mijn partner voldoet niet aan de voorwaarden voor verzekering gewaarborgd wonen maar ik wel. Kan ik alleen een verzekeringsaanvraag indienen?

Alle leners moeten voldoen aan de voorwaarde dat ze geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik mogen hebben. Alleen de aanvragers moeten voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarden en arbeidgeschiktheidsvoorwaarden. Als uw partner niet voldoet aan bv de tewerkstellingsvoorwaarden doordat hij bijvoorbeeld werkloos is op het moment van de aanvraag, kan u de aanvraag toch indienen, voor zover u wel voldoet aan alle voorwaarden. U ondertekent de aanvraag dan als lener en als aanvrager, uw partner ondertekent de aanvraag enkel als lener.

 

Wat bedoelt men met eerste of enige kapitaalsopname?

Met eerste of enige kapitaalsopname bedoelt men de datum waarop de kredietverstrekker het geleende kapitaal (of een deel ervan) vrijgeeft en u het hele bedrag of een eerste deel ervan opneemt. Het is dus het ogenblik waarop u van de kredietverstrekker de volledige som of een gedeelte ervan krijgt. Dit is niet de datum waarop u de eerste aflossing van uw lening terugbetaalt aan uw bank!

Opgelet: als u de dossierkosten mee ontleent en deze worden vrijgegeven aan de bank is dit ook een kapitaalsopname. 

U kan uw aanvraag tot de Verzekering Gewaarborgd Wonen maar indienen nadat de eerste of enige kapitaalsopname heeft plaatsgevonden. Vanaf de datum van de eerste of enige kapitaalsopname heeft u maximum één jaar tijd om uw aanvraag in te dienen. Dient u uw aanvraag te laat in, dan zal u niet in aanmerking komen voor de verzekering!

Komen alle leningen in aanmerking voor de verzekering?

Neen, niet alle leningen komen in aanmerking voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen.

Volgende leningen komen niet in aanmerking:

 • leningen waarvan de eerste of enige kapitaalsopname meer dan een jaar voor de aanvraag heeft plaatsgevonden;
 • herfinanciering: het gedeelte van leningen dat afgesloten werd ter vervanging van een andere hypothecaire lening;
 • leningen waarvan het geleende bedrag voor het bouwen, het kopen of het kopen met renovatie minder dan 50.000 € bedraagt;
 • leningen waarvan het geleende bedrag voor het renoveren van een woning minder dan 25.000 € bedraagt;
 • leningen die enkel en alleen bestemd zijn voor de financiering van de aankoop van een bouwgrond; als de aanvraag bedoeld is voor een lening voor de grond in combinatie met een lening voor de bouwwerken binnen één kredietopening kunnen ze wel in aanmerking komen, op voorwaarde dat de eerste opname in het totale krediet (grond + bouwwerken) op de aanvraag niet langer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden (is de eerste opname in het totale krediet toch langer dan een jaar voor de aanvraag gebeurd, dan komt ook de lening voor de bouwwerken niet in aanmerking);
 • overbruggingskredieten: kredieten die bedoeld zijn om een beperkte periode in de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuwe woning en de verkoop van een vorige woning;
 • het gedeelte van een lening dat wordt gesloten op naam van een rechtspersoon, of dat bestemd is voor een gebouw of een deel van een gebouw dat gebruikt wordt voor handels- of beroepsdoeleinden.

Hoeveel bedraagt de verkoopwaarde van mijn woning?

Met verkoopwaarde wordt bedoeld de waarde van uw woning bij een vrije onderhandse verkoop. Aan uw kredietverstrekker wordt gevraagd om op het document 5 van het aanvraagformulier een geschatte verkoopwaarde voor uw woning in te vullen. We gaan er namelijk van uit dat uw kredietverstrekker weet wat uw woning waard is bij het toestaan van de lening. Het is dus niet de bedoeling dat u kosten maakt en de woning speciaal voor de verzekeringsaanvraag laat schatten. Is uw kredietverstrekker van mening dat uw woning meer waard is dan 336.790,00 euro (vanaf 01/01/2022) of 387.310,00 euro (vanaf 01/01/2022) als uw woning gelegen is in één van de gemeenten opgenomen op de PDF icon lijst gemeente verhoogde verkoopwaarde, dan zult u niet in aanmerking komen voor de verzekering.

Bij de aankoop van een woning geldt de effectief betaalde prijs, die vermeld wordt in de aankoopakte, als onderhandse verkoopwaarde. Indien er ook sprake is van een renovatie, dan wordt de waarde van het goed vermeerderd met de volledige renovatiekost exclusief BTW.

Wanneer het echter om een nieuwbouwwoning gaat, dan behelst de waardebepaling van het totale project enerzijds de waarde van de bouwgrond en anderzijds de constructiewaarde van de volledig afgewerkte woning, exclusief BTW.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen kan te allen tijde bij twijfel zowel de eigendomstitel als hypothecaire kredietakte opvragen ter verificatie van de verkoopwaarde van uw woning.

Ik ben toegelaten tot de verzekering en ik ben onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt of ik heb mijn zelfstandige activiteiten moeten stopzetten. Wat nu?

U moet een tegemoetkoming aanvragen bij de verzekeraar. Nadat u bent toegelaten tot de verzekering, hebt u van de verzekeraar via de post een polis ontvangen. In deze polis staat uitgelegd hoe u een tegemoetkoming moet aanvragen en welke documenten u daarbij aan de verzekeraar moet bezorgen (een kopie van de loonfiches van de laatste maanden, een attest van de RVA of een medisch attest,  ...). In de polis staan ook contactgegevens van de verzekeraar. Hou deze polis dus altijd goed bij!

Er is een wachttijd van drie maanden: u moet drie maanden volledig werkloos of arbeidsongeschikt zijn, voordat u recht hebt op een tegemoetkoming.

Ik verkoop mijn verzekerde woning. Wat gebeurt er nu met mijn verzekering gewaarborgd wonen?

Wat er gebeurt met de verzekering gewaarborgd wonen hangt af van wat er met de lening van de verzekerde woning gebeurt. Als u de hypothecaire lening na de verkoop volledig terugbetaalt aan de kredietverstrekker, dan stopt de lening en dan stopt ook de verzekering. Als er geen verzekerde lening meer is, is er ook geen verzekering meer. Als u een nieuwe woning wil kopen met een volledig nieuwe hypothecaire lening, dan moet u voor deze nieuwe woning opnieuw een verzekeringsaanvraag indienen. U moet ook terug aan de voorwaarden voldoen om te kunnen worden verzekerd.

Als u de hypothecaire lening na de verkoop overdraagt op een nieuwe woning (we spreken hier dan van 'pandwissel'), dan blijft de verzekerde lening bestaan en dan blijft ook de verzekering bestaan. U moet dus geen nieuwe verzekeringsaanvraag indienen voor de nieuwe woning. U moet wel de verzekeraar op de hoogte brengen van de pandwissel. U kan contactgegevens van de verzekeraar vinden in de polis die u hebt gekregen nadat u werd toegelaten tot de verzekering.

Ik ben toegelaten tot de verzekering. Wat gebeurt er met mijn verzekering als ik nadien mijn lening laat herfinancieren?

Eens u verzekerd bent en u besluit nadien om uw lening te laten herfinancieren, bij dezelfde bank of bij een andere, dan heeft dat geen effect op uw verzekering. De verzekering blijft gewoon verder lopen. U hoeft ons niet op de hoogte te brengen van de herfinanciering en u hoeft geen nieuw document door uw kredietverstrekker te laten invullen.

Op het ogenblik dat u werkloos of arbeidsongeschikt zou worden of onvrijwillig bent moeten stoppen met uw activiteiten als zelfstandige en u doet beroep op de verzekering, dan moet u de verzekeraar wél op de hoogte brengen van de nieuwe aflossing in de lening. Ook wanneer u van bank veranderde moet de verzekeraar dit weten. Opgelet: als de maandelijkse aflossing na de herfinanciering hoger is dan de oorspronkelijke aflossing, dan wordt het bedrag dat u nu maandelijks méér betaalt niet meegenomen in de berekening om de tegemoetkoming in de lening te bepalen.

Ik heb mijn lening laten herfinancieren maar ik ben niet verzekerd. Kan ik voor deze herfinanciering een verzekering aanvragen?

Nee. Een geherfinancierde lening komt niet in aanmerking voor verzekering gewaarborgd wonen. U kan voor deze lening dus geen verzekering aanvragen.

Mijn relatie is beëindigd en ik ga een nieuwe lening aan om mijn ex-partner uit te kopen. Kan ik hiervoor een verzekering aanvragen?

Ja dat kan. Als u voordien al verzekerd was voor deze woning, dan hoeft u geen nieuwe verzekering aan te vragen voor de nieuwe inkooplening. Uw bestaande verzekering blijft voor u (niet voor de ex-partner) verder lopen. Op het ogenblik dat u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt zou worden of uw activiteiten als zelfstandige moet stopzetten en van de verzekering wil gebruik maken, moet u wel de verzekeraar Ethias op de hoogte brengen van de verandering in de verzekerde lening. U vindt alle contactgegevens van Ethias in de polis die u van hen gekregen heeft nadat u tot de verzekering werd toegelaten.

Als u nog geen verzekering gewaarborgd wonen heeft voor uw woning, kan u de verzekering aanvragen voor uw nieuwe lening om de woning in te kopen. Zowel het hypothecair krediet afgesloten voor de eventuele oplegsom, als het hypothecair krediet voor de overname van het oude krediet, komen in aanmerking voor de verzekering.

Meer vragen

Contact

Adres: 
cel Verzekering Gewaarborgd Wonen
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel