Wat en voor wie is de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten?

Voorwaarden 

 1. Het pand staat bij de start van de lening in 

  • het leegstandsregister, beheerd door de gemeente en tot 31 december 2009 door Wonen Vlaanderen, of 

  • de inventaris van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten, beheerd door RO-Vlaanderen, of 

  • de lijsten van ongeschikte of onbewoonbare woningen of van verwaarloosde gebouwen of woningen, beheerd door Wonen Vlaanderen.  U kunt die lijsten inzien bij de huisvestingsdienst of de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. 

 2. Het pand mag niet langer dan 4 jaar in deze lijst staan.

 3. De lener (of minstens één van de leners) moet het pand na renovatie minstens 8 jaar zelf bewonen (als hoofdverblijfplaats). Let op: als de lener het pand vroeger verlaat, kan de fiscus het onterecht genoten belastingvoordeel terugvorderen!

 4. De duur van de renovatieovereenkomst mag niet langer dan 30 jaar bedragen. 

 5. De kredietgever mag geen zakelijke rechten (bv. eigendom of vruchtgebruik) hebben op het pand tijdens de duur van de overeenkomst of in de vijf jaar ervoor. 

 6. De eventuele interest op de lening mag  niet hoger zijn dan de referentierentevoet voor sociale leningen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen van zes maanden vóór de datum van de renovatieovereenkomst 

 7. Tijdens de looptijd van de overeenkomst mag de kredietgever zelf geen lener zijn in een andere renovatieovereenkomst. De lener mag tijdens de looptijd van de overeenkomst noch kredietgever, noch lener zijn in een andere renovatieovereenkomst. 

 8. De kredietgever en de lener zijn beiden natuurlijke personen (geen vennootschappen of verenigingen).

Regelgeving

Verduidelijking regelgeving belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten

Besluit van de Vlaamse Regering van 19/06/2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Krijgen personen die een renovatieovereenkomst afsluiten een vrijstelling op de heffingen?

Gemeentelijke leegstandsheffing:

De gemeenten beslissen autonoom of ze een leegstandsheffing invoeren en als ze dat doen, moeten ze alle modaliteiten zelf vaststellen in een heffingsreglement. De gemeente moet dus zelf beslissen of ze in die gevallen vrijstelling wenst toe te staan.

Gewestelijke heffing:

Voor de gewestelijke inventarissen op verwaarlozing en ongeschiktheid/onbewoonbaarheid is er alvast GEEN vrijstelling voorzien.

Hoelang moet een woning ten minste opgenomen zijn in één van de opgegeven lijsten of registers om aanspraak te kunnen maken op de belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten?

Er is een maximumtermijn van 4 jaar dat het gebouw opgenomen mag zijn in één van de opgegeven lijsten of registers. Is er ook een minimumtermijn?

Kan de renovatieovereenkomst aangegaan worden vanaf dag één dat de woning op de gemeentelijke lijst staat en dat de eigenaar in kennis is gesteld en de administratieve akte is opgemaakt? Of kan dit enkel en alleen vanaf april van elk jaar wanneer de lijst ter info wordt doorgegeven aan Wonen Vlaanderen?

Het antwoord is dat 1 dag volstaat. Op het ogenblik van de aanvraag moet het zo zijn dat de woning is opgenomen in het leegstandsregister. In de mate dat de opname in het leegstandsregister nog niet is doorgegeven aan Wonen-Vlaanderen zal moeten worden aangetoond aan de hand van de gemeentelijke beslissing dat de woning in kwestie is opgenomen.

Een pand wordt nog niet effectief opgenomen in het register op het ogenblik dat de administratieve akte wordt verstuurd. De gemeente moet de beroepstermijn afwachten en pas daarna neemt ze het pand effectief op (weliswaar met als startdatum van de opname de datum van de administratieve akte). Men kan dus pas in aanmerking komen voor de belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten als die beroepsperiode verstreken is en het pand effectief is opgenomen.

 

Meer vragen

Contact

Adres: 
Afdeling Tegemoetkomingen
contactpunt belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten
Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel