Voor wie is de Vlaamse huursubsidie?

Als u een laag inkomen hebt, en

 • u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of
 • u verhuist van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning, of
 • u was dakloos en betrekt nu een woning,

dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Contacteer hiervoor best het OCMW of de Woonwinkel in uw gemeente: zij kijken dan samen met u of u recht hebt op deze premie.

 

Voorwaarden

Uw inkomen

Het totale inkomen van uw huishouden van drie jaar voor uw aanvraag mag niet hoger zijn dan 18.240 euro (aanvragen vanaf 2019). Per persoon ten laste mag u hier 1.630 euro bijtellen.
Als u drie jaar geleden meer verdiende dan 18.240 euro, maar nu niet meer, mag u een recenter aanslagbiljet indienen als bewijs.

 

Eigendom

U mag op de aanvraagdatum en in de drie jaar ervoor geen woning bezitten (in volle eigendom of vruchtgebruik).

Let op: als u verhuist omdat uw woning onaangepast is, mocht u tien jaar voor uw aanvraag geen woning bezitten.
 
Uitzonderingen: als u in die drie of tien jaar wel een woning bezat, kunt u toch nog voor een huursubsidie in aanmerking komen als:

 • de woning is of binnenkort wordt gesloopt of onteigend, of u door een wettelijke regeling of rechterlijke beslissing niet meer over de woning kunt beschikken, of
 • u verhuist omdat de woning onbewoonbaar, ongeschikt of te klein is, en u ze ten laatste op de aanvraagdatum hebt verkocht, weggeschonken of een nieuwe bestemming gegeven.


De woning die u verlaat

De woning die u verlaat moet voldoen aan een van deze voorwaarden: 

 • de woning ligt in het Vlaamse Gewest en blijkt na onderzoek onbewoonbaar, ongeschikt of te klein voor het aantal bewoners (meer over de beoordelingsprocedure leest u in de rubriek regelgeving), of
 • het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, zoals bijvoorbeeld een garage of loods, en de Vlaamse Wooninspectie heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico vastgesteld, of
 • de woning ligt op een vergunde camping die al sinds 2001 uw hoofdverblijfplaats was, of
 • de woning is gesloopt


Belangrijk: als u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of als u dakloos was en van het OCMW een installatiepremie ontving, dan gelden er geen voorwaarden voor de woning die u verlaat.


Uw nieuwe woning

 • De nieuwe woning moet in het Vlaamse gewest liggen, en mag geen kamer of (gesubsidieerde) sociale huurwoning zijn.
 • De woning mag niet onveilig en ongezond zijn, mag geen ernstige gebreken hebben, en ze moet aangepast zijn aan de grootte van uw gezin.
 • Als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent, moet de woning aangepast zijn aan uw fysieke toestand. Als dat niet zo is, maar u geen fysieke problemen hebt, dan kunt u dit aantonen met een Bestand medisch attest. Als uit dit attest blijkt dat u geen mobiliteitsprobleem hebt, geldt de woning toch als aangepast aan uw fysieke mogelijkheden.
 • De huurprijs van uw nieuwe woning mag niet hoger zijn dan 610 euro (huurcontracten met startdatum vanaf 2019). Daar mag u 76,25 euro bijtellen per persoon ten laste (tot maximaal vier personen ten laste).
 • Als de woning in een van de gemeenten uit deze lijst ligt, mag u bij die maximumprijs ook nog 61 euro bijtellen.

Ligt de woning in een van die gemeenten, en u hebt vier personen ten laste, dan is de maximumhuurprijs dus 976 euro.

Let op: hier telt alleen de huurprijs van de woning, zonder de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld huur van een garage, verbruik van gas en elektriciteit of onderhoud van gemeenschappelijke delen. Let er dus op dat die eventuele extra-kosten apart in het huurcontract staan.

 

Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Meestal moet u ingeschreven zijn op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij in de gemeente van de woning waarvoor u de huursubsidie aanvraagt. Na de aanvraag hebt u hiervoor nog zes maanden tijd. Als u pas na uw aanvraag verhuist, lopen de zes maanden vanaf het begin van uw huurcontract.

Als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud of ernstig gehandicapt bent, en u verhuist van een woning die niet aangepast is aan uw fysieke mogelijkheden naar een woning die wel aangepast is, hoeft u niet ingeschreven te zijn. U moet ook niet ingeschreven zijn als u verhuist naar een assistentiewoning.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders

Ministerieel besluit tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend...

Ministerieel besluit van 10 juni 2014 tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend zoals vermeld in artikel 2, § 1, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en tot vaststelling van de mobiliteitscriteria vermeld in artikel 4, § 2 van hetzelfde besluit

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Hoe bepalen jullie of een woning te klein is? En wat met een kamer?

Wij meten de oppervlakte op van de volgende woonlokalen: leefkamer(s), keuken en slaapkamer(s). Daarvan maken wij het totaal. Als dat totaal kleiner is dan de bij besluit opgelegde minimumnorm, of als er te weinig woonlokalen zijn, dan is de woning of kamer te klein.

Voor woningen bedraagt de minimale oppervlakte 18 m² voor 1 persoon, 27 m² voor 2 personen, 40 m² voor 3 personen, 50 m² voor 4 personen, 60 m² voor 5 personen,...

In 1 of 2 woonlokalen kunnen maximaal 2 personen verblijven, in 3 woonlokalen 3 personen, in 4 woonlokalen 5 personen, in 5 woonlokalen 8 personen,...

Opgelet: er wordt enkel gemeten in de zone met een plafondhoogte van minstens 220 cm. Bij hellende plafonds wordt ook rekening gehouden met de zone met een vrije hoogte groter dan 180 cm. Met lokalen die kleiner zijn dan 4 m² of die nergens 220 cm plafondhoogte halen, wordt geen rekening gehouden.

Voor een kamer gelden andere minimale oppervlaktenormen. Daar bedraagt het minimum van het woongedeelte 12 m² voor 1 persoon, 18 m² voor 2 personen, 35 m² voor 3 personen, 45 m² voor 4 personen,...  Als de kamer een keukenfunctie en/of een badfunctie in het woongedeelte bevat, dan wordt het minimum per aanwezige functie verhoogd met 3 m².

Voor studentenkamers die gerealiseerd werden vóór 1 september 1998 geldt een minimale oppervlakte van 8 m² als een conformiteitsattest werd aangevraagd vóór 1 september 2001, en vervolgens toegekend. In de andere gevallen is de minimumoppervlakte voor studentenkamers 12 m².

Wanneer kan ik nu juist als dakloos worden beschouwd bij de huursubsidie?

U wordt als dakloos beschouwd in twee gevallen:
- u heeft van het ocmw de verhoging van het leefloon ontvangen, vermeld in artikel 14, § 3, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
- u heeft van het ocmw de installatiepremie ontvangen, ingesteld bij het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Deze verhoging van het leefloon of de installatiepremie moet specifiek zijn toegekend voor de woning die u in huur neemt en waar u de huursubidie voor aanvraagt.

Bij aanvragen ingediend vanaf 1 mei 2014 kan u ook als dakloos worden beschouwd zonder dat u deze verhoging van het leefloon installatiepremie van het ocmw heeft ontvangen. Het ocmw moet dan attesteren dat u deze verhoging van het leefloon of installatiepremie niet meer kan ontvangen omdat u dit voordeel in het verleden al eens heeft genoten, maar dat u voor het overige wel voldoet aan alle andere voorwaarden die men bij het ocmw koppelt aan dakloosheid.

De woning die ik heb verlaten, is ongeschikt verklaard. Toch geeft het verlaten van een dergelijke woning geen recht op huursubsidie. Waarom?

De woning moet onderzocht zijn door een ambtenaar die een technisch verslag heeft opgesteld van het onderzoek. In dat technisch verslag moet minstens sprake zijn van ofwel drie gebreken van categorie III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur", ofwel drie gebreken van categorie IV en zestig strafpunten. Een deel van de ongeschikt verklaarde woningen behaalt dat minimum aantal strafpunten of gebreken niet. Voor het verlaten van een dergelijke woning kan geen tegemoetkoming in de huurprijs worden toegekend.

De vaststellingen moeten bovendien gebeurd zijn op het ogenblik dat u uw hoofdverblijfplaats had in deze woning. Als de vaststellingen pas kunnen gebeuren nadat u de woning al verlaten heeft, kunnen ze niet meer in aanmerking genomen worden voor de huursubsidie.

Meer vragen

Contact

Bezoekuren: van 9 uur tot 12.30 uur, enkel na afspraak. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op woensdag- en vrijdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.limburg@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwaliteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen-Limburg
VAC
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
VAC - Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op maandag -en dinsdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwalteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: