Regelgeving

16 resultaten gevonden

Pagina's

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017 tot vaststelling van nadere regels voor de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de specifieke inhaalbeweging, vermeld in artikel 4.1.4, § 2, derde lid, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

Omzendbrief van 23 mei 2014 betreffende de vrijwillige toepassing van het KSH

Omzendbrief RWO 2014/1: Mogelijkheden om sociaal wonen in ruimtelijke uitvoeringsplannen te verankeren

Arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van bepaalde delen van het grond- en pandendecreet (arrestnummer 145/2013)

Arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van boek 5 van het grond- en pandendecreet betreffende "wonen in eigen streek" (arrestnummer 144/2013)

Een informatieve nota over arrest 2013-144, opgesteld door de griffie van het Grondwettelijk Hof

Een informatieve nota over arrest 2013-145, opgesteld door de griffie van het Grondwettelijk Hof

Pagina's