Wat en voor wie is de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen?

Gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid u uw lening af te betalen als u een tijd niet kunt werken.

Voordelen

De verzekering is volledig gratis: de Vlaamse overheid draagt de verzekeringskosten, dus als aanvrager betaalt u geen premie.
De verzekering loopt over tien jaar. Als u in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u na een wachttijd van drie maanden en voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van uw hypothecaire lening. Die tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand.
Bij arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende  maximaal 36 maanden aan een stuk tussenkomen. Bij onvrijwillige werkloosheid is dat maximaal 18 opeenvolgende maanden. Voor een nieuwe tussenkomst moet u aantonen dat u tussenin minstens drie maanden opnieuw hebt gewerkt.

Voorwaarden

Uw lening

 • U hebt minstens 50.000 euro geleend om een woning te bouwen of te kopen (al dan niet met renovatie), of 25.000 euro voor louter renovatiewerken.
 • U moet uw aanvraag voor de verzekering indienen ten laatste een jaar na de eerste kapitaalsopname van uw lening.

Belangrijk: leningen voor herfinanciering en overbruggingskredieten komen niet in aanmerking.
Een lening die bedoeld is voor de financiering van een bouwgrond kan enkel in aanmerking komen in combinatie met een lening voor de bouwwerken. De eerste opname in het totale krediet (grond + bouwwerken) mag in dat geval niet langer dan één jaar geleden plaatsgevonden hebben. Gebeurde de eerste opname in de lening voor de grond toch langer dan een jaar voor de aanvraag, dan komt ook de lening voor de bouwwerken niet meer in aanmerking als die deel uitmaakt van dezelfde kredietopening.

Uw woning

 • De woning waarvoor u leent ligt in het Vlaamse Gewest. U heeft geen andere woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik.
 • De waarde van de woning mag door de kredietinstelling niet hoger zijn geschat dan 320.000 euro. In de gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en in enkele gemeenten van het arrondissement Leuven bedraagt dit maximumbedrag 368.000 euro.
  Lijst Vlabinvest-gemeenten.
 • U hebt voor dezelfde woning nog geen eerdere verzekering gewaarborgd wonen gehad.

Uw werk

 • Op het tijdstip van de aanvraag moet u volledig arbeidsgeschikt zijn en ook een beroepsactiviteit uitoefenen, hetzij:
  • als werknemer met een contract van onbepaalde duur (minstens deeltijds) waarvan de proefperiode al voltooid is,
  • als werknemer met een tijdelijk contract, waarvan minstens een jaar bij uw huidige werkgever (contracten voor uitzendarbeid komen niet in aanmerking),
  • als zelfstandige in hoofdberoep sedert minstens een jaar.
 • Op het ogenblik van de aanvraag mag u geen arbeid verrichten met toestemming van de medisch adviseur van het ziekenfonds.
 • De twaalf maanden voor uw verzekeringsaanvraag moet u ononderbroken hebben gewerkt (met uitzondering van ziekteverlof van beperkte duur en/of het wettelijke zwangerschapsverlof).

Uw inkomen

Er gelden alleen inkomensgrenzen als u leent voor nieuwbouw waarbij de bouwvergunningsaanvraag dateert van vóór 1 januari 2012 en het peil van het primair energieverbruik van de woning hoger is dan E70.

In dat geval mag uw inkomen niet hoger zijn dan 

 • 43.870 euro voor een alleenstaande 
 • 62.670 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.510 euro per persoon ten laste 
 • 62.670 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 3.510 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste 

Hierbij gaat het om het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld op het laatste aanslagbiljet.

Indien de lening door meer dan een persoon werd afgesloten, telt het belastbaar inkomen van alle bewoners van de woning.

Leent u voor nieuwbouw en is uw gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner dan of gelijk aan bovenvermelde grenzen en is uw nieuwe woning energiezuinig (lager dan of gelijk aan E70), dan bedraagt de maximale tegemoetkoming 600 euro in plaats van 500 euro.

In alle andere gevallen geldt er geen inkomensgrens.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Komen alle leningen in aanmerking voor de verzekering?

Neen, niet alle leningen komen in aanmerking voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen.

Volgende leningen komen niet in aanmerking:

 • leningen waarvan de eerste of enige kapitaalsopname meer dan een jaar voor de aanvraag heeft plaatsgevonden;
 • herfinanciering: het gedeelte van leningen dat afgesloten werd ter vervanging van een andere hypothecaire lening;
 • leningen waarvan het geleende bedrag voor het bouwen, het kopen of het kopen met renovatie minder dan 50.000 € bedraagt;
 • leningen waarvan het geleende bedrag voor het renoveren van een woning minder dan 25.000 € bedraagt;
 • leningen die enkel en alleen bestemd zijn voor de financierig van de aankoop van een bouwgrond; als de aanvraag bedoeld is voor een lening voor de grond in combinatie met een lening voor de bouwwerken binnen één kredietopening kunnen ze wel in aanmerking komen, op voorwaarde dat de eerste opname in het totale krediet (grond + bouwwerken) op de aanvraag niet langer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden (is de eerste opname in het totale krediet toch langer dan een jaar voor de aanvraag gebeurd, dan komt ook de lening voor de bouwwerken niet in aanmerking);
 • overbruggingskredieten: kredieten die bedoeld zijn om een beperkte periode in de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuwe woning en de verkoop van een vorige woning;
 • het gedeelte van een lening dat wordt gesloten op naam van een rechtspersoon, of dat bestemd is voor een gebouw of een deel van een gebouw dat gebruikt wordt voor handels- of beroepsdoeleinden.

Wat bedoelt men met eerste of enige kapitaalsopname?

Met eerste of enige kapitaalsopname bedoelt men de datum waarop de kredietverstrekker het geleende kapitaal (of een deel ervan) vrijgeeft en u het hele bedrag of een eerste deel ervan opneemt. Het is dus het ogenblik waarop u van de kredietverstrekker de volledige som of een gedeelte ervan krijgt. Dit is niet de datum waarop u de eerste aflossing van uw lening terugbetaalt aan uw bank!

Opgelet: als u de dossierkosten mee ontleent en deze worden vrijgegeven aan de bank is dit ook een kapitaalsopname. 

U kan uw aanvraag tot de Verzekering Gewaarborgd Wonen maar indienen nadat de eerste of enige kapitaalsopname heeft plaatsgevonden. Vanaf de datum van de eerste of enige kapitaalsopname heeft u maximum één jaar tijd om uw aanvraag in te dienen. Dient u uw aanvraag te laat in, dan zal u niet in aanmerking komen voor de verzekering!

Hoeveel bedraagt de verkoopwaarde van mijn woning?

Met verkoopwaarde wordt bedoeld de waarde van uw woning bij een vrije onderhandse verkoop. Aan uw kredietverstrekker wordt gevraagd om op het document 5 van het aanvraagformulier een geschatte verkoopwaarde voor uw woning in te vullen. We gaan er namelijk van uit dat uw kredietverstrekker weet wat uw woning waard is bij het toestaan van de lening. Het is dus niet de bedoeling dat u kosten maakt en de woning speciaal voor de verzekeringsaanvraag laat schatten. Is uw kredietverstrekker van mening dat uw woning meer waard is dan 320.000 euro, of 368.000 euro als uw woning gelegen is in vlabinvest-gebied (alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, en enkele gemeenten (Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren) van het arrondissement Leuven), dan zult u niet in aanmerking komen voor de verzekering.

Bij de aankoop van een woning geldt de effectief betaalde prijs, die vermeld wordt in de aankoopakte, als onderhandse verkoopwaarde. Indien er ook sprake is van een renovatie, dan wordt de waarde van het goed vermeerderd met de volledige renovatiekost exclusief BTW.

Wanneer het echter om een nieuwbouwwoning gaat, dan behelst de waardebepaling van het totale project enerzijds de waarde van de bouwgrond en anderzijds de constructiewaarde van de volledig afgewerkte woning, exclusief BTW.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen kan te allen tijde bij twijfel zowel de eigendomstitel als hypothecaire kredietakte opvragen ter verificatie van de verkoopwaarde van uw woning.

Ik koop of bouw een woning in het Vlaams Gewest maar ik werk in het buitenland. Kom ik in aanmerking voor de verzekering gewaarborgd wonen?

Ja. U moet niet in België werken om in aanmerking te kunnen komen. U mag dus in het buitenland werken (als werknemer of als zelfstandige) op het ogenblik van indienen van de aanvraag, of u mag in het buitenland gewerkt hebben tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag.

