Regelgeving

239 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit van 14/12/2017 tot goedkeuring van de verordening van 4 september 2017 van de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

MB van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding:

 

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langemark-Poelkapelle van 4 september 2017 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

  1. het toepassingsgebied ervan wordt beperkt tot de gevallen waarin de afgifte van een conformiteitsattest decretaal mogelijk is;
  2. duidelijkheid wordt verschaft over de verhouding tussen nieuwe verhuringen enerzijds en de gefaseerde invoering op basis van de leeftijd van de woning anderzijds;
  3. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.


Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2018.

Waar vindt u de regelgeving betreffende de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten inzake de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning vindt u terug in:

  • artikel 95, §1, eerste lid van de Vlaamse Wooncode;
  • artikel 3, 14 en 29, §2, eerste lid van het Kaderbesluit Sociale Huur;
  • artikel 3 en 3/2 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het KSH.

Aanstelling als toezichthouder Mevrouw Laetitia De Mecheler

 

Bij besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen-Vlaanderen van 27 oktober 2017 wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. Mevrouw Laetitia De Mecheler, (personeelsnummer 221799) wordt aangesteld als toezichthouder voor de sociale huisvesting zoals omschreven in artikel 29bis, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode, ingevoegd bij artikel 30 van het decreet van 24 maart 2006.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2017.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot betoelaging van de eventuele nadelige financiële gevolgen voor een sociale huisvestingsmaatschappij, ten gevolge van een herstructurering en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over de werking en financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van het decreet van 28 april 2017 houdende de invoering van begeleidende maatregelen ter bevordering van de performante werking van de sociale woonorganisaties

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot betoelaging van de eventuele nadelige financiële gevolgen voor een sociale huisvestingsmaatschappij, ten gevolge van een herstructurering en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over de werking en financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van het decreet van 28 april 2017 houdende de invoering van begeleidende maatregelen ter bevordering van de performante werking van de sociale woonorganisaties 

besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2017 tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting cvba Diest-Uitbreiding, om te voldoen aan de voorwaarde m.b.t. de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2017 tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting cvba Diest-Uitbreiding, om te voldoen aan de voorwaarde m.b.t. de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

Ministerieel besluit van 06/09/2017 tot vrijstelling van de burgemeester van Sint-Katelijne-Waver van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van een woning

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

 

Artikel 1. De burgemeester van de gemeente Sint-Katelijne-Waver wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, vermeld in artikel 15 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Artikel 2.  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Dit besluit werd gepubliceerd  in het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2017.

Ministerieel besluit van 5 september 2017 houdende vaststelling van het kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017

Ministerieel besluit van 27/07/2017 tot goedkeuring van de “verordening conformiteitsattest” van de gemeente Tienen.

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De gemeentelijke “verordening conformiteitsattest”, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Tienen op 27 april 2017, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 19/07/2017 tot vrijstelling van de burgemeester van Gent van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

 

Artikel 1. De burgemeester van de stad Gent wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring, vermeld in artikel 15 en artikel 17 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Artikel 2.  Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18/08/2017.

Pagina's