Regelgeving

312 resultaten gevonden

Pagina's

ministerieel besluit van 16 juli 2020 houdende toekenning van een subsidie aan erkende en gesubsidieerde sociale verhuurkantoren in uitvoering van artikel 8, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren

ministerieel besluit van 16 juli 2020 houdende toekenning van een subsidie aan erkende en gesubsidieerde sociale verhuurkantoren in uitvoering van artikel 8, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot opheffing van de erkenning van bvba Camelot Vastgoedbescherming als organisatie als vermeld in artikel 91, §1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2020 houdende maatregelen voor de behandelingstermijnen van de beoordelingscommissie volgens het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 en de bijzondere sociale leningen ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen

Ministerieel besluit van 9 juli 2020 over de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 juli 2020 tot 31 december 2020 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen

Ministerieel besluit van 9 juli 2020 over de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 juli 2020 tot 31 december 2020 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2020 houdende maatregelen voor de behandelingstermijnen van de beoordelingscommissie volgens het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 en de bijzondere sociale leningen ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen

Opheffing Vlaamse Woonraad - oprichting proactief stakeholdersplatform

Decreet van 3 juli 2020 tot opheffing van de Vlaamse Woonraad om een proactief stakeholdersplatform te kunnen oprichten en tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

Ministerieel besluit van 18 juni 2020 tot vaststelling van de coëfficiënt om de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen te berekenen

MB 21/12/2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Ministerieel besluit van 12 mei 2020 tot goedkeuring van de verordening van 16 december 2019 van de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langemark-Poelkapelle van 16 december 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2020.

Besluit van de administrateur-generaal van 11 mei 2020 tot wijziging van het besluit van 20 november 2019 tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen om te beslissen over het verlenen, stopzetten of weigeren van tegemoetkomingen aan particulieren ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode

Pagina's