Regelgeving

229 resultaten gevonden

Pagina's

Aanstelling als toezichthouder Mevrouw Laetitia De Mecheler

 

Bij besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen-Vlaanderen van 27 oktober 2017 wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. Mevrouw Laetitia De Mecheler, (personeelsnummer 221799) wordt aangesteld als toezichthouder voor de sociale huisvesting zoals omschreven in artikel 29bis, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode, ingevoegd bij artikel 30 van het decreet van 24 maart 2006.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2017.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot betoelaging van de eventuele nadelige financiële gevolgen voor een sociale huisvestingsmaatschappij, ten gevolge van een herstructurering en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over de werking en financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van het decreet van 28 april 2017 houdende de invoering van begeleidende maatregelen ter bevordering van de performante werking van de sociale woonorganisaties

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot betoelaging van de eventuele nadelige financiële gevolgen voor een sociale huisvestingsmaatschappij, ten gevolge van een herstructurering en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over de werking en financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van het decreet van 28 april 2017 houdende de invoering van begeleidende maatregelen ter bevordering van de performante werking van de sociale woonorganisaties 

besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2017 tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting cvba Diest-Uitbreiding, om te voldoen aan de voorwaarde m.b.t. de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2017 tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting cvba Diest-Uitbreiding, om te voldoen aan de voorwaarde m.b.t. de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

Ministerieel besluit van 06/09/2017 tot vrijstelling van de burgemeester van Sint-Katelijne-Waver van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van een woning

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

 

Artikel 1. De burgemeester van de gemeente Sint-Katelijne-Waver wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, vermeld in artikel 15 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Artikel 2.  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Dit besluit werd gepubliceerd  in het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2017.

Ministerieel besluit van 5 september 2017 houdende vaststelling van het kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017

Ministerieel besluit van 27/07/2017 tot goedkeuring van de “verordening conformiteitsattest” van de gemeente Tienen.

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De gemeentelijke “verordening conformiteitsattest”, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Tienen op 27 april 2017, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 19/07/2017 tot vrijstelling van de burgemeester van Gent van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

 

Artikel 1. De burgemeester van de stad Gent wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring, vermeld in artikel 15 en artikel 17 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Artikel 2.  Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18/08/2017.

Procedurebesluit Wonen van 17/07/2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende de procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie van woonprojecten en houdende wijziging van diverse bepalingen van het Financieringsbesluit van 21 december 2012 (citeeropschrift: "het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017")

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2017 houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

Ministerieel besluit van 05/07/2017 tot vrijstelling van de burgemeester van Leuven van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding,

Artikel 1. De burgemeester van de stad Leuven wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring, vermeld in artikel 15 en artikel 17 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Artikel 2.  Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28/07/2017.

Pagina's