Ik werk op dit moment als zelfstandige in bijberoep. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Om als zelfstandige in aanmerking te komen moet u de afgelopen 12 maanden als zelfstandige in hoofdberoep hebben gewerkt. Werkt u, naast uw zelfstandige activiteit in bijberoep, ook al minstens 12 maanden voor een werkgever met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur, dan komt u in aanmerking voor de verzekering. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Ik werk op dit moment als zelfstandige in hoofdberoep. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Ja, op voorwaarde dat u de afgelopen 12 maanden ook als zelfstandige in hoofdberoep hebt gewerkt. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Ik werk op dit moment met een vervangingsovereenkomst. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Ja, op voorwaarde dat u de 12 voorafgaande maanden ononderbroken heeft gewerkt. Een vervangingsovereenkomst wordt beschouwd als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Ik heb tijdens de 12 voorafgaande maanden een tijd via een uitzendbureau gewerkt. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Ja, op voorwaarde dat u aaneensluitend met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur werkt waarvan de proef- of stageperiode verstreken is. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Ik werk op dit moment via een uitzendbureau. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Neen. Op het ogenblik dat u de aanvraag indient mag u niet werken via een uitzendbureau.

Ik werk op dit moment niet met een voltijdse maar met een deeltijdse arbeidsovereenkomst. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Ja, ook met een deeltijdse arbeidsovereenkomst komt u in aanmerking voor de verzekering. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Ik werk op dit moment met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur maar ik werk nog geen jaar bij mijn huidige werkgever. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Ja, op voorwaarde dat u uw proef- of stageperiode hebt beëindigd én dat u voorafgaand aan uw huidige arbeidsovereenkomst aaneensluitend bij een andere werkgever of als zelfstandige gewerkt heeft. Als de aaneensluitende tewerkstellingsperiodes samen 1 jaar of meer hebben gelopen, komt u in aanmerking. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Ik werk op dit moment met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur maar ik werk nog geen jaar bij mijn huidige werkgever. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Neen. Wanneer u op het ogenblik dat u de aanvraag indient een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur hebt, moet u minstens 12 maanden gewerkt hebben bij uw huidige werkgever.

Ik werk op dit moment met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en zit nog in mijn proefperiode. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Neen. Op het ogenblik dat u de aanvraag indient, moet u de met uw werkgever overeengekomen proef- of stageperiode reeds hebben beëindigd.

Ik ben zelfstandige en heb tijdens de voorafgaande 12 maanden een periode als werknemer gewerkt. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Neen. Als u op het ogenblik dat u de aanvraag indient aan de slag bent als zelfstandige, dan moet u ook de 12 voorafgaande maanden deze zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend. Bovendien moet u deze zelfstandige activiteit uitgeoefend hebben in hoofdberoep.

Ik ben werknemer en heb tijdens de voorafgaande 12 maanden een periode als zelfstandige gewerkt. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Ja, op voorwaarde dat het einde van de zelfstandige activiteit aansluit op het begin van de arbeidsovereenkomst. U moet immers ononderbroken gewerkt hebben. Indien u op het ogenblik van de aanvraag aan het werk bent in het kader van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, dient u wel de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag ononderbroken bij dezelfde werkgever te werken. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Ik ben werknemer met een contract van bepaalde duur en heb de voorafgaande 12 maanden bij verschillende werkgevers gewerkt. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Neen. Als u op het ogenblik van de aanvraag aan het werk bent in het kader van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, dan moet u ook de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag ononderbroken bij dezelfde werkgever gewerkt hebben.

Ik ben werknemer met een contract van onbepaalde duur en heb de voorafgaande 12 maanden bij verschillende werkgevers gewerkt. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Ja, op voorwaarde dat de arbeidsovereenkomsten bij de verschillende werkgevers aaneensluitend zijn. U moet immers ononderbroken gewerkt hebben. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Ik heb op dit moment nog geen 12 maanden gewerkt. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Neen. Op het moment dat u de aanvraagformulieren voor de verzekering indient, moet u aantonen dat u de 12 voorafgaande maanden ononderbroken gewerkt hebt met een arbeidsovereenkomst of als zelfstandige. Kan u dat niet aantonen, dan komt u niet in aanmerking voor de verzekering.

Ik heb op dit moment geen werk maar ik heb daarvoor wel 12 maanden gewerkt. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Neen. Op het moment dat u de aanvraagformulieren voor de verzekering indient, moet u aan het werk zijn met een arbeidsovereenkomst of als zelfstandige.

Hoe wordt het inkomen nagegaan?

Het inkomen wordt automatisch door het agentschap Wonen-Vlaanderen opgevraagd, u hoeft ons uw inkomen dus niet zelf te bezorgen.

Het inkomen wordt nagegaan aan de hand van het gezamenlijk belastbaar inkomen zoals vermeld op het laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting. Het gezamenlijk belastbaar inkomen van elke ontlener die in de woning woont wordt samengeteld, ook wanneer men geen aanvrager is.

Gelden deze inkomensgrenzen voor iedereen die een Verzekering Gewaarborgd Wonen aanvraagt?

Neen, deze inkomensgrenzen gelden alleen voor personen die een lening aangaan voor:

 • een nieuwbouw
 • de aankoop van een nieuwbouw
 • vervangingsbouw (= een oude woning volledig afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwen)

waarvan de bouwvergunning werd aangevraagd vóór 1 januari 2012.

De inkomensgrenzen gelden enkel in combinatie met het energiepeil van de woning. Is het E-peil van uw woning hoger dan E70 én uw gezamenlijk belastbaar inkomen ligt boven de inkomensgrens, dan komt u niet in aanmerking voor de verzekering. Is het E-peil van uw woning lager of gelijk aan E70, dan komt u wel in aanmerking voor de verzekering, ook als uw inkomen boven de inkomensgrens ligt. U moet natuurlijk ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Hoe wordt het energiepeil van mijn woning nagegaan?

Het energiepeil van de woning wordt automatisch door het agentschap Wonen-Vlaanderen opgevraagd, u hoeft ons het energiepeil dus niet zelf te bezorgen.

Het energiepeil van uw woning wordt bepaald door een daarvoor aangestelde verslaggever, de EPB-verslaggever. Dit is een architect, een burgerlijk ingenieur-architect, een burgerlijk of industrieel ingenieur of een bio-ingenieur, die de startverklaring (dit is een voorlopige schatting van het E-peil van de woning) en het energieprestatiecertificaat (dit is het definitieve E-peil van de woning) opmaakt en overdraagt aan het Vlaams Energieagentschap, in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Moet voor iedereen die een Verzekering Gewaarborgd Wonen aanvraagt het energiepeil van de woning opgevraagd worden?

Neen. Enkel wanneer men leent voor een nieuwbouw, de aankoop van een nieuwbouw of vervangingsbouw (= een oude woning volledig afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwen) waarvan de bouwvergunning aangevraagd werd vóór 1 januari 2012 moet het energiepeil van de woning opgevraagd worden.

Voor bouwvergunningen aangevraagd vanaf 1 januari 2012 moet het energiepeil van de woning sowieso lager of gelijk zijn aan E70.

Het energiepeil van mijn woning is hoger dan E70. Kom ik nog in aanmerking voor de verzekering?

Wanneer het energiepeil van uw woning hoger is dan E70, komt u enkel in aanmerking voor de verzekering wanneer uw inkomen onder de inkomensgrens ligt. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Mijn bouwvergunning werd aangevraagd vóór 1 januari 2012 en mijn woning zit nog in de beginfase van de bouw. Kan het energiepeil dan wel opgevraagd worden?

Ja. De EPB-verslaggever maakt in de beginfase van de bouw een startverklaring op. Deze startverklaring is een (voorlopige) schatting van het E-peil van de woning. De startverklaring wordt door de EPB-verslaggever overgemaakt aan het Vlaams Energieagentschap.

Het E-peil van mijn woning is lager of gelijk aan 70. Is het dan nog nodig om mijn inkomen na te gaan?

Ja. Wanneer het E-peil van uw woning lager of gelijk is aan 70 én uw inkomen ligt onder de inkomensgrens, dan hebt u recht op een hogere maximale tegemoetkoming van de verzekeraar: 600 euro i.p.v. 500 euro. Om te weten of uw inkomen boven of onder de inkomensgrens ligt, moeten we uw inkomen nagaan.

Mijn architect zegt dat het E-peil van mijn woning niet kan aangetoond worden omdat de bouwvergunning voor mijn woning te oud is. Klopt dit?

Dit klopt. Wanneer de bouwvergunning werd aangevraagd vóór 1 januari 2006, is er geen verplichting om het energiepeil van de woning te laten vaststellen. Bijgevolg kan er ook geen E-peil berekend worden. In deze gevallen kan u voor nieuwbouw geen aanspraak maken op de verzekering als uw inkomen boven de inkomensgrens ligt.

Volgens het agentschap heb ik nog een andere woning in bezit maar die werd verkocht voordat ik verzekering gewaarborgd wonen aanvroeg. Hoe toon ik dit aan?

Als de andere woning verkocht is, dan bezorgt u aan de dienst verzekering gewaarborgd wonen een kopie van de notariële verkoopakte, of een notarieel attest van verkoop. Als u nog maanden moet wachten op de officieel getekende akte, dan mag u ook een kopie van het ontwerp sturen. Hebt u alleen nog maar een compromis en kan u niet wachten op de akte, dan stuurt u een kopie van de compromis. Bij twijfel contacteert u best de dienst verzekering gewaarborgd wonen.

Meer vragen

Contact

Adres: 
cel Verzekering Gewaarborgd Wonen
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel