Regelgeving

214 resultaten gevonden

Pagina's

Waar vindt u de regelgeving betreffende de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten inzake de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning vindt u terug in:

  • artikel 95, §1, eerste lid van de Vlaamse Wooncode;
  • artikel 3, 14 en 29, §2, eerste lid van het Kaderbesluit Sociale Huur;
  • artikel 3 en 3/2 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het KSH.

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot betoelaging van de eventuele nadelige financiële gevolgen voor een sociale huisvestingsmaatschappij, ten gevolge van een herstructurering en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over de werking en financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van het decreet van 28 april 2017 houdende de invoering van begeleidende maatregelen ter bevordering van de performante werking van de sociale woonorganisaties

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot betoelaging van de eventuele nadelige financiële gevolgen voor een sociale huisvestingsmaatschappij, ten gevolge van een herstructurering en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over de werking en financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van het decreet van 28 april 2017 houdende de invoering van begeleidende maatregelen ter bevordering van de performante werking van de sociale woonorganisaties 

Ministerieel besluit van 06/09/2017 tot vrijstelling van de burgemeester van Sint-Katelijne-Waver van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van een woning

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

 

Artikel 1. De burgemeester van de gemeente Sint-Katelijne-Waver wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, vermeld in artikel 15 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Artikel 2.  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 27/07/2017 tot goedkeuring van de “verordening conformiteitsattest” van de gemeente Tienen.

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De gemeentelijke “verordening conformiteitsattest”, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Tienen op 27 april 2017, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 19/07/2017 tot vrijstelling van de burgemeester van Gent van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

 

Artikel 1. De burgemeester van de stad Gent wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring, vermeld in artikel 15 en artikel 17 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Artikel 2.  Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 05/07/2017 tot vrijstelling van de burgemeester van Leuven van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding,

Artikel 1. De burgemeester van de stad Leuven wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring, vermeld in artikel 15 en artikel 17 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Artikel 2.  Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28/07/2017.

Ministerieel besluit van 22 mei 2017 tot goedkeuring van de wijzigingen aan het gemeentelijk reglement betreffende brandveiligheid in kamers, studio's en kamerwoningen, zoals opgenomen in rubriek 1.6 van het gecoördineerd stedelijk politiereglement van de stad Leuven, goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 20 februari 2017

MB van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding:

 

Artikel 1. Het Gemeentelijk reglement betreffende brandveiligheid in kamers, studio's en kamerwoningen, zoals opgenomen in rubriek 1.6 van het gecoördineerd stedelijk politiereglement, goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 20 februari 2017, wordt goedgekeurd.

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017.

Ministerieel besluit van 17 mei 2017 tot voorwaardelijke goedkeuring van het reglement “Verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen ouder dan 20 jaar” van 31 januari 2017 van de gemeente Erpe-Mere

MB van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding:

 

Artikel 1. Het gemeentelijk reglement “Verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen ouder dan 20 jaar”, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Erpe-Mere op 31 januari 2017, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

1° het toepassingsgebied ervan wordt beperkt tot woningen die verhuurd worden of te huur of ter beschikking gesteld worden als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van een of meer studenten;

2° het artikel 4 van het gemeentelijk reglement beperkt wordt tot de vermelding
“De gemeente levert het conformiteitsattest gratis af”;

3° een door de gemeenteraad aangepast reglement wordt voorgelegd.

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd  in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017.

 

Ministerieel besluit van 4 mei 2017 ter uitvoering van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot v

Ministerieel besluit van 4 mei 2017 ter uitvoering van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot v

Ministerieel besluit van 4 mei 2017 ter uitvoering van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot v

Ministerieel besluit van 4 mei 2017 ter uitvoering van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot v

Pagina's