Regelgeving

239 resultaten gevonden

Pagina's

Besluit van de administrateur-generaal van 10 juli 2018 tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en de inventarisatie van woningen die ongeschikt zijn of onbewoonbaar zijn verklaard

Ministerieel besluit van 7 juni 2018 tot goedkeuring van de verordening van 6 februari 2018 van de gemeenteraad van Herentals houdende het gemeentelijk reglement kamerwonen

Besluit van 07/06/2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De verordening van 6 februari 2018 van de gemeenteraad van Herentals houdende het gemeentelijk reglement kamerwonen wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 07/08/2018.

Ministerieel besluit van 5 juni 2018 tot goedkeuring van het reglement betreffende brandveiligheid in kamers, studio's en kamerwoningen, zoals opgenomen in rubriek 1.6 van het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven en zoals gewijzigd bij het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018

Besluit van 05/06/2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. Het reglement betreffende brandveiligheid in kamers, studio's en kamerwoningen, zoals opgenomen in rubriek 1.6 van het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven en zoals gewijzigd bij het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 07/08/2018.

 

Ministerieel besluit tot goedkeuring van de verordening van 18 december 2017 van de gemeenteraad van Eeklo houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest


MB van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding:

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de stad Eeklo van 18 december 2017 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 

  1. de bepalingen van artikel 5, tweede lid, 6, 8 en 10 van het ter goedkeuring voorgelegde reglement worden geschrapt;
  2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 


Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2018.

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het “Reglement studentenkamers en logementskamers stad Genk” zoals goedgekeurd bij besluit van 23 november 2017 van de gemeenteraad van Genk

Besluit van 26/02/2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De politieverordening “Reglement studentenkamers en logementskamers stad Genk”, zoals goedgekeurd bij besluit van 23 november 2017 van de gemeenteraad van Genk, wordt goedgekeurd.

 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.


Dit besluit werd gepubliceerd  in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2018.

besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 houdende ontslag van 5 bestuurders en aanstelling van 5 onafhankelijke bestuurders, leden van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en houdende de aanstelling van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de VMSW

besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 houdende ontslag van 5 bestuurders en aanstelling van 5 onafhankelijke bestuurders, leden van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en houdende de aanstelling van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de VMSW

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 houdende de aanstelling van twee regeringsafgevaardigden bij het Vlaams Woningfonds

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 houdende de aanstelling van twee regeringsafgevaardigden bij het Vlaams Woningfonds

besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot wijziging van het BIS-besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad

besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot wijziging van het BIS-besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad 

Ministerieel besluit tot goedkeuring van de verordening van 26 juni 2017 van de gemeenteraad van Turnhout houdende de wijziging van de gemeentelijke verordening kamerverhuur van 30 juni 2014

Besluit van 22/12/2017 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De gemeentelijke verordening kamerverhuur van Turnhout van 30 juni 2014, zoals gewijzigd bij verordening van 26 juni 2017 van de gemeenteraad van Turnhout, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2018.

Ministerieel besluit van 15 december 2017 tot wijziging van artikel 2 en 3 van het ministerieel besluit van 3 januari 2012 houdende vaststelling van de vergoeding van de visitatoren die de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen beoordelen

Ministerieel besluit van 15 december 2017 tot wijziging van artikel 2 en 3 van het ministerieel besluit van 3 januari 2012 houdende vaststelling van de vergoeding van de visitatoren die de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen beoordelen

Pagina's