verder informatie over de aanvraag tot tegemoetkoming

Belangrijk: de procedure is gebonden aan strikte termijnen, om de huurachterstand niet te hoog te doen oplopen. Houd die termijnen dus goed in de gaten!

Als u drie maanden huurachterstand hebt vastgesteld, hebt u 20 dagen tijd om een vordering in te leiden bij het vredegerecht. Daarna meldt u, binnen 10 dagen, aan het Huurgarantiefonds dat u de vordering hebt ingeleid. Na ontvangst van het vonnis van de vrederechter hebt u 10 dagen tijd om dit vonnis, samen met de kennisgeving, naar de aangewezen gerechtsdeurwaarder te sturen.

 

Stap 1: u stelt drie maanden huurachterstal vast

Voorbeeld: de huur moet betaald worden op de eerste dag van de maand. Stel dat u vanaf 1 januari geen huur meer ontvangt, dan stelt u op 2 maart een huurachterstand vast van drie maanden.

Stap 2: leid de vordering in bij het vredegerecht

Zodra uw huurder zijn huur drie maanden niet heeft betaald, hebt u 20 kalenderdagen om bij de vrederechter een vordering in te leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens huurachterstal en tot uithuiszetting.

Om van de tussenkomst van het Huurgarantiefonds te kunnen genieten moet de huurder drie maanden huurachterstand hebben voor u de vordering kunt inleiden bij de vrederechter.

Wat kunt u doen voordat u een vordering inleidt (wanneer u drie maanden huurachterstal vaststelt)?

•    Contacteer uw huurder zo snel mogelijk om de reden van de niet-betaling te kennen. Doe dit na een volledige maand huurachterstand.
•    Reageert uw huurder niet op uw vraag om de huurachterstal te betalen, stuur hem dan een (aangetekende) brief met een aanmaning. In die brief vermeldt u hoeveel de huurder u verschuldigd is, en binnen welke termijn dit bedrag te betalen is. Zeg er ook bij dat u een procedure zult opstarten als hij niet reageert en niet betaalt binnen de opgelegde termijn.
U kunt die brief eventueel laten nalezen door een advocaat.
•    Haalt dit ook niets uit, stap dan naar de griffie van de bevoegde vrederechter om een verzoeningsprocedure op te starten. Let op: het Huurgarantiefonds komt niet tussen bij deze procedure. De procedure is gratis en kan zonder advocaat. U kunt de procedure mondeling aanvragen op de griffie van het vredegerecht van het kanton waar de woning ligt. Huurder en verhuurder zullen met een brief worden opgeroepen om voor de vrederechter te verschijnen. Twee oplossingen zijn mogelijk:
De verzoening lukt. Het akkoord van partijen wordt vastgelegd in een proces-verbaal, dat dezelfde waarde heeft als een vonnis;
Een van de partijen verschijnt niet of er is geen akkoord. Dan rest er enkel de mogelijkheid om een vordering in te leiden bij de vrederechter.

Hoe kunt u de vordering inleiden?

Er zijn drie manieren om de rechtsvordering tot uithuiszetting in te leiden bij de vrederechter:

 • De vrijwillige verschijning:

De huurder en verhuurder verschijnen samen vrijwillig voor de rechter. Omdat de huurder meestal niet zo graag zal willen verschijnen voor de vrederechter komt deze procedure in de praktijk niet vaak voor.

 • Neerleggen van een verzoekschrift:

De verzoeker dient het verzoekschrift in bij de griffie van het vredegerecht van het kanton waar de woning ligt. Bij het verzoekschrift dient u een recent getuigschrift van woonst van de huurder te voegen. Dat getuigschrift kunt u krijgen bij het gemeentebestuur van de woonplaats van de huurder. De griffier zal dan de huurder en de verhuurder oproepen om voor de vrederechter te verschijnen . Met deze procedure vermijdt u de kosten van de gerechtsdeurwaarder voor de betekening van de dagvaarding.

 • Dagvaarding:

Het is een document dat de gerechtsdeurwaarder afgeeft op de woonplaats van de huurder. U zult meestal een bedrag aan de gerechtsdeurwaarder moeten voorschieten. Normaal gezien bedraagt dat voorschot tussen de 150 en 250 euro. Wie uiteindelijk ongelijk krijgt, zal deze som moeten betalen.

Welke documenten moet u mee afgeven wanneer u de vordering inleidt?

Om een tegemoetkoming te kunnen ontvangen van het Fonds dient u bij uw vordering voor de vrederechter de volgende twee documenten te voegen:
1.    het attest dat u bij uw aansluiting hebt ontvangen.
2.    een verklaring op erewoord dat u voor dezelfde huurovereenkomst nog geen tegemoetkoming van het Fonds hebt gekregen. U kunt een model van deze verklaring op eer hier afdrukken PDF icon verklaring_op_erewoord

Verzoek de vrederechter een afbetalingsplan op te leggen:

Verzoek de vrederechter in uw vordering de huurder een afbetalingsplan van maximum twaalf maanden te verlenen voor de betaling van de achterstallige huur om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van het Huurgarantiefonds. Als er geen afbetalingsplan in het vonnis staat opgenomen, komt het Huurgarantiefonds niet tussen!

Als u een beroep doet op een advocaat om de vordering in te leiden bij de vrederechter, zeg hem dan meteen dat u bent aangesloten bij het Huurgarantiefonds, zodat hij rekening kan houden met de geldende termijnen. Wanneer u de vordering inleidt bij dagvaarding, meld dan ook uw aansluiting aan de gerechtsdeurwaarder die de dagvaarding betekent.

Stap 3 : meld het Fonds dat u de vordering hebt ingeleid

Binnen 10 werkdagen na het inleiden van de vordering (Zie stap 1) bezorgt u aan het Huurgarantiefonds:

 • een kopie van de betekende dagvaarding of
 • een kopie van het afgestempelde exemplaar van uw verzoekschrift

Hoe doet u dit?

U drukt het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming  af: PDF icon aanvraag_tegemoetkoming

U vult het formulier in en stuurt het per post op naar het Huurgarantiefonds samen met de kopie van de betekende dagvaarding of het afgestempelde exemplaar van het verzoekschrift.

 

Stap 4: wacht op het vonnis van de vrederechter

Het Huurgarantiefonds komt tussen als de vrederechter de huurder uitstel van betaling verleent en hem een afbetalingsplan oplegt van maximaal twaalf maanden.

Wat als de vrederechter geen afbetalingsplan oplegt of een afbetalingsplan oplegt dat langer duurt dan twaalf maanden?
Het Huurgarantiefonds kan dan geen tegemoetkoming uitbetalen. Houd hiermee rekening bij het formuleren van uw vordering voor de vrederechter (zie stap 2). Verzoek de vrederechter in uw vordering de huurder een afbetalingsplan van maximum twaalf maanden te verlenen voor de betaling van de achterstallige huur om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van het Huurgarantiefonds.

Als u een beroep doet op een advocaat om de vordering in te leiden bij de vrederechter, zeg hem dan meteen dat u bent aangesloten bij het Huurgarantiefonds, zodat hij rekening kan houden met de geldende termijnen. Als u de vordering inleidt bij dagvaarding, meld dan ook uw aansluiting aan de gerechtsdeurwaarder die de dagvaarding betekent.

Stap 5: stuur het vonnis samen met de kennisgevingsbrief van de griffie binnen de 10 werkdagen aan de aangewezen gerechtsdeurwaarder.

 • Nadat u het Huurgarantiefonds (tijdig) het inleiden van de vordering hebt gemeld (stap 2), stelt het Huurgarantiefonds binnen 10 werkdagen een gerechtsdeurwaarder aan;
 • Het Huurgarantiefonds stelt u hiervan op de hoogte binnen 10 werkdagen na de aanstelling van de gerechtsdeurwaarder.
 • U dient het vonnis SAMEN met de kennisgevingsbrief van de griffie binnen 10 werkdagen te bezorgen aan de aangewezen gerechtsdeurwaarder (dit is de brief die de griffier bij het vonnis heeft gevoegd, en die u hebt ontvangen. Om na te kunnen gaan of u het vonnis tijdig aan het Fonds hebt overgemaakt, moet u deze kennisgevingsbrief toevoegen).
 • Vervolgens stuurt de gerechtsdeurwaarder de huurder een brief om hem te zeggen dat hij de lopende en achterstallige huur moet betalen aan de gerechtsdeurwaarder.
 • De gerechtsdeurwaarder stuurt ook u een brief, met de vraag de betalingen door de huurder, volgens het opgelegde afbetalingsplan, te melden.
 • De gerechtsdeurwaarder kijkt elke maand na of de huurder tijdig betaalt.
 • Als de huurder zijn afbetalingsplan niet naleeft dan meldt de gerechtsdeurwaarder dit aan het Huurgarantiefonds. Het Huurgarantiefonds komt tussen voor de niet betaalde huurachterstal van de voorbije maand. Het huurgarantiefonds blijft tussenkomen tot het maximum van drie maanden huur of 2.965 euro is bereikt. Het Huurgarantiefonds komt niet tussen voor de lopende huur en de lopende kosten.

Een voorbeeld:
De vrederechter legt de huurder een afbetalingsplan op waarbij die elke maand 100 euro van de huurachterstand moet terugbetalen, bovenop de lopende huurprijs van 500 euro. Betaalt de huurder 600 euro aan de gerechtsdeurwaarder, dan stort die dit bedrag door aan de verhuurder, en keert het Fonds geen tegemoetkoming uit voor die maand. Betaalt de huurder 550 euro aan de gerechtsdeurwaarder, dan vraagt die 50 euro aan het Fonds en betaalt de tegemoetkoming samen met de storting van de huurder aan de verhuurder. Betaalt de huurder slechts 300 euro of minder aan de gerechtsdeurwaarder, dan zal het Fonds voor die maand voor maximaal 100 euro tegemoetkomen. Als de huurder het opgelegde afbetalingsplan niet naleeft, kan de verhuurder de uithuiszetting vorderen. Het Huurgarantiefonds zal dan bij de uithuiszetting het saldo van de tegemoetkoming in een keer uitbetalen.

Vaak gestelde vragen

U hebt het Huurgarantiefonds tijdig op de hoogte gebracht van de vordering, en de vrederechter heeft een vonnis geveld waarin hij de huurder uitstel van betaling verleent: wat nu?

Nadat u het Huurgarantiefonds tijdig hebt verwittigd van het inleiden van de vordering, stelt het Huurgarantiefonds binnen 10 werkdagen een gerechtsdeurwaarder aan;

 1. Het Huurgarantiefonds stelt u hiervan op de hoogte binnen 10 werkdagen na de aanstelling van de gerechtsdeurwaarder.
 2. U dient het vonnis SAMEN met de kennisgevingsbrief van de griffie binnen 10 werkdagen te bezorgen aan de aangewezen gerechtsdeurwaarder (dit is de brief die de griffier bij het vonnis heeft gevoegd, en die u hebt ontvangen. Om na te kunnen gaan of u het vonnis tijdig aan het Fonds hebt overgemaakt, moet u deze kennisgevingsbrief toevoegen)
 3. Dan stuurt de gerechtsdeurwaarder de huurder een brief om hem te zeggen dat hij de lopende en achterstallige huur moet betalen aan de gerechtsdeurwaarder;
 4. De gerechtsdeurwaarder stuurt ook u een brief, met de vraag de betalingen door de huurder, volgens het opgelegde afbetalingsplan, te melden;
 5. De gerechtsdeurwaarder kijkt elke maand na of de huurder tijdig betaalt;
 6. Als de huurder zijn afbetalingsplan niet naleeft, dan komt het Huurgarantiefonds tegemoet voor de huurachterstand die de huurder voor die maand moest betalen. Het huurgarantiefonds blijft tegemoetkomen tot het maximum van drie maanden huur of € 2.883 is bereikt. Het Huurgarantiefonds komt niet tegemoet voor de lopende huur en de lopende kosten.

Een voorbeeld:

De vrederechter legt de huurder een afbetalingsplan op waarbij hij elke maand  € 100 dient terug te betalen van de opgelopen huurachterstand, bovenop de lopende huurprijs van € 500. Betaalt de huurder € 600 aan de gerechtsdeurwaarder, dan stort die dit bedrag door aan de verhuurder, en keert het Fonds geen tegemoetkoming uit voor die maand.

Betaalt de huurder € 550 aan de gerechtsdeurwaarder, dan vraagt die € 50 aan het Fonds en betaalt de tegemoetkoming samen met de storting van de huurder aan de verhuurder.

Betaalt de huurder slechts € 300 of minder aan de gerechtsdeurwaarder, dan zal het Fonds voor die maand voor maximaal € 100 tegemoetkomen.

Als de huurder het opgelegde afbetalingsplan niet naleeft, kan de verhuurder de uithuiszetting vorderen. Het Huurgarantiefonds zal dan bij de uithuiszetting het saldo van de tegemoetkoming in één keer uitbetalen.

Meer vragen

Contact

Adres: 
cel huurgarantiefonds
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel
Telefoonnummer: