Regelgeving

223 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit van 17/02/2017 tot voorwaardelijke goedkeuring van de stedelijke verordening conformiteitsattesten voor studentenhuisvesting en domiciliekamers van 25/10/2016 van de stad Mechelen

Bij ministerieel besluit van 17/02/2017 wordt de stedelijke verordening conformiteitsattesten voor studentenhuisvesting en domiciliekamers van 25/10/2016 van de stad Mechelen voorwaardelijk goedgekeurd:

Artikel 1. De stedelijke verordening conformiteitsattesten voor studentenhuisvesting en domiciliekamers, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Mechelen op 25 oktober 2016, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

1° in artikel 1 van de verordening de definitie van het conformiteitsattest wordt vervangen door: “Conformiteitsattest: het attest vermeld in artikel 7 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode”;

2° in artikel 4 van de verordening de zinsnede “of kan vroeger van rechtswege ingetrokken worden” wordt weggelaten;

3° een door de gemeenteraad aangepast reglement wordt voorgelegd.

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31/03/2017.

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017 tot vaststelling van de lijst van gemeenten, vermeld in artikel 85, §5, eerste lid, van het decreet van 16 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, in het kader van de voortgangstoets van 2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017 tot vaststelling van de lijst van gemeenten, vermeld in artikel 85, §5, eerste lid, van het decreet van 16 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, in het kader van de voortgangstoets van 2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017 tot vaststelling van nadere regels voor de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de specifieke inhaalbeweging, vermeld in artikel 4.1.4, § 2, derde lid, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017 tot vaststelling van nadere regels voor de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de specifieke inhaalbeweging, vermeld in artikel 4.1.4, § 2, derde lid, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

ministerieel besluit van 11 januari 2017 houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2016

ministerieel besluit van 11 januari 2017 houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Ministerieel besluit van 30/11/2016 tot vrijstelling van de burgemeester van Aalst van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning

Bij ministerieel besluit van 30/11/2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De burgemeester van de stad Aalst wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring, vermeld in artikel 15 en artikel 17 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Artikel 2.  Dit besluit treedt in werking op datum van de ondertekening.

 

Dt besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2017.

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2016 houdende de erkenning van de Provinciale Technische School Campus Boom als organisatie als vermeld in artikel 91, §1,3° van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2016 houdende de erkenning van de Provinciale Technische School Campus Boom als organisatie als vermeld in artikel 91, §1,3° van de Vlaamse Wooncode

ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van artikel 4 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 ter uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van artikel 4 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 ter uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 

Pagina's