Home > Premies > Verzekering Gewaarborgd Wonen > Hoe de Verzekering Gewaarborgd Wonen aanvragen?

Hoe de Verzekering Gewaarborgd Wonen aanvragen?

 

Duid aan wat u gaat doen en we tonen enkel wat van toepassing is voor u.

 
 
 

Aanvraag van de Verzekering Gewaarborgd Wonen

Het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting voor de verzekering gewaarborgd wonen kunnen hieronder gedownload worden in pdf. De toelichting kan u zowel in tekstvorm als in brochurevorm downloaden.

De toelichting zal u helpen bij het invullen van de aanvraag, wil u dus eerst de toelichting aandachtig lezen voordat u de aanvraag invult. U hebt één jaar de tijd om een aanvraag in te dienen vanaf de datum van de eerste kapitaalsopname van de lening (dit is het ogenblik waarop u van de kredietverstrekker de volledige som of een gedeelte ervan hebt gekregen).

Kan slechts één van beide ontleners aan alle toetredingsvoorwaarden voldoen binnen de indieningstermijn, dan kan deze persoon ook alleen een verzekeringsaanvraag indienen. Enkel deze persoon zal dan verzekerd worden tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. 
-Portable Document Format (PDF) aanvraagformulier verzekering gewaarborgd wonen (pdf, 79 KB)
-Portable Document Format (PDF) toelichting bij de aanvraag verzekering gewaarborgd wonen tekst (pdf, 48 KB)
-Portable Document Format (PDF) toelichting bij de aanvraag verzekering gewaarborgd wonen brochure (pdf, 1.53 MB)

Gelieve het ingevulde aanvraagformulier per post te versturen naar de hoofdzetel van het agentschap Wonen-Vlaanderen op dit adres. Het versturen van het aanvraagformulier via een aangetekende zending is zeker niet verplicht, maar wel verstandig: als u kiest voor een aangetekende zending dan hebt u een bewijs van verzending in het geval er tijdens deze verzending iets misloopt. Het is ook verstandig om een kopie bij te houden van het ingevulde aanvraagformulier.

Gelieve geen nietjes te gebruiken bij het versturen van het ingevulde aanvraagformulier!

U kunt het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting tevens schriftelijk of per e-mail aanvragen op de hoofdzetel van het agentschap Wonen-Vlaanderen op dit adres

De folder verzekering gewaarborgd wonen kunt u hieronder downloaden in pdf. Deze folder kunt u ook bestellen bij de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid.
- Portable Document Format (PDF) folder verzekering gewaarborgd wonen (pdf, 3.24 MB)

Datum laatste aanpassing: 08-08-2013

Wat gebeurt er na de aanvraag van Verzekering Gewaarborgd Wonen?

Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, zal het agentschap Wonen-Vlaanderen u per brief een ontvangstmelding sturen waarin de datum van ontvangst en een dossiernummer worden meegedeeld.

Daarna zal het agentschap Wonen-Vlaanderen nagaan of alle noodzakelijke documenten aanwezig zijn en of uw aanvraag volledig is. Als uw aanvraag onvolledig is dan zal Wonen-Vlaanderen de ontbrekende documenten per brief opvragen.

Vanaf de datum dat uw dossier volledig is, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal negentig werkdagen de tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag verzekering gewaarborgd wonen. Deze beslissing wordt u per brief meegedeeld. Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kan u beroep aantekenen.

Vanaf het verstrijken van de termijn waarbinnen Wonen-Vlaanderen een beslissing over uw aanvraag moet nemen of vanaf de weigering van uw aanvraag, hebt u één maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.

Wanneer u wordt toegelaten tot de verzekering, dan krijgt u nadien van de verzekeraar een polis toegestuurd. In deze polis staat uitgelegd wat u moet doen als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt en een tegemoetkoming in uw maandelijkse hypotheeklast wil aanvragen. De polis bevat ook alle contactgegevens van de verzekeraar. Hou deze polis dus goed bij!

Datum laatste aanpassing: 14-02-2013

Hoe lang duurt de verwerking van uw aanvraag voor Verzekering Gewaarborgd Wonen?

Vorige maand bedroeg de gemiddelde termijn van aanvraag tot beslissing ongeveer anderhalve maand.

Opgelet: deze termijn is slechts een indicatie! De concrete behandeltermijn van uw aanvraag is sterk afhankelijk van de volledigheid van uw aanvraag en van het aantal aanvragen die moeten behandeld worden.

Datum laatste aanpassing: 10-09-2013

Wat kan u doen om de verwerkingstermijn van uw aanvraag Verzekering Gewaarborgd Wonen te verkorten?

Zorg ervoor dat u alle documenten invult die voor u van toepassing zijn.

Wanneer er documenten ontbreken, moet een brief worden verstuurd met de vraag de ontbrekende informatie na te zenden. Hierdoor loopt uw behandeltermijn op.

Zorg ervoor dat uw aanvraag ondertekend is en dat alle gevraagde bijlagen worden meegestuurd.

Wanneer een aanvraag niet ondertekend is, of wanneer een gevraagde bijlage ontbreekt (bijvoorbeeld een aflossingstabel bij niet-constante terugbetalingen), dan moet een brief worden verstuurd met de vraag de ontbrekende gegevens na te zenden. Hierdoor loopt uw behandeltermijn op.

Zorg ervoor dat de werkattesten niet langer dan 2 maanden geleden ingevuld zijn.

Wanneer de werkattesten ouder zijn dan 2 maanden, moet een brief worden verstuurd met de vraag nieuwe werkattesten op te sturen. Hierdoor loopt uw behandeltermijn op.

Kijk na of uw kredietverstrekker het document 5 volledig heeft ingevuld.

Wanneer uw kredietverstrekker niet alle gevraagde info invult, moet een brief worden verstuurd met de vraag de ontbrekende info te laten aanvullen. Hierdoor loopt uw behandeltermijn op.

Datum laatste aanpassing: 24-12-2012
 
 
feedback formulier ophalen