Hoe de Vlaamse huursubsidie aanvragen?

Wanneer moet u de Vlaamse huursubsidie aanvragen?

U doet uw aanvraag als u verhuist. U hebt daarvoor wel wat tijd; niet langer dan 9 maanden voor u naar uw nieuwe huurwoning trekt, en niet langer dan 9 maanden na de startdatum van uw nieuwe huurcontract.

Maar let op: als u een woning verlaat omdat u vindt dat ze ongeschikt of te klein is, moet u uw aanvraag tijdig doen VOOR u verhuist naar uw nieuwe woning. Nadat u de woning hebt verlaten, kunnen we ze immers vaak niet meer bezoeken. En als we de woning niet kunnen onderzoeken, kunnen we u ook geen huursubsidie geven.

Hoe moet u de Vlaamse huursubsidie aanvragen?

  1. Dat doet u met dit Bestand Aanvraagformulier van een tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie). Vraag hierbij gerust hulp aan de woonwinkel of het ocmw in uw gemeente.
  2. Als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent, voegt u bij uw aanvraag best dit Bestand medisch attest, ingevuld door uw huisarts.
  3. Belangrijk: als u de huursubsidie aanvraagt, moet u zich inschrijven op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij in uw gemeente. Dit moet ten laatste 6 maanden na uw aanvraag. Als u de huursubsidie al eerder had aangevraagd, dan rekenen we de 6 maanden pas vanaf van het begin van uw nieuwe huurcontract. U krijgt de huursubsidie maar zolang u op die wachtlijst staat ingeschreven. Zo’n inschrijving is niet nodig als u verhuist vanuit een huurwoning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap, of als u huurder wordt van een assistentiewoning.

Als u huurder wordt van een sociaal verhuurkantoor, kunt u bij dat sociaal verhuurkantoor terecht voor uw aanvraag van de Vlaamse huursubsidie. Gebruik dan dit Bestand Aanvraagformulier van een tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie) voor een woning verhuurd door een SVK

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders

Ministerieel besluit tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend...

Ministerieel besluit van 10 juni 2014 tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend zoals vermeld in artikel 2, § 1, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en tot vaststelling van de mobiliteitscriteria vermeld in artikel 4, § 2 van hetzelfde besluit

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Ik kan de huursubsidie zowel voor als na mijn verhuis aanvragen. Wanneer dien ik best een aanvraag in?

U vraagt de huursubsidie best aan bij Wonen-Vlaanderen voordat u naar uw nieuwe woning verhuist. Dit is zelfs noodzakelijk als u vindt dat de woning die u wenst te verlaten, ernstige gebreken vertoont en die gebreken op dat ogenblik nog niet tijdens een onderzoek ter plaatse door een woningcontroleur werden vastgesteld. In het geval van ernstige gebreken is het cruciaal dat de woningcontroleur alles ter plaatse kan vaststellen op het ogenblik dat u nog in deze woning verblijft. Met gebreken die de woningcontroleur pas kan vaststellen nadat u de woning heeft verlaten, kan Wonen-Vlaanderen geen rekening houden in uw aanvraag.

Als u uw aanvraag voorafgaand aan uw verhuis indient, moet u binnen de negen maanden na de aanvraagdatum de nieuwe woning beginnen te huren en dat meedelen aan Wonen-Vlaanderen.

De aanvraag indienen na de verhuis kan ook, maar dit moet binnen de negen maanden na de startdatum van het huurcontract van uw nieuwe woning. Aanvragen die na de termijn van negen maanden worden ingediend, zullen helaas altijd worden geweigerd door Wonen-Vlaanderen. Er is geen afwijking mogelijk op deze termijn.

Als u uw aanvraag pas indient nadat u verhuisd bent, moet u er rekening mee houden dat een aantal mogelijkheden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, moeilijker wordt of zelfs vervalt. Hierboven werd al uitgelegd hoe belangrijk het is dat ernstige gebreken aan uw woning worden vastgesteld op het ogenblik dat u daar nog in woont. Er kunnen ook andere problemen opduiken als u de aanvraag pas na de verhuis indient. Als u bijvoorbeeld de huursubsidie aanvraagt en op het aanvraagformulier vermeldt dat u een te kleine woning heeft verlaten, moet de woningcontroleur dit ter plaatse kunnen nagaan door opmetingen uit te voeren in deze woning. In dat geval moet de woningcontroleur toegang kunnen krijgen tot de verlaten woning. Als de woningcontroleur geen toegang meer kan krijgen, bijvoorbeeld omdat de woning ondertussen leegstaat of omdat de nieuwe bewoner geen toegang wenst te verlenen, zal de aanvraag worden geweigerd.

Als uw nieuwe huurwoning verhuurd wordt door een sociaal verhuurkantoor of als u voor de ingebruikname van uw nieuwe woning van het OCMW een installatiepremie heeft ontvangen, worden er geen voorwaarden gesteld aan de verlaten woning. In dergelijke gevallen kan u uw aanvraag dus gerust na de verhuis indienen, zolang u dat maar binnen de negen maanden na de startdatum van uw nieuwe huurcontract doet. Hetzelfde geldt als uw woning gesloopt wordt. In een dergelijk geval dient u best uw aanvraag in nadat de sloop een feit is en u dus al verhuisd bent.

Wat gebeurt er nadat ik een aanvraag voor de huursubsidie heb ingediend?

Eerst en vooral zal Wonen-Vlaanderen onderzoeken of alle noodzakelijke documenten in uw dossier aanwezig zijn. Binnen de maand nadat uw aanvraag is ingediend, zal Wonen-Vlaanderen u laten weten of uw aanvraag al dan niet volledig is. Als u nog bepaalde documenten moet bezorgen, dan zal Wonen-Vlaanderen die bij u opvragen. Op deze brief staat altijd een dossierbehandelaar vermeld. U kan bij deze persoon terecht met uw vragen.

Mogelijk moet Wonen-Vlaanderen onderzoeken ter plaatse uitvoeren. Er moet namelijk onderzocht worden of uw oude en nieuwe woning aan de voorwaarden voldoen. Wonen-Vlaanderen zal deze onderzoeken altijd schriftelijk en op voorhand aankondigen. U moet ervoor zorgen dat de woning toegankelijk is op het ogenblik van het onderzoek. Als u om een of andere reden niet aanwezig kan zijn en ook niemand heeft die in uw plaats voor de toegang kan zorgen, dan deelt u dit best op tijd mee aan de onderzoeker die op de brief vermeld staat. 

Van zodra alle noodzakelijke documenten aanwezig zijn in uw aanvraag, neemt Wonen-Vlaanderen binnen de drie maanden een beslissing. Mocht dat niet het geval zijn, of als u het niet eens bent met de beslissing, dan kan u beroep aantekenen. U moet dat aangetekend doen en binnen de twee maanden na het meedelen van de beslissing of het verstrijken van de beslissingstermijn. Vervolgens zal Wonen-Vlaanderen binnen de drie maanden (vier maanden als er nog een onderzoek ter plaatse moet worden uitgevoerd) een beslissing over uw beroep meedelen. Gebeurt dat niet, dan is uw beroep ingewilligd.

Meer vragen

Contact

Bezoekuren: van 9 uur tot 12.30 uur, enkel na afspraak. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op woensdag- en vrijdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.limburg@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwaliteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen-Limburg
VAC
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
VAC - Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op maandag -en dinsdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwalteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: