Voor wie is de Vlaamse huursubsidie?

Als u een laag inkomen hebt, en

 • u huurt een woning van een sociaal verhuurkantoor, of
 • u verhuist van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning, of
 • u was dakloos en betrekt nu een woning,

dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Hieronder leest u meer over de voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Voorwaarden

Uw inkomen

Als u een aanvraag indient in 2022, mag het totale inkomen van uw huishouden van het recentste jaar waarop uw aanslagbiljet betrekking heeft, niet hoger zijn dan:

 • 25.850 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
 • 28.015 euro als u een alleenstaande persoon met een handicap bent
 • 38.773 euro in alle andere gevallen, plus 2.167 euro  per persoon ten laste 

De volgende inkomsten worden samengeteld en geïndexeerd:

 • het gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar inkomen;
 • het leefloon;
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Er kan geen rekening gehouden worden met uw actuele inkomen bij de controle of u voldoet aan het maximuminkomen. Als u op de aanvraagdatum nog geen 25 jaar bent, zal u wel moeten aantonen dat u op dat ogenblik een eigen inkomen heeft waarmee u het verschil tussen de huurprijs en de huursubsidie zelf kan betalen.

Eigendom

U mag geen woning of perceel bestemd voor woningbouw volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Een volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal wordt evenmin toegelaten.

Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing:

 • de woning werd onteigend. U kon er dus niet blijven wonen;
 • de woning werd onbewoonbaar of ongeschikt verklaard, en ontruimd. Dit gebeurde maximaal twee maanden voor uw aanvraag;
 • u bent erkend als een persoon met een handicap en bent ingeschreven voor een ADL-woning (Activiteiten van het Dagelijks Leven);
 • de woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is (dit kan in heel België zijn);
 • u verloor het beheer van uw woning (beheersrecht) door een faillissement of omdat een instantie uw woning verkreeg;
 • u heeft de woning of bouwgrond samen met uw ex-partner in volle eigendom. U bent nog gehuwd, maar het huwelijk is onherstelbaar ontwricht;
 • u heeft de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom. Deze eigendom heeft u kosteloos verworven, bv. via een erfenis of schenking.

De woning die u hebt verlaten

De woning die u hebt verlaten moet voldoen aan een van deze voorwaarden:

 • de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is bij besluit onbewoonbaar, ongeschikt (opgelet: in dit geval gelden extra voorwaarden inzake de vastgestelde gebreken) of overbewoond verklaard op het ogenblik dat u daar uw hoofdverblijfplaats had (meer over de beoordelingsprocedure leest u in de rubriek regelgeving), of
 • het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, zoals bijvoorbeeld een garage of loods, en de Vlaamse Wooninspectie heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico vastgesteld, of
 • de woning ligt op een vergunde camping die al sinds 2001 uw hoofdverblijfplaats was, of
 • de woning is gesloopt, of
 • (als u minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent) de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet aangepast aan uw fysieke toestand.

Vanaf 1 mei 2019 kan geen aanvraag meer op basis van het verlaten van een te kleine woning worden ingediend. Enkel als de woning bij besluit overbewoond werd verklaard, is er nog een geldige toegangsgrond. Overbewoning houdt in dat de overschrijding van de bezettingsnorm van de woning van die aard is dat er een mensonwaardige toestand door ontstaat.

Als u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of als u dakloos was en van het OCMW een installatiepremie ontving, dan gelden er geen voorwaarden voor de woning die u verlaat.

Uw nieuwe woning

De nieuwe woning moet in het Vlaamse gewest liggen, en mag geen gesubsidieerde sociale huurwoning zijn.

De woning mag geen ernstige gebreken hebben, mag niet overbewoond zijn, en moet voldoen aan de rookmeldersverplichting.

Als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent, moet de woning aangepast zijn aan uw fysieke toestand. Als dat niet zo is, maar u geen fysieke problemen hebt, dan kunt u dit aantonen met een medisch attest. Als uit dit attest blijkt dat u geen mobiliteitsprobleem hebt, geldt de woning toch als aangepast aan uw fysieke mogelijkheden.

De huurprijs van uw nieuwe woning mag, als u een aanvraag indient in 2022, niet hoger zijn dan 639,78 euro als het om een zelfstandige woning gaat, en 511,82 euro als het een kamer is. In volgende gemeenten krijgt u 10% extra:

 • Antwerpen en de omliggende gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht;
 • Gent en de omliggende gemeenten De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem en Merelbeke;
 • de steden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout;
 • de Vlaams-Brabantse gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst, Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

Daar bovenop geldt een extra verhoging met 20% per persoon ten laste (tot maximaal 50% extra). Hieronder vindt u een overzicht van de maximale huurprijs in de verschillende situaties voor een aanvraag ingediend in 2022 :

Aantal personen ten laste

0

1

2

3

4 of meer

Zelfstandige woning in gemeente zonder 10% extra

639,78

767,74

 

895,7

 

959,67

 

959,67

 

Kamer in gemeente zonder 10% extra

511,82

 

614,19

 

716,56

 

767,73

 

767,73

 

Zelfstandige woning in gemeente met 10% extra

703,75

 

844,5

 

985,25

1.055,63

 

1.055,63

 

Kamer in gemeente met 10% extra

563

 

675,6

 

788,2

 

844,5

 

844,5

 

 

Let op: hier telt alleen de huurprijs van de woning, zonder de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld huur van een garage, verbruik van gas en elektriciteit of onderhoud van gemeenschappelijke delen. Let er dus op dat die eventuele extra-kosten apart in het huurcontract staan.

Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Mogelijk moet u ingeschreven zijn op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij in de gemeente van de woning waarvoor u de huursubsidie aanvraagt. Na de aanvraag hebt u hiervoor nog negen maanden tijd.

Als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud of ernstig gehandicapt bent, en u verhuist van een woning die niet aangepast is aan uw fysieke mogelijkheden naar een woning die wel aangepast is, hoeft u niet ingeschreven te zijn. U moet ook niet ingeschreven zijn als u verhuist naar een assistentiewoning of naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, Boek 5, Deel 5, Titel 1

Ministerieel besluit tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend...

Ministerieel besluit van 10 juni 2014 tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders wordt verleend zoals vermeld in artikel 5.164, §1, zesde lid, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 en tot vaststelling van de mobiliteitscriteria vermeld in artikel 4, § 2 van hetzelfde besluit

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Mijn huidige huurwoning wordt gesloopt, en daardoor moet ik gedwongen verhuizen naar een nieuwe huurwoning. Kom ik op basis hiervan in aanmerking voor een huursubsidie?

U kan, nadat u verhuisd bent, een aanvraag indienen op basis van het verlaten van een gesloopte woning. De verlaten woning moet effectief gesloopt zijn. Een sloopvergunning volstaat op zich dus niet als bewijs dat u aan de voorwaarde voldoet. U kan een aanvraag indienen tot 9 maanden na de startdatum van het huurcontract van uw nieuwe woning. U heeft een geldige toegangsgrond als de sloop effectief werd uitgevoerd uiterlijk 9 maand na de startdatum van het huurcontract van uw nieuwe woning.

Wanneer kan ik nu juist als dakloos worden beschouwd bij de huursubsidie?

U wordt als dakloos beschouwd in twee gevallen:
- u heeft van het OCMW de verhoging van het leefloon ontvangen, vermeld in artikel 14, § 3, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
- u heeft van het OCMW de installatiepremie ontvangen, ingesteld bij het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Deze verhoging van het leefloon of de installatiepremie moet specifiek zijn toegekend voor de woning die u in huur neemt en waar u de huursubidie voor aanvraagt.

Bij aanvragen ingediend vanaf 1 mei 2014 kan u ook als dakloos worden beschouwd zonder dat u deze verhoging van het leefloon installatiepremie van het OCMW heeft ontvangen. Het OCMW moet dan attesteren dat u deze verhoging van het leefloon of installatiepremie niet meer kan ontvangen omdat u dit voordeel in het verleden al eens heeft genoten, maar dat u voor het overige wel voldoet aan alle andere voorwaarden die men bij het OCMW koppelt aan dakloosheid.

Mijn belastbaar inkomen van vorig jaar ligt veel te hoog, maar ondertussen is mijn inkomen sterk gedaald. Kunnen jullie rekening houden met dit recentere, lagere inkomen?

Neen, wij kunnen enkel rekening houden met de inkomsten die ontvangen zijn in het jaar waarop het recentste aanslagbiljet betrekking heeft. Als u dus bijvoorbeeld een aanvraag indient in 2019, dan is 2018 het recentste inkomstenjaar dat in aanmerking kan worden genomen voor zover het aanslagbiljet van dat jaar reeds beschikbaar is.

Als vijfenzestigplusser of persoon met een handicap kom ik in aanmerking voor de huursubsidie als ik verhuis van een woning die niet aangepast is aan mijn fysieke mogelijkheden, naar een woning die wel aangepast is. Wanneer is een woning aangepast?

Of een woning aangepast is, hangt af van twee zaken:

 • vier mobiliteitscriteria waaraan de woning zal worden getoetst;
 • uw eigen fysieke mogelijkheden.

De vier mobiliteitscriteria zijn de volgende:

 1. de technische uitrusting in de woning: de woning beschikt over voldoende technische uitrusting zodat u daar zelfstandig kan wonen
 2. de toegankelijkheid van de vertrekken in de woning: de keuken, de badkamer, de slaapkamer, de leefkamer en het toilet zijn toegankelijk via gelijkvloerse verbindingen zonder noemenswaardige niveauverschillen. Als er een rolstoelgebruiker in de woning woont, moet er voldoende circulatieruimte zijn
 3. de toegankelijkheid van de woning en de bereikbaarheid vanaf het openbaar domein: de woning moet veilig bereikbaar zijn vanaf de openbare weg via een voldoende brede toegangsweg zonder noemenswaardige trappen of hellingen. Als er een rolstoelgebruiker in de woning woont, dan is de toegang vanaf de openbare weg tot de woning aangepast voor zelfstandig rolstoelgebruik
 4. de aanwezigheid van aan wonen complementaire functies in de omgeving van de woning: binnen een loopafstand van 600 meter is er een aanbod van voorzieningen zoals openbaar vervoer, bakker, slager, apotheek en huisarts.

Als de woning voldoet aan alle vier de criteria, dan is deze altijd aangepast. Uw fysieke mogelijkheden spelen dan geen rol bij de beoordeling. Als de woning niet voldoet aan alle vier de criteria, dan hangt het resultaat af van uw fysieke mogelijkheden:

 • als u voldoende mobiel bent en bijgevolg geen behoefte heeft aan een gemakkelijk toegankelijke gelijkvloerse woning, speciale technische uitrusting in de woning, en voorzieningen in de onmiddellijke nabijheid van de woning, dan is de woning aangepast
 • als u onvoldoende mobiel bent en wel behoefte heeft aan een gemakkelijk toegankelijke gelijkvloerse woning, speciale technische uitrusting in de woning, of voorzieningen in de onmiddellijke nabijheid van de woning, dan is de woning onaangepast
 • Of u al dan niet voldoende mobiel bent, kan u aantonen door middel van een Bestand medisch attest, dat door uw huisarts moet worden ingevuld. Als u dit medisch attest niet bezorgt, gaan wij ervan uit dat u onvoldoende mobiel bent

De woning die ik heb verlaten, is ongeschikt verklaard. Kom ik in aanmerking voor de huursubsidie?

De woning moet bij besluit ongeschikt verklaard zijn terwijl u er uw hoofdverblijfplaats had. Bovendien geldt het volgende:

 • bij technische verslagen van voor 1 januari 2021: er moet op het technisch verslag van de woningcontroleur sprake zijn van ofwel minstens drie gebreken van categorie III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur", ofwel minstens drie gebreken van categorie IV en zestig strafpunten.
 • bij technische verslagen vanaf 1 januari 2021: er moet op het technisch verslag van de woningcontroleur sprake zijn van minstens twee gebreken van categorie II of III.

 

Een deel van de ongeschikt verklaarde woningen behaalt dat minimum aantal strafpunten of gebreken niet. Voor het verlaten van een dergelijke woning kan geen tegemoetkoming in de huurprijs worden toegekend.

U moet er ook rekening mee houden dat de eigenaar van de woning kan overgaan tot het herstellen van de gebreken. Stel dat de eigenaar de gebreken herstelt en de door u verlaten woning opnieuw conform wordt voordat u verhuisd bent of een huurcontract voor een nieuwe woning heeft afgesloten, dan vervalt uw recht op de huursubsidie.

Ik woon in bij een vriend. Zijn woning is echter veel te klein, en daarom wil ik voor mezelf een woning gaan huren. Kom ik in aanmerking op basis van het verlaten van een te kleine woning?

Er kunnen vanaf 1 mei 2019 geen aanvragen meer ingediend worden op basis van het verlaten van een te kleine woning. Wat wel nog kan, is aanvragen op basis van het verlaten van een overbewoonde woning. Om op basis van het verlaten van een overbewoonde woning in aanmerking te komen voor huursubsidie moet er sprake zijn van een besluit waarbij de woning in kwestie overbewoond werd verklaard terwijl u daar de hoofdverblijfplaats had, en bovendien moeten alle bewoners mee verhuizen naar de nieuwe woning. U kan dus enkel in aanmerking komen als u zo’n besluit kan voorleggen en als u samen met uw vriend verhuist naar de nieuwe woning waarvoor u de huursubsidie wenst aan te vragen. U moet de aanvraag indienen nadat u verhuisd bent.

Een huursubsidie kan aangevraagd worden op basis van het verlaten van een overbewoonde woning. Wat wordt bedoeld met 'overbewoond'?

Overbewoning wordt vastgesteld naar aanleiding van een conformiteitsonderzoek. Tijdens dit onderzoek gaat een woningcontroleur ter plaatse na of de woning voldoet aan de normen van (brand)veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit en woningbezetting. In het geval van overbewoning is er een zware overschrijding van de bezettingsnorm, wat een veiligheids- en/of gezondheidsrisico met zich meebrengt. Dat wordt dan door de woningcontroleur omschreven in een omstandig verslag en er wordt een procedure opgestart om de woning overbewoond te verklaren. Als de woning effectief bij besluit overbewoond wordt verklaard terwijl u daar uw hoofdverblijfplaats heeft, opent u bij het verlaten van deze woning een toegang tot de tegemoetkoming in de huurprijs.

 

Meer vragen

Contact

Adres: 
team Huursubsidie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 b40B
1000 Brussel
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Limburg
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: