Voor wie is de Vlaamse renovatiepremie?

Aanvraagstop renovatiepremie en energiepremies die onderdeel worden van Mijn VerbouwPremie vanaf 1 juli 2022.

De renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en verschillende energiepremies van Fluvius integreren in Mijn VerbouwPremie.

Naar aanleiding van deze integratie komt er een  aanvraagstop voor de huidige renovatiepremie en de energiepremies:

 • Nieuwe aanvragen voor de renovatiepremie zijn niet meer mogelijk vanaf 1 juli.
 • Vanaf 1 juli tot en met 30 september 2022 kunt u geen premies meer aanvragen voor categorieën van werken die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie.
 • Vanaf 1 oktober 2022 kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen.

Alle details en voorwaarden vindt u op vlaanderen.be/mijnverbouwpremie.

Onderstaande informatie geldt enkel voor aanvragen ingediend vóór 01 juli 2022.

U kunt de premie aanvragen

 1. Als bewoner:

 • U koneen renovatiepremie aanvragen voor de woning die u op de aanvraagdatum zelf als hoofdverblijfplaats bewoont, en dit op grond van een zakelijk recht. Met deze laatste voorwaarde bedoelen we volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, recht van bewoning of mede-eigendom.
  Ter verduidelijking: uitsluitend naakte eigendom volstaat dus niet om een premie aan te vragen.
  De bewoning wordt gecontroleerd op basis van de gegevens van het Rijksregister.
   
 • Iedere meerderjarige bewoner moet de aanvraag mee ondertekenen en moet aan de voorwaarden van inkomen en eigendom voldoen, behalve inwonende meerderjarige (klein)kinderen of (groot)ouders die premiewoning niet bewonen op grond van een zakelijk recht (zie hoger).
  Meerderjarige kinderen of ouders die de woning bewonen op grond van een zakelijk recht moeten de aanvraag bijgevolg mee ondertekenen
 1. Als verhuurder:

 • Voor verhuurders gelden geen voorwaarden voor het inkomen of het bezit van een andere woning. 
 • De verhuurder moet een natuurlijke persoon zijn (dus geen vennootschap), en moet op de aanvraagdatum beschikken over een huurcontract met het SVK voor minstens 9 jaar. 

Let op: de verhuurder kan de renovatiepremie niet aanvragen in de laatste drie jaar van zijn lopende huurovereenkomst.

Uw inkomen

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2021 mag u als bewoner in 2019 niet meer verdiend hebben dan:

 • 44.620 euro voor een alleenstaande
 • 63.740 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 63.740 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.570 euro per persoon ten laste

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2022 mag u als bewoner in 2020 niet meer verdiend hebben dan:

 • 46.170 euro voor een alleenstaande
 • 65.960 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.700 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 65.960 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.700 euro per persoon ten laste

Het inkomen van 2 jaar geleden heeft betrekking op de som van:

a) het gezamenlijk belastbaar inkomen;
b) de afzonderlijke belastbare inkomsten;
c) het leefloon;
d) de inkomensvervangende tegemoetkoming aan de personen met een handicap;
e) de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Voor de bepaling van het inkomen wordt rekening gehouden met het inkomen van de bewoner, vermeerderd met het inkomen van de meerderjarige persoon of personen met wie hij op de aanvraagdatum samenwoont. 

Het inkomen van de personen ten laste, en van de ascendenten en descendenten in rechte lijn van de bewoner of van de meerderjarige persoon of personen met wie de bewoner samenwoont, wordt niet meegerekend.

Als persoon ten laste komt in aanmerking:

a) een kind dat op de aanvraagdatum bij de bewoner gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald;

b) het kind van de bewoner dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op de aanvraagdatum op regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag uitbetaald wordt;

c) de persoon die op de aanvraagdatum beschouwd wordt als ernstig gehandicapt, of die op het ogenblik waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt;

Let op: deze maxima gelden voor aanvragen in 2020. De bedragen worden elk jaar geïndexeerd. Als u een renovatiepremie aanvraagt in 2020, zal dus uw inkomen van 2018 (aanslagjaar 2019) gelden als referentie.

