Regelgeving

19 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit van 14 december 2018 houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2018

Omzendbrief van 23 mei 2014 betreffende de vrijwillige toepassing van het KSH

Omzendbrief RWO 2014/1: Mogelijkheden om sociaal wonen in ruimtelijke uitvoeringsplannen te verankeren

Arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van bepaalde delen van het grond- en pandendecreet (arrestnummer 145/2013)

Arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van boek 5 van het grond- en pandendecreet betreffende "wonen in eigen streek" (arrestnummer 144/2013)

GRONDWETTELIJK HOF VERNIETIGT NORMEN EN SOCIALE LASTEN VAN HET GROND- EN PANDENDECREET. OOK WONEN IN EIGEN STREEK GESCHRAPT. (UPDATE: FAQ BESCHIKBAAR)

Het Grondwettelijk Hof heeft in twee arresten van 7 november 2013 een aantal bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid vernietigd. Hier vind u meer informatie over de betekenis en impact van deze arresten.

Situering

In een eerste arrest (arrest nr. 144/2013) vernietigde het Hof de regeling over“Wonen in eigen streek” (boek 5 DGPB).

In een tweede arrest (arrest nr. 145/2013) vernietigde het Hof de regeling over de sociale lasten (artikel 4.1.16 t.e.m. artikel 4.1.26 DGPB). Bij beschikking van 18 december 2013 breidde het Hof de vernietiging uit tot een aantal andere bepalingen die onlosmakelijk verbonden zijn met de socialelastenregeling. Meer in het bijzonder worden de bepalingen vernietigd over de gewestelijke en gemeentelijke normen sociaal woonaanbod (artikel 4.1.8 t.e.m. artikel 4.1.11 DGPB), de normen sociaal woonaanbod in plangebied (art. 4.1.12 en 4.1.13 DGPB) en de gebiedsspecifieke typebepaling voor RUP’s waarin werd voorzien in een sociaal woonaanbod (artikel 7.2.34, §1, DGPB). De overige bepalingen van boek 4 (maatregelen betreffende betaalbaar wonen), waaronder het bindend sociaal objectief, het gemeentelijk actieprogramma en de regeling over het bescheiden woonaanbod, blijven bestaan.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde ten slotte ook bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die onlosmakelijk verbonden zijn met de socialelastenregeling. Het gaat meer in het bijzonder om artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 3°, VCRO (weigering vergunning wegens onverenigbaarheid met de normen sociaal woonaanbod), en de artikelen 4.6.2, §2 en 4.6.4, §3, VCRO (verval vergunning met sociale last).

De betrokken arresten zijn te raadplegen via volgende links:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-144n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-145n.pdf

Een informatieve nota over de betrokken arresten, opgesteld door de griffie van het Grondwettelijk Hof, is te raadplegen via volgende link:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-144n-info.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-145n-info.pdf

Een uittreksel van arrest nr. 145/2013 is op 10 februari 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Een informatieve nota over arrest 2013-144, opgesteld door de griffie van het Grondwettelijk Hof

Een informatieve nota over arrest 2013-145, opgesteld door de griffie van het Grondwettelijk Hof

Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009

Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009

Verduidelijking regelgeving belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten

Pagina's