Regelgeving

256 resultaten gevonden

Pagina's

besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot instelling van een huurwaarborglening

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid

Vlaams Woninghuurdecreet

Vlaams Woninghuurdecreet

Ministerieel besluit van 28/09/2018 tot goedkeuring van de verordening van 25 juni 2018 van de gemeenteraad van Turnhout houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van 26/02/2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de stad Turnhout van 25 juni 2018 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 

  1. de bepalingen van artikel 1 een andere formulering krijgen, zodat deze overeenstemmen met de bepalingen in artikel 7, §1 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;

  2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 december 2018.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de administrateur-generaal van 10 juli 2018 tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en de inventarisatie van woningen die ongeschikt zijn of onbewoonbaar zijn verklaard

Ministerieel besluit van 7 juni 2018 tot goedkeuring van de verordening van 6 februari 2018 van de gemeenteraad van Herentals houdende het gemeentelijk reglement kamerwonen

Besluit van 07/06/2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De verordening van 6 februari 2018 van de gemeenteraad van Herentals houdende het gemeentelijk reglement kamerwonen wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 07/08/2018.

Ministerieel besluit van 5 juni 2018 tot goedkeuring van het reglement betreffende brandveiligheid in kamers, studio's en kamerwoningen, zoals opgenomen in rubriek 1.6 van het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven en zoals gewijzigd bij het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018

Besluit van 05/06/2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. Het reglement betreffende brandveiligheid in kamers, studio's en kamerwoningen, zoals opgenomen in rubriek 1.6 van het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven en zoals gewijzigd bij het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 07/08/2018.

 

Ministerieel besluit tot goedkeuring van de verordening van 18 december 2017 van de gemeenteraad van Eeklo houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest


MB van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding:

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de stad Eeklo van 18 december 2017 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 

  1. de bepalingen van artikel 5, tweede lid, 6, 8 en 10 van het ter goedkeuring voorgelegde reglement worden geschrapt;
  2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 


Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2018.

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het “Reglement studentenkamers en logementskamers stad Genk” zoals goedgekeurd bij besluit van 23 november 2017 van de gemeenteraad van Genk

Besluit van 26/02/2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De politieverordening “Reglement studentenkamers en logementskamers stad Genk”, zoals goedgekeurd bij besluit van 23 november 2017 van de gemeenteraad van Genk, wordt goedgekeurd.

 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.


Dit besluit werd gepubliceerd  in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2018.

Pagina's