Regelgeving

42 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit van 28/09/2018 tot goedkeuring van de verordening van 25 juni 2018 van de gemeenteraad van Turnhout houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van 26/02/2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de stad Turnhout van 25 juni 2018 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 

  1. de bepalingen van artikel 1 een andere formulering krijgen, zodat deze overeenstemmen met de bepalingen in artikel 7, §1 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;

  2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 december 2018.

Besluit van de administrateur-generaal van 10 juli 2018 tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en de inventarisatie van woningen die ongeschikt zijn of onbewoonbaar zijn verklaard

Ministerieel besluit van 7 juni 2018 tot goedkeuring van de verordening van 6 februari 2018 van de gemeenteraad van Herentals houdende het gemeentelijk reglement kamerwonen

Besluit van 07/06/2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De verordening van 6 februari 2018 van de gemeenteraad van Herentals houdende het gemeentelijk reglement kamerwonen wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 07/08/2018.

Ministerieel besluit van 5 juni 2018 tot goedkeuring van het reglement betreffende brandveiligheid in kamers, studio's en kamerwoningen, zoals opgenomen in rubriek 1.6 van het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven en zoals gewijzigd bij het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018

Besluit van 05/06/2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. Het reglement betreffende brandveiligheid in kamers, studio's en kamerwoningen, zoals opgenomen in rubriek 1.6 van het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven en zoals gewijzigd bij het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 07/08/2018.

 

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het “Reglement studentenkamers en logementskamers stad Genk” zoals goedgekeurd bij besluit van 23 november 2017 van de gemeenteraad van Genk

Besluit van 26/02/2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De politieverordening “Reglement studentenkamers en logementskamers stad Genk”, zoals goedgekeurd bij besluit van 23 november 2017 van de gemeenteraad van Genk, wordt goedgekeurd.

 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.


Dit besluit werd gepubliceerd  in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2018.

Ministerieel besluit tot goedkeuring van de verordening van 26 juni 2017 van de gemeenteraad van Turnhout houdende de wijziging van de gemeentelijke verordening kamerverhuur van 30 juni 2014

Besluit van 22/12/2017 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De gemeentelijke verordening kamerverhuur van Turnhout van 30 juni 2014, zoals gewijzigd bij verordening van 26 juni 2017 van de gemeenteraad van Turnhout, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2018.

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het kamerreglement van Kortrijk, zoals opgenomen in de algemene politieverordening en zoals gewijzigd bij besluit van 9 november 2015 van de gemeenteraad, houdende de aanpassing van de algemene politieverordening van de stad Kortrijk

Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Het kamerreglement van Kortrijk, zoals opgenomen in de algemene politieverordening en zoals gewijzigd bij besluit van 9 november 2015 van de gemeenteraad, houdende de aanpassing van de algemene politieverordening van de stad Kortrijk, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Dit ministerieel besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 november 2016.

Ministerieel besluit van 16 september 2016 tot vaststelling van het model van conformiteitsattest voor kamerwoningen, bestemd voor de huisvesting van seizoensarbeiders

Ministerieel besluit van 16 september 2016 tot vaststelling van het model van conformiteitsattest voor kamerwoningen, bestemd voor de huisvesting van seizoensarbeiders

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 december 2016.

Ministerieel besluit tot vrijstelling van de burgemeester van Oostende van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van een woning

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De burgemeester van de stad Oostende wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, vermeld in artikel 15 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, onder volgende voorwaarden:

de stad Oostende werkt met de decentrale dienst van het agentschap Wonen-Vlaanderen een opleidingspakket uit om de bijkomende deeltijdse en voltijdse personeelsleden op te leiden tot woningcontroleur;

2° de burgemeester wijst deze personeelsleden na het verwerven van de vereiste competenties om volwaardige conformiteitsonderzoeken te kunnen uitvoeren, formeel aan als woningcontroleur, overeenkomstig art. 3, eerste lid, 2°, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen;

3° tot de datum van de formele aanwijzing als vermeld in punt 2° vraagt de burgemeester vóór elk besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring het advies van de gewestelijke ambtenaar.

Art. 2.  

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

 

Dit ministerieel besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 september 2016. Publicatie erratum: op 11 oktober 2016.

Pagina's