Regelgeving

247 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het “Reglement studentenkamers en logementskamers stad Genk” zoals goedgekeurd bij besluit van 23 november 2017 van de gemeenteraad van Genk

Besluit van 26/02/2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De politieverordening “Reglement studentenkamers en logementskamers stad Genk”, zoals goedgekeurd bij besluit van 23 november 2017 van de gemeenteraad van Genk, wordt goedgekeurd.

 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.


Dit besluit werd gepubliceerd  in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2018.

besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 houdende ontslag van 5 bestuurders en aanstelling van 5 onafhankelijke bestuurders, leden van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en houdende de aanstelling van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de VMSW

besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 houdende ontslag van 5 bestuurders en aanstelling van 5 onafhankelijke bestuurders, leden van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en houdende de aanstelling van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de VMSW

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 houdende de aanstelling van twee regeringsafgevaardigden bij het Vlaams Woningfonds

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 houdende de aanstelling van twee regeringsafgevaardigden bij het Vlaams Woningfonds

besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot wijziging van het BIS-besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad

besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot wijziging van het BIS-besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad 

Ministerieel besluit tot goedkeuring van de verordening van 26 juni 2017 van de gemeenteraad van Turnhout houdende de wijziging van de gemeentelijke verordening kamerverhuur van 30 juni 2014

Besluit van 22/12/2017 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De gemeentelijke verordening kamerverhuur van Turnhout van 30 juni 2014, zoals gewijzigd bij verordening van 26 juni 2017 van de gemeenteraad van Turnhout, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2018.

Ministerieel besluit van 15 december 2017 tot wijziging van artikel 2 en 3 van het ministerieel besluit van 3 januari 2012 houdende vaststelling van de vergoeding van de visitatoren die de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen beoordelen

Ministerieel besluit van 15 december 2017 tot wijziging van artikel 2 en 3 van het ministerieel besluit van 3 januari 2012 houdende vaststelling van de vergoeding van de visitatoren die de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen beoordelen

Ministerieel besluit van 14/12/2017 tot goedkeuring van de verordening van 4 september 2017 van de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

MB van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding:

 

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langemark-Poelkapelle van 4 september 2017 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

  1. het toepassingsgebied ervan wordt beperkt tot de gevallen waarin de afgifte van een conformiteitsattest decretaal mogelijk is;
  2. duidelijkheid wordt verschaft over de verhouding tussen nieuwe verhuringen enerzijds en de gefaseerde invoering op basis van de leeftijd van de woning anderzijds;
  3. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.


Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2018.

Waar vindt u de regelgeving betreffende de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten inzake de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning vindt u terug in:

  • artikel 95, §1, eerste lid van de Vlaamse Wooncode;
  • artikel 3, 14 en 29, §2, eerste lid van het Kaderbesluit Sociale Huur;
  • artikel 3 en 3/2 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het KSH.

Aanstelling als toezichthouder Mevrouw Laetitia De Mecheler

 

Bij besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen-Vlaanderen van 27 oktober 2017 wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. Mevrouw Laetitia De Mecheler, (personeelsnummer 221799) wordt aangesteld als toezichthouder voor de sociale huisvesting zoals omschreven in artikel 29bis, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode, ingevoegd bij artikel 30 van het decreet van 24 maart 2006.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2017.

 

Pagina's