Hoeveel bedraagt de Vlaamse huurpremie als u op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning?

Huurpremie: iedere maand uitbetaald

De huurpremie wordt iedere maand uitbetaald, telkens tussen de 15e en de 21e van de daaropvolgende maand. Zo gebeurt de uitbetaling voor bijvoorbeeld de maand mei tussen 15 en 21 juni.

Berekening bedrag huurpremie

Het premiebedrag hangt af van uw inkomen, de grootte van uw gezin, de ligging en de huurprijs van uw woning. 

De berekening van de huurpremie gebeurt volgens de formule: Huurpremie = referentiehuurprijs – eigen bijdrage. Hierbij is de referentiehuurprijs gelijk aan 75% van de maximale huurprijs en de eigen bijdrage gelijk aan 1/55e van uw jaarinkomen:

De huurpremie bedraagt in 2020 maximaal 151 euro te verhogen met 25,17 euro per persoon ten laste. De verhoging is begrensd tot vier personen ten laste. In bepaalde gemeenten wordt het maximale huurpremiebedrag verhoogd met 10% tot 166,10 euro plus 27,68 euro per persoon ten laste. Ook hier is de verhoging begrensd tot vier personen ten laste.

Om ervoor te zorgen dat het agentschap alle personen ten laste in rekening brengt bezorgt u ons volgende attesten:

 • een attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen
 • een bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij u zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij u verblijven
 • een attest van een erkende handicap

Het berekende bedrag wordt toegekend voor een jaar, voor zover u intussen aan alle verdere voorwaarden blijft voldoen. Er zijn geen tussentijdse aanpassingen. 

Met deze rekenmodule kunt u zelf het bedrag van uw huurpremie uitrekenen.

Samenstelling van het inkomen

Wonen-Vlaanderen gaat niet langer verder op het inkomen zoals dit gekend is in het kandidatendossier bij uw domiciliemaatschappij. Wonen-Vlaanderen vraagt uw inkomen en uw gezinssituatie op bij de FOD Financiën, de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid en het Rijksregister. 

Het inkomen is de som van de volgende inkomsten van de kandidaat-huurder en de inwonende gezinsleden, die ontvangen zijn in het jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft:

 1. het gezamenlijk belastbaar inkomen en het afzonderlijk belastbare inkomsten;
 2. het leefloon;
 3. de inkomensvervangende tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
 4. de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Het aanslagbiljet

 1. moet betrekking hebben op de inkomsten van maximaal drie jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum (of in het geval van een herberekening, maximaal drie jaar voorafgaand aan de datum van de herberekening);
 2. mag niet dateren van na de datum waarop het agentschap de beslissing meedeelt.

Het inkomen wordt geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de maand juni van het jaar dat aan de toepassing ervan voorafgaat.

Overzicht van de maximale huurpremie voor 2020

aantal personen ten laste01234 of meer
maximum in gemeenten zonder verhoging151176,17201,34226,51251,68
maximum in gemeenten met 10 % verhoging166,10193,78221,46249,14276,82

Opgelet: het bedrag van de berekening wordt altijd afgetoetst aan het maximale huurpremiebedrag

 • is de berekening lager dan de maximale huurpremie, dan ontvangt u het berekende bedrag
 • is de berekening hoger dan de maximale huurpremie, dan ontvangt u het maximale huupremiebedrag

Elk jaar op 1 januari worden de maximale bedragen geïndexeerd.

Jaarlijkse controle

Op de verjaardag van de startdatum controleert Wonen-Vlaanderen of u nog aan alle voorwaarden voldoet. Is dit het geval, dan wordt het bedrag van de huurpremie herberekend in functie van de ligging van uw woning, uw recentste inkomen en het aantal personen ten laste.

Aanvragen toegekend voor 1 mei 2019

Diende u een aanvraag in voor 1 mei 2019? Vanaf 1 mei 2020 is bovenstaande berekeningswijze ook van toepassing op uw dossier. Tegelijkertijd kijkt het agentschap na of u nog aan alle voorwaarden voldoet. Is dit het geval dan volgt er een herberekening van het huurpremiebedrag in functie van de ligging van uw woning, uw recentste gezinsinkomen en het aantal personen ten laste. In de loop van de maand mei ontvangt u per brief de beslissing met het nieuwe huurpremiebedrag en vermelding van de volgende jaarlijkse controledatum. Kijk in de brief goed na of het aantal personen ten laste correct is. Indien niet, bezorg ons zo snel mogelijk attesten om het correct aantal te bewijzen: bv. attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen, bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij u zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij u verblijven, attestering van een erkende handicap.

Regelgeving

Ministerieel besluit van 29 maart 2013 tot aanpassing van de tegemoetkoming in de huurprijs aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer

Vlaamse huurpremie: besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Wat is het verschil tussen de huurpremie en de huursubsidie?

Beide tegemoetkomingen geven financiële steun aan wie met een beperkt inkomen een woning huurt op de private huurmarkt.

De huursubsidie kunt u alleen krijgen als u verhuist van een woning van slechte kwaliteit (een “niet conforme woning”) naar een conforme en aangepaste woning, en voldoet  aan de voorwaarden voor de huursubsidie.

De huurpremie kunt u krijgen als u vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning, en voldoet aan de voorwaarden voor de huurpremie.

Vanaf welke datum krijg ik de huurpremie?

Naargelang de situatie zijn er verschillende mogelijkheden:

 1. U ontvangt voor het eerst de huurpremie vanaf de maand volgend op het moment dat u vier jaar op de wachtlijst staat bij een DSHM én voldoet aan alle voorwaarden.
 2. Vanaf de maand die volgt op de maand waarin de huursubsidie (die niet cumuleerbaar is met de huurpremie) wordt stopgezet.
 3. Als u uw invulformulier niet onmiddellijk opstuurt, ontvangt u de huurpremie tot maximaal zes maanden met terugwerkende kracht.
 4. Is uw huurpremie opgeschort omwille van niet-conformiteit? U ontvangt opnieuw de huurpremie vanaf de maand volgend op het conformiteitsonderzoek of conformiteitsattest.
 5. Is uw huurpremie opgeschort omdat u verhuisde binnen het werkingsgebied van uw huidige domiciliemaatschappij (DSHM)? De huurpremie wordt heropgestart vanaf de maand volgend op uw verhuis of de startdatum van uw huurcontract.
 6. Is uw huurpremie opgeschort omdat u verhuisde buiten het werkingsgebied van uw DSHM? De huurpremie wordt ten vroegste hervat vanaf het moment dat u opnieuw bent ingeschreven bij een DSHM. Als u uw invulformulier niet onmiddellijk opstuurt, ontvangt u de huurpremie tot maximaal zes maanden met terugwerkende kracht.
 7. Is uw huurpremie opgeschort omdat uw inkomen en/of huurprijs te hoog was? De huurpremie wordt ten vroegste hervat als blijkt uit de jaarlijkse controle op de verjaardag van de startdatum dat uw inkomen en/of huurprijs niet meer te hoog is.
Meer vragen

Contact

Adres: 
cel huurpremie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel