Regelgeving

196 resultaten gevonden

Pagina's

ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van artikel 4 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 ter uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van artikel 4 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 ter uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het kamerreglement van Kortrijk, zoals opgenomen in de algemene politieverordening en zoals gewijzigd bij besluit van 9 november 2015 van de gemeenteraad, houdende de aanpassing van de algemene politieverordening van de stad Kortrijk

Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Het kamerreglement van Kortrijk, zoals opgenomen in de algemene politieverordening en zoals gewijzigd bij besluit van 9 november 2015 van de gemeenteraad, houdende de aanpassing van de algemene politieverordening van de stad Kortrijk, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Dit ministerieel besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 november 2016.

Besluit van de administrateur-generaal van 5 september 2016 van het agentschap Wonen-Vlaanderen met betrekking tot de toekenning van de bevoegdheid van wooninspecteur, de toekenning van opsporings- en vaststellingsbevoegdheden inzake inbreuken op de woningkwaliteitsnormen, de beëindiging van de aanstelling als wooninspecteur en de beëindiging van de aanstelling als verbalisant

Besluit van de administrateur-generaal van 5 september 2016 van het agentschap Wonen-Vlaanderen met betrekking tot de toekenning van de bevoegdheid van wooninspecteur, de toekenning van opsporings- en vaststellingsbevoegdheden inzake inbreuken op de woningkwaliteitsnormen, de beëindiging van de aanstelling als wooninspecteur en de beëindiging van de aanstelling als verbalisant

Ministerieel besluit van 16 september 2016 tot vaststelling van het model van conformiteitsattest voor kamerwoningen, bestemd voor de huisvesting van seizoensarbeiders

Ministerieel besluit van 16 september 2016 tot vaststelling van het model van conformiteitsattest voor kamerwoningen, bestemd voor de huisvesting van seizoensarbeiders

 

Dit besluit is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Besluit van het afdelingshoofd van 6 september 2016 van de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen-Vlaanderen houdende aanstelling van de toezichthouders voor de sociale huisvesting

Artikel 1. De hierna vernoemde ambtenaren van niveau A van de afdeling Toezicht worden aangesteld als toezichthouder zoals omschreven in artikel 29bis, §1, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode, ingevoegd bij artikel 30 van het decreet van 24 maart 2006:

 • Cuvelier Sophie, adjunct van de directeur, 226372
 • De Clerck Xavier, adjunct van de directeur, 225413
 • De Leeuw Dirk, directeur, 221797
 • De Maré Joeri, adjunct van de directeur, 226194
 • Gillard Piet, adjunct van de directeur, 221852
 • Grootjans Ann, adjunct van de directeur, 227130
 • Hubin Chris, adjunct van de directeur, 212325
 • Knippenberg Maarten, adjunct van de directeur, 226132
 • Leper Sara, adjunct van de directeur, 226402
 • Storms Hildegardis, adjunct van de directeur, 221773
 • Thuy Anke, adjunct van de directeur, 226152
 • Van Itterbeeck Luc, adjunct van de directeur, 205617
 • Van Poeck Els, directeur, 221804
 • Van Wijnsberge Tim, directeur, 221775
 • Vandenbroucke Pieter Alexander, adjunct van de directeur, 230722
 • Vennekens Els, adjunct van de directeur, 226237
 • Verfaillie Wim, adjunct van de directeur, 226033.

 

Artikel 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2016.

 

Dit besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 september 2016

Besluit van de administrateur-generaal van 5 september 2016 houdende de organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende subdelegatie van bevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap

Dit besluit is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Besluit van de administrateur-generaal van 5 september 2016 houdende de organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende subdelegatie van bevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap

Besluit van de administrateur-generaal van 5 september 2016 houdende de organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende subdelegatie van bevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap

Besluit van de administrateur-generaal van 5 september 2016 tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking van woningen

Nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Besluit van de administrateur-generaal van 5 september 2016 tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking van woningen

Besluit van de administrateur-generaal van 5 september 2016 tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking van woningen

 

Verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 september 2016

Besluit van de administrateur-generaal van 5 september 2016 van het agentschap Wonen-Vlaanderen met betrekking tot de toekenning van de bevoegdheid van wooninspecteur, de toekenning van opsporings- en vaststellingsbevoegdheden inzake inbreuken op de woningkwaliteitsnormen, de beëindiging van de aanstelling als wooninspecteur en de beëindiging van de aanstelling als verbalisant

nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Pagina's