Als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, geldt er geen inkomensgrens.

De premiewoning

U kunt de renovatiepremie krijgen voor het renoveren van een bestaande woning, of het realiseren van een nieuwe woning door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur tot woning) of opsplitsing (verbouwen van een afgesplitst deel van een bestaande woning). 
De woning of het gebouw moet op de datum van de aanvraag minstens 30 jaar oud zijn, en moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.

Bij twijfel over de ouderdom van de woning, geeft het Rijksregister de doorslag.

Let op: voor kamerwoningen en studentenkamers kunt u geen renovatiepremie aanvragen.

Geen andere eigendommen: 

U kunt als bewoner alleen met succes een renovatiepremie aanvragen als u op de aanvraagdatum geen andere woning volledig in volle eigendom had, tenzij het gaat om een ongeschikte woning die door u werd bewoond.

Let op: als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen eigendomsvoorwaarde.

Facturen

De renovatiepremie wordt berekend op basis van duidelijke kopies (formaat A4) van de originele facturen van de uitgevoerde werken of de aangekochte materialen. 
 
De facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal 2 jaar oud zijn. De originele facturen moeten desgevraagd voorgelegd kunnen worden aan Wonen-Vlaanderen.
De aanvrager is ook verplicht de betalingsbewijzen gedurende twee jaar na de uitbetaling van de renovatiepremie ter beschikking te houden van het agentschap.

Werken uitgevoerd door een aannemer moeten zijn uitgevoerd op de facturatiedatum.

Facturen van aangekochte materialen komen in aanmerking als u de materialen op de aanvraagdatum zelf in de woning hebt verwerkt.

De facturen moeten duidelijk zijn (omschrijving, hoeveelheden, datum, eenheidsprijs, totaalprijs, BTW, ... van de uitgevoerde werken) en voldoen aan het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 m.b.t. de BTW.  

Voor een vlotte verwerking van de aanvraag bevat het dossier bij voorkeur ook duidelijke kopies van documenten die de facturen verduidelijken, zoals offertes, bestelbonnen of verzendnota’s.

Bij specifieke kwaliteitseisen (bv. voor buitenschrijnwerk en centrale verwarming) levert de aannemer de nodige attesten.

Aantal aanvragen

Iedereen – bewoner en verhuurder – kan per woning maximaal 2 aanvragen indienen in een periode van 10 jaar. Per categorie van werken kan slechts 1 keer in een periode van 10 jaar een premie worden aangevraagd. 

Verhuurders én bewoners die bij de eerste aanvraag recht hebben op 30% premie kunnen:

 • Bij de eerste aanvraag het aantal categorieën vrij kiezen, zonder beperking

 • Een tweede aanvraag voor andere werken indienen tot maximaal 10 jaar na de eerste aanvraag

Bewoners die bij de eerste aanvraag recht hebben op 20% premie kunnen: 

 • Bij de eerste aanvraag maximaal 2 categorieën van werken aanvragen

 • Een tweede aanvraag voor andere werken indienen minstens 1 jaar en maximaal 2 jaar na de eerste aanvraag.

Voorbeeld: 

U doet een eerste aanvraag voor het dak (categorie 2) en de centrale verwarming (categorie 4). Na 1,5 jaar doet u een tweede aanvraag voor buitenschrijnwerk (categorie 3) en de badkamer (categorie 4). De badkamer komt niet in aanmerking, omdat dit een werk is uit categorie 4 (technische installaties), die al in de eerste aanvraag is benut.

De maximale renovatiepremie voor de twee aanvragen samen bedraagt 10.000 euro, zowel voor bewoners als verhuurders 

Contact

contacteer deze cel wanneer u nog geen aanvraagdossier hebt lopen bij Wonen-Vlaanderen

Adres: 
cel premies
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel