Jaarlijkse controle en herberekening van de huurpremie vanaf 1 mei 2020

Vanaf 1 mei 2020 controleert het agentschap elk jaar of u en uw gezin nog aan alle voorwaarden voldont en herberekent uw premiebedrag. Bij de berekening houden we rekening met de ligging van uw woning, uw gezinsinkomen, uw gezinssamenstelling en aantal personen ten laste. Het herberekende bedrag wordt toegekend voor de volgende twaalf maanden, voor zover u intussen aan alle verdere voorwaarden blijft voldoen.

Wijzigingen die zich in uw gezin voordoen na de herberekening worden meegenomen bij de daarop volgende jaarlijkse controle (bijvoorbeeld geboorte, inwonende meerderjarige kinderen die zelfstandig gaan wonen).

Gezinsinkomen:

Het inkomen is de som van de volgende inkomsten die ontvangen zijn in het jaar van het laatst beschikbare aanslagbiljet:

  • het gezamenlijk belastbaar inkomen;
  • de afzonderlijk belastbare inkomsten;
  • het leefloon;
  • de inkomensvervangende tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
  • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het aanslagbiljet heeft betrekking op de inkomensten van maximaal drie jaar terug. Het inkomen van alle inwonende gezinsleden wordt in aanmerking genomen en geïndexeerd naar het huidige jaar.

Gezinssamenstelling:

Vanaf 1 mei 2020 baseert het agentschap zich niet langer op de samenstelling van uw kandidatendossier bij uw domiciliemaatschappij. Wij bevragen uw gezinssituatie via het Rijksregister en gaan na of de kinderen nog steeds recht hebben op kinderbijslag en of eventuele gezinsleden met een handicap nog steeds ten laste zijn.

Is het aantal personen ten laste in uw gezin op het moment van de jaarlijkse controle niet correct? Bezorg ons dan zo snel mogelijk attesten om dit te laten aanpassen (bv attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen, bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij u zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij u verblijven, attestering van een erkende handicap).