Richtlijnen voor het aanvragen van huidige energiepremies van Fluvius/renovatiepremie Wonen-Vlaanderen of de toekomstige Mijn VerbouwPremie

De Vlaamse Regering besliste op 4 februari 2022 definitief om de Vlaamse energie- en woonpremies samen te voegen tot één premie ‘Mijn VerbouwPremie’. Graag informeren we u en uw klanten om de overgang tussen de huidige premieloketten en het toekomstige eengemaakte premieloket zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Daarnaast kondigde de Vlaamse Regering op 14 maart 2022, aan om de percentages in de middelste en laagste inkomensgroep nog verder te verhogen voor aanvragen Mijn VerbouwPremie tot eind 2023 (onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering). Het premiepercentage van de middelste inkomensgroep stijgt van 25% naar 35%. Het premiepercentage van de laagste inkomensgroep stijgt van 35% naar 50%. Voor aanvragen vanaf 2024 zakt Mijn VerbouwPremie naar 25% en 35%.

Verder wordt de verhoging van de basispremie voor dakisolatie verlengd voor investeringen met eindfactuur in 2023, wordt de basispremie voor lucht-waterwarmtepompen verhoogd van 2250 naar 3000 euro en dit retroactief voor eindfacturen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De basispremie voor hybride warmtepompen wordt verhoogd van 1500 naar 2000 euro (retroactief voor eindfacturen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023). Ook de basispremie voor een warmtepompboiler wordt verhoogd van 300 naar 450 euro (voor eindfacturen vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023).

Hieronder vindt u de belangrijkste aandachtspunten terug.

Sluiting huidige premieloketten van Fluvius en Wonen-Vlaanderen op 30 juni 2022 en start Mijn VerbouwPremie op 1 oktober 2022

A. Energiepremies van Fluvius

Het huidige premieloket van Fluvius zal sluiten vanaf 1 juli 2022 voor de aanvragen van volgende 7 premies:

 • Premie dakisolatie
 • Premie muurisolatie
 • Premie vloerisolatie
 • Premie hoogrendementsglas
 • Premie warmtepomp (behalve hybride warmtepomp)
 • Premie zonneboiler
 • Premie warmtepompboiler

Dit is zowel van toepassing voor investeringen in woongebouwen als investeringen in niet-woongebouwen.

Andere premies (EPC-labelpremie, premie zonnepanelen, premie hybride warmtepomp, premie sturing van elektrische warmte) kunnen ook na 1 juli nog bij Fluvius worden aangevraagd. Ook de premie voor een hybride warmtepompen moet vanaf 1 juli 2022 bij Fluvius worden aangevraagd.

Deze 7 premies hierboven zullen opnieuw aangevraagd kunnen worden, onder de noemer van Mijn VerbouwPremie vanaf 1 oktober 2022 met de voorwaarden die dan van toepassing zullen zijn. Facturen van voor 1 juli 2022 kunnen dan nog worden ingediend. Facturen mogen in de aanvraagperiode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 maximaal 2 jaar en 3 maanden oud zijn, nadien is dat maximaal 2 jaar.

Opgelet: facturen voor isolatiewerken die al gebruikt werden voor premieaanvragen bij Fluvius (bv. voor dakisolatie, maar ook voor de andere categorieën van investeringen), kunnen NIET worden ingediend voor een aanvraag van Mijn VerbouwPremie vanaf 1 oktober. Wenst u te genieten van Mijn VerbouwPremie (bv. in het geval van dakrenovatie), vraag dan nog geen premie aan bij Fluvius (bv. voor dakisolatie, met dezelfde factuur), of vraag aan Fluvius om uw premieaanvraag in trekken. Doe dit zo snel mogelijk. Eens een premie is uitbetaald, kan de premieaanvraag niet meer worden ingetrokken. Zeker nu de premiepercentages in de middelste en laagste inkomenscategorie verder worden opgetrokken (naar respectievelijk 35% en 50%, onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering), kan het interessant zijn om uw premie pas aan te vragen vanaf 1 oktober 2022.

Belangrijkste wijzigingen

Vanaf de start van Mijn VerbouwPremie verdwijnt de doelgroep ‘beschermde afnemers’. Wie behoort tot deze doelgroep, zal onder Mijn VerbouwPremie ingedeeld worden in een doelgroep volgens gezinsinkomen en gezinssituatie.

Voor alle eigenaar-bewoners, dit zijn de investeerders die een premie aanvragen voor de woning waarvan ze eigenaar zijn en waarin ze gedomicilieerd zijn, hangt de premie af van het gezinsinkomen.

Voor de vier isolatiemaatregelen wordt er in de middelste en de laagste inkomensgroep met een premiepercentage gewerkt (respectievelijk 35% of 50% van de factuurkosten (excl. btw)). De toekomstige Mijn VerbouwPremie is voor de middelste en laagste inkomensgroep minstens gelijk aan maar in de meeste gevallen hoger dan de forfaitaire premie per vierkante meter isolatie of glas.

Voor de maatregelen met betrekking tot hernieuwbare energie, wordt er onder Mijn VerbouwPremie gewerkt met forfaitaire premies, identiek aan de huidige premies bij Fluvius. In Mijn VerbouwPremie is het forfaitair bedrag hetzelfde voor de hoogste en de middelste inkomensgroep. Voor wie behoort tot de laagste inkomensgroep is de forfaitaire premie hoger.

Gebouwen moeten op de aanvraagdatum van Mijn VerbouwPremie minstens 15 jaar oud zijn. De grens van aansluiting op het elektriciteitsdistributienet voor of na 1 januari 2006 valt dus weg. De minimale ouderdom van het gebouw in geval van premies voor hernieuwbare energie wijzigt niet.

Verder verdwijnt bij Fluvius, vanaf 1 juli 2022, ook de premie voor beschermde afnemers voor de plaatsing van een condensatieketel op gas. Deze premie wordt ook niet geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie.

Een aantal andere energiepremies van Fluvius lopen vanaf 1 juli ongewijzigd verder: premie zonnepanelen, premie hybride warmtepomp, EPC-labelpremie, premie sturing van elektrische warmte. U kan die dus doorlopend blijven aanvragen.

Ook voor wie in het BENO-passtraject zit, verandert er niets. De premieaanvragen in Mijn VerbouwPremie die kunnen meetellen voor de BENO-pass, worden automatisch toegevoegd aan een bestaande BENO-pass.

B. Renovatiepremie Wonen-Vlaanderen

Het premieloket van de renovatiepremie sluit op 30 juni 2022. Tot en met 30 juni kunt u nog de oude renovatiepremie aanvragen (eerste of tweede schijf van de aanvraagprocedure) volgens de huidige voorwaarden.

Opgelet: facturen die gebruikt werden voor premieaanvragen bij de renovatiepremie, kunnen NIET hergebruikt worden voor premieaanvragen vanaf 1 oktober onder de noemer van Mijn VerbouwPremie. Wenst u te genieten van Mijn VerbouwPremie, vraag dan nog geen renovatiepremie aan bij Wonen-Vlaanderen, of vraag aan Wonen-Vlaanderen om uw premieaanvraag in trekken, als deze nog niet is toegekend. Zeker nu de premiepercentages in de middelste en laagste inkomenscategorie tijdelijk nog verder worden opgetrokken (naar respectievelijk 35% en 50%, onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering), kan het interessant zijn om uw premie pas aan te vragen vanaf 1 oktober 2022.

Belangrijkste wijzigingen

Sommige investeringen die nu nog mogelijk zijn binnen de renovatiepremie zullen verdwijnen of wijzigen binnen Mijn VerbouwPremie. De middelste inkomensgroep zal bv. helemaal geen premie meer kunnen aanvragen vanaf 1 juli 2022 voor de plaatsing van een nieuwe verwarmingsinstallatie. Enkel voor de laagste inkomensgroep of SVK-verhuurders, loopt de huidige renovatiepremie voor een gascondensatieketel verder na 30/06/2022.

De premiebedragen voor wie in aanmerking komt voor de renovatiepremie stijgen tijdelijk van 20% en 30% van het factuurbedrag (beperkt tot een bepaald maximum) naar respectievelijk 35% en 50% van het factuurbedrag (beperkt tot een bepaald maximum) in Mijn VerbouwPremie (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering).

Opgelet: in die procentuele premie zit ook (een deel van) de eventuele isolatiepremie van Fluvius. Deze isolatiepremie komt dus niet meer bovenop de procentuele Mijn VerbouwPremie (bv. 8 euro per m² voor dakisolatie, maar ook bv. voor vloerisolatie, muurisolatie, isolerende beglazing).

Mijn VerbouwPremie hanteert een verplichte isolatievoorwaarde voor investeringen die te maken hebben met de renovatie van de gebouwschil. Als bv. voor het vernieuwen van de dakbedekking niet voldaan is aan de isolatievoorwaarde voor dak (R-waarde van minstens 4,5), zal u met Mijn VerbouwPremie geen premie kunnen aanvragen voor dakrenovatie (zonder isolatie), terwijl dit wel nog mogelijk is binnen de huidige renovatiepremie. Ook voor muurrenovatie, vloerrenovatie, raamrenovatie is dit van toepassing.

Binnen Mijn VerbouwPremie moet de woning minimaal 15 jaar (of soms slechts 5 jaar) oud zijn om een premie te kunnen aanvragen, terwijl bij de renovatiepremie de woning minstens 30 jaar oud moet zijn. Dus ook recentere woningen tussen 15 en 30 jaar, zullen soms meer premies kunnen aanvragen binnen Mijn VerbouwPremie. Ook wie eigenaar is van meer dan één woning zal Mijn VerbouwPremie kunnen aanvragen. Voor de eigen woning, waar de eigenaar gedomicilieerd is, wordt rekening gehouden met het gezinsinkomen, voor de andere woningen wordt geen rekening gehouden met het gezinsinkomen.

Mijn VerbouwLening vanaf 1 juli 2022

De huidige Vlaamse 0%- energielening tot 15.000 euro via de energiehuizen voor specifieke doelgroepen wordt vanaf 1 juli 2022 uitgebreid tot een bedrag van maximaal 50.000 euro per wooneenheid. Deze lening wordt afgestemd op de laagste en middelste inkomensgroep van de nieuwe Mijn VerbouwPremie. De maximale looptijd wordt verlengd van 10 naar 25 jaar. Er wordt nog bekeken hoe deze energielening ook kan uitgebreid voor de doelgroep verhuur via een sociaal verhuurkantoor en privatieve verhuur. Dit ook onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door Vlaamse Regering.

Verdere communicatie naar intermediairen

Om u verder te informeren over Mijn VerbouwPremie voorziet de Vlaamse overheid een informatiepakket.

Volgende communicatie staat op de planning:

 • Handige presentatie die u kan gebruiken om anderen te informeren (verwacht in de loop van april).
 • Steekkaarten in functie van verschillende doelgroepen (verwacht in de loop van april).
 • Gedrukte informatiefolder met de essentie van Mijn VerbouwPremie (verwacht tegen half mei 2022).
 • Communicatiecampagne om de burger te informeren: Hieraan is ook een toolkit met communicatiemateriaal (campagnebeeld, tekst voor infoblad, berichten voor sociale media, …) gekoppeld voor intermediairen, die de communicatie kunnen hergebruiken naar hun klanten.

Overzicht Mijn VerbouwPremie (op basis van de verhoogde premies die de Vlaamse Regering op 14 maart 2022 aankondigde, onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering):

Basispremies voor woongebouwen, vereenvoudigde weergave 

hoge inkomens, geen eigenaar bewoner of andere investeerder 

middeninkomens en eigenaar bewoner (35% geldig in 2022 en 2023)

laagste inkomens en eigenaar bewoner (50% geldig in 2022 en 2023)

Dak: isolatie en renovatie 

8 euro per m² dakisolatie, eindfactuur in 2022 of 2023. 4 euro per m² vanaf 2024.

35% op investeringsbedrag van max. 11.500 euro 

50% op investeringsbedrag van max. 11.500 euro 

Buitenmuur: isolatie en renovatie 

via buitenzijde: 30 euro per m² isolatie

in de spouw 5 euro per m² isolatie

via de binnenzijde: 15 euro per m² isolatie

35% op investeringsbedrag van max. 12.000 euro 

50% op investeringsbedrag van max. 12.000 euro 

Vloer: isolatie en renovatie (incl. fundering) 

6 euro per m² 

35% op investeringsbedrag van max. 3000 euro 

50% op investeringsbedrag van max. 3000 euro 

Ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk 

16 euro per m² 

35% op investeringsbedrag van max. 11.000 euro 

50% op investeringsbedrag van max. 11.000 euro 

Binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap 

Niet van toepassing 

35% op investeringsbedrag van max. 5000 euro 

50% op investeringsbedrag van max. 5000 euro 

Elektriciteit en sanitair 

Niet van toepassing 

35% op investeringsbedrag van max. 7500 euro 

50% op investeringsbedrag van max. 7500 euro 

Hernieuwbare energie - warmtepomp

Geothermisch: 4000 euro; lucht-water: 3000 euro (eindfactuur 2022-2023); lucht-lucht: 300 euro;

Geothermisch: 4000 euro; lucht-water: 3000 euro (eindfactuur 2022-2023); lucht-lucht: 300 euro;

Geothermisch: 6400 euro; lucht-water: 4800 euro (eindfactuur 2022-2023); lucht-lucht: 480 euro;

Hernieuwbare energie - zonneboiler 

550 euro/m² oppervlakte van de thermische zonnepanelen, max 2750 euro 

550 euro/m² oppervlakte van de thermische zonnepanelen, max 2750 euro 

660 euro/m² oppervlakte van de thermische zonnepanelen, max 3300 euro 

Hernieuwbare energie - warmtepompboiler 

450 euro (eindfactuur juli 2022-december 2023)

450 euro (eindfactuur juli 2022-december 2023)

540 euro (eindfactuur juli 2022-december 2023) 

Alle details en voorwaarden op www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie.

 

Mijn VerbouwPremie is een samenwerking tussen Agentschap Wonen-Vlaanderen, het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap en Fluvius.
We spannen ons in om fouten, storingen en onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen.

We kunnen echter niet garanderen dat de nieuwsbrief volledig vrij van onderbreking en foutloos is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

 

Medegefinancierd door de EU