Regelgeving

268 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit van 5 februari 2019 betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 2019 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen

Ministerieel besluit van 5 februari 2019 betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 2019 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen

Ministerieel besluit van 29 januari 2019 tot goedkeuring van de verordening van 20 november 2018 van de gemeenteraad van Essen houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van 29/01/2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Essen van 20 november 2018 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

  1. de bepalingen van artikel 2 een andere formulering krijgen, zodat deze overeenstemmen met de bepalingen in artikel 7, §1 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
  2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2019.

Ministerieel besluit van 29 januari 2019 tot goedkeuring van de verordening van 22 oktober 2018 van de gemeenteraad van Wuustwezel houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van 29/01/2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wuustwezel van 22 oktober 2018 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

  1. de bepalingen van artikel 2 een andere formulering krijgen, zodat deze overeenstemmen met de bepalingen in artikel 7, §1 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
  2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2019.

besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2019 tot vaststelling van de lijst van de gemeenten, vermeld in artikel 85, §5, eerste lid, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, in het kader van de voortgangstoets van 2018

besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een aanpassingspremie voor woningen

besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning

ministerieel besluit van 21 december 2018 tot nadere invulling van de boekhoudkundige organisatie en de financiële rapportering aan de Vlaamse Overheid van de sociale verhuurkantoren

besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 houdende de erkenning van de bvba Entrakt als organisatie als vermeld in artikel 91, §1, 3°, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

Ministerieel besluit van 14 december 2018 houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2018

Ministerieel besluit van 14 december 2018 houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2018

Pagina's