Regelgeving

317 resultaten gevonden

Pagina's

Opheffing Vlaamse Woonraad - oprichting proactief stakeholdersplatform

Decreet van 3 juli 2020 tot opheffing van de Vlaamse Woonraad om een proactief stakeholdersplatform te kunnen oprichten en tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

Ministerieel besluit van 18 juni 2020 tot vaststelling van de coëfficiënt om de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen te berekenen

MB 21/12/2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Ministerieel besluit van 12 mei 2020 tot goedkeuring van de verordening van 16 december 2019 van de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langemark-Poelkapelle van 16 december 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2020.

Besluit van de administrateur-generaal van 11 mei 2020 tot wijziging van het besluit van 20 november 2019 tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen om te beslissen over het verlenen, stopzetten of weigeren van tegemoetkomingen aan particulieren ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 houdende maatregelen die de relance van de private en sociale huurmarkt na de beperkende coronavirusmaatregelen moeten ondersteunen

Omzendbrief OMG/W 2020/3 betreffende de impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de sociale huisvestingsmaatschappijen

besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2020 houdende de erkenning van bvba Prevenda als een organisatie vermeld in artikel 91, §1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode

Ministerieel besluit van 10 april 2020 tot voorwaardelijke goedkeuring van de verordening van 17 december 2019 van de gemeenteraad van Aalst houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Aalst van 17 december 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

1.   artikelen 5.1 en 5.2 worden geschrapt;

2.   een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2020.

Omzendbrief OMG/W 2020/2 betreffende het tijdelijk verbod op uithuiszettingen omwille van de coronamaatregelen

Pagina's