Regelgeving

19 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit van 7 juni 2019 tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

Ministerieel besluit van 7 juni 2019 tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

Ministerieel besluit van 27 augustus 2018 tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

Waar vindt u de regelgeving betreffende de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten inzake de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning vindt u terug in:

  • artikel 95, §1, eerste lid van de Vlaamse Wooncode;
  • artikel 3, 14 en 29, §2, eerste lid van het Kaderbesluit Sociale Huur;
  • artikel 3 en 3/2 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het KSH.

Ministerieel besluit van 28 juni 2016 tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

Ministerieel besluit van 28 juni 2016 tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

Omzendbrief van 7 juli 2015 betreffende de uitspraak van het Grondwettelijk Hof nr. 94/2015 - tijdelijke bijwoonst asielzoeker en wijziging van de richtlijnen van 16 januari 2015

Het Grondwettelijk Hof heeft op 18 juni 2015 een arrest gewezen in antwoord op de prejudiciële vraag betreffende artikel 2 van de Vlaamse Wooncode en de artikelen 1, 10° en 17°, 3, 7 en 14 van het Kaderbesluit Sociale Huur, gesteld door de Vrederechter van het kanton Veurne-Nieuwpoort. In het licht van dit arrest dienen de richtlijnen opgenomen in de rondzendbrief van het agentschap Wonen-Vlaanderen, verstuurd door de VMSW op 16 januari 2015, te worden herzien. Meer bepaald de eerste situatie opgenomen in de rondzendbrief, strookt niet met de interpretatie die het Grondwettelijk Hof heeft gegeven aan artikel 2 van de Vlaamse Wooncode.

Het verblijf van een asielzoeker in de sociale woning van zijn partner met wie hij een duurzame relatie heeft, in afwachting van de beslissing over zijn asielaanvraag en uiterlijk tot die beslissing, moet, aldus het Grondwettelijk Hof, worden beschouwd als een tijdelijke bijwoonst die niet onderworpen is aan de toelatingsvereisten bepaald in artikel 95, § 1, eerste en tweede lid, van de Vlaamse Wooncode. Aldus is die bijwoonst rechtmatig en kan zij geen aanleiding zijn voor de opzegging van de huurovereenkomst. Het Hof beoordeelt de inschrijving van een asielzoeker in het wachtregister voor vreemdelingen als een situatie die noodzakelijkerwijze tijdelijk van aard is. Na een positieve beslissing over de asielaanvraag zal de betrokken vreemdeling worden ingeschreven in het vreemdelingenregister en kan hij op permanente wijze met zijn partner in de sociale huurwoning verblijven en tot de huurovereenkomst toetreden, mits hij ook voldoet aan de andere voorwaarden bedoeld in artikel 95, § 1, eerste en tweede lid, van de Vlaamse Wooncode. Het Hof stelt verder dat in geen geval van een rechtmatige bijwoonst sprake zou kunnen zijn, wanneer de betrokken vreemdeling, na een negatieve beslissing over zijn asielaanvraag, niet langer wettig op het grondgebied verblijft. Bij betwisting komt het aan de bevoegde overheid toe, onder controle van de rechter, om te beoordelen of de bijwoonst rechtmatig is.

Deze uitspraak wijzigt het eerste item in de richtlijnen van 16 januari 2015 ten aanzien van een mogelijke opzeg van de huurovereenkomst ten aanzien van asielzoekers.

PDF icon communicatie arrest grondwettelijk hof 18 juni 2015 ivm bijwoonst asielzoeker

PDF icon Arrest GWH van 18 juni 2015 ivm tjdelijke bijwoonst asielzoeker

PDF icon Richtlijnen van 16 januari 2015 betreffende de opzeg tav asielzoekers

 

Ministerieel besluit van 24 juni 2015 m.b.t. de vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen, verhuurd door een lokaal bestuur

De geactualiseerde kostprijs is nodig voor de huurprijsberekening van sociale huurwoningen van gemeenten en OCMW’s.  In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe huurprijsberekening voor deze actoren, wordt de huurprijsberekening van het besluit van 1994 verder gehanteerd. Daarnaast is de geactualiseerde kostprijs nodig om een eventuele nieuwe terbeschikkingstelling vast te stellen in het kader van het kooprecht zittende huurder. Als de renovatiekosten meer bedragen dan de helft van de geactualiseerde kostprijs is er een nieuwe terbeschikkingstelling die de termijn van 15 jaar opnieuw doet lopen, waarbinnen een zittende huurder de woning niet kan kopen

Omzendbrief van 23 mei 2014 betreffende de vrijwillige toepassing van het KSH

Omzendbrief van 23 januari 2014 betreffende de mogelijkheid van een verkorte procedure bij de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen

Ministerieel besluit van 10 september 2009 m.b.t. het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 27, vierde lid, 2° van het Kaderbesluit Sociale Huur

Ministerieel besluit houdende vaststelling van het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 27, vierde lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders

Pagina's