Regelgeving

282 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit van 7 juni 2019 tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

Ministerieel besluit van 7 juni 2019 tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

Waar vindt u de regelgeving rond het conformiteitsattest?

De regelgeving over het conformiteitsattest vindt u terug in:

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking

besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 houdende de erkenning en de subsidiëring van verhuurdersorganisaties

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen

Besluit van het afdelingshoofd van 23 mei 2019 van de afdeling tegemoetkomingen van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen houdende de subdelegatie van beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling tegemoetkomingen

Artikel 1. In het besluit van het afdelingshoofd van de afdeling tegemoetkomingen van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen van 5 september 2016 houdende de subdelegatie van beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling tegemoetkoming wordt in artikel 1, 2° de naam “Rita Van Laer” vervangen door de naam “Erika Janssens”.

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2019

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende het sociaal beheer van woningen

Aanstelling van mevrouw Fien Van Bouwel als wooninspecteur

Bij besluit van de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen van 5 mei 2019 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1.  De hierna vermelde persoon wordt aangewezen als wooninspecteur, zoals bedoeld in artikel 20, §2 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode:

Fien Van Bouwel, Adjunct van de Directeur, 263328

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening.

 

Dit besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2019

besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van uithuiszettingen

Ministerieel besluit van 9 april 2019 tot goedkeuring van de verordening van 21 januari 2019 van de gemeenteraad van Bekkevoort houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van 09/04/2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

 

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Bekkevoort van 21 januari 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 

  1. de bepalingen van artikel 1 een andere formulering krijgen, zodat deze overeenstemmen met de bepalingen in artikel 7 §1 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
  2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01/07/2019.

Pagina's