Regelgeving

310 resultaten gevonden

Pagina's

Verduidelijking regelgeving belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten

Waar vindt u de regelgeving betreffende de berekening van de kosten en lasten van een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving met betrekking tot de berekening van de kosten en lasten van een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten inzake de verdeling van de kosten en lasten vindt u terug in:

 • artikel 97 van de Vlaamse Wooncode;
 • artikel 34 van het Kaderbesluit Sociale Huur;
 • artikel 6 tot en met 8 van de typehuurovereenkomst voor een SHM-woning; (ook voor lokale besturen)
 • artikel 8 tot en met 11 van de typehuurovereenkomst voor een SVK-woning;
 • bijlage III bij het Kaderbesluit Sociale Huur. (niet voor SVK)

Waar vindt u de regelgeving betreffende de huurprijs van een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende de huurprijs van een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten omtrent de huurprijsberekening voor een sociale huurwoning, verhuurd door een SHM, de VMSW, een lokaal bestuur, een sociaal verhuurkantoor of het Vlaams Woningfonds vindt u terug in:

 • artikel 99, §1 van de Vlaamse Wooncode;
 • artikel 38 tot en met 50, 70, 78 en 78bis van het Kaderbesluit Sociale Huur;
 • artikel 9 tot en met 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 1994 ter uitvoering van artikel 80ter van de Huisvestingscode; (lokale besturen)
 • artikel 4, §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs; (SVK)
 • artikel 7 en 7/1 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen uit het KSH; (niet voor lokale besturen)
 • het ministerieel besluit van 28 juni 2013 betreffende de actualiseringscoëfficiënt voor de kostprijs van woningen. (lokale besturen)

Waar vindt u de regelgeving betreffende de toewijzing van een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende de standaardtoewijzingsregels voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond om sociale huurwoningen binnen het standaardluik toe te wijzen aan een kandidaat-huurder vindt u terug in:

 • artikel 95, §1, tweede tot en met het vierde lid van de Vlaamse Wooncode;
 • artikel 17 tot en met 24 van het Kaderbesluit Sociale Huur;
 • artikel 8, §1 van het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van de regels van het inschrijvingsregister

Waar vindt u de regelgeving betreffende de gemeentelijke toewijzingsregels voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten om gemeentelijke toewijzingsregels te hanteren bij de toewijzing van sociale huurwoningen vindt u terug in:

 • artikel 95 van de Vlaamse Wooncode;
 • artikel 26 tot en met 29 van het Kaderbesluit Sociale Huur;
 • het ministerieel besluit van 10 september 2009 betreffende de verklaring in het kader van mantelzorg.

Waar vindt u de regelgeving betreffende het beëindigen van de huurovereenkomst van een sociale woning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende de beëindiging van een huurovereenkomst van een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten om een huurovereenkomst te beëindigen vindt u in:

 • artikel 98 van de Vlaamse Wooncode;
 • artikel 33 van het Kaderbesluit Sociale Huur.

Waar vindt u de regelgeving betreffende het inschrijvingsregister voor een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende het inschrijvingsregister voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten voor het bijhouden van een inschrijvingsregister voor sociale huurwoningen vindt u terug in:

 • artikel 93, §1,eerste en derde lid en §2, artikel 94 en 100 van de Vlaamse Wooncode;
 • artikel 7 tot en met 12 van het Kaderbesluit Sociale Huur;
 • artikel 1 tot en met 7 en 8, §2 en 9 tot en met 13 van het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van de regels van het inschrijvingsregister.

Waar vindt u de regelgeving betreffende het verhuren van een sociale woning buiten het sociaal huurstelsel?

Waar vindt u de regelgeving betreffende het verhuren van een sociale huurwoning buiten het sociaal huurstelsel?

De rechtsgrond en de modaliteiten inzake het verhuren van sociale woning buiten het sociaal huurstelsel vindt u in:

 • artikel 91, §1 van de Vlaamse Wooncode;
 • artikel 55bis tot en met artikel 55sexies van het Kaderbesluit Sociale Huur;

Waar vindt u de regelgeving rond de huurovereenkomst van een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten inzake de huurovereenkomsten voor een sociale huurwoning vindt u terug in:

 • artikel 92, §1 en 96 en 97 van de Vlaamse Wooncode;
 • artikel 31 en 37 en 77 van het Kaderbesluit Sociale Huur;
 • bijlage 1 bij het Kaderbesluit Sociale Huur wat betreft de verhuring door een SHM, de VMSW, een lokaal bestuur of het Vlaams Woningfonds (de tyephuurovereenkomst);
 • bijlage 2 bij het Kaderbesluit Sociale Huur wat betreft de onderverhuring van een SVK-woning (de typeonderhuurovereenkomst);
 • artikel 5 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het KSH.

Wat met de huurovereenkomst als de verhuurder de huurwoning wilt verkopen of schenken?

Wanneer een huurwoning door verkoop of schenking van eigenaar verandert gelden volgende regels voor de huurovereenkomst:

 1. Wanneer de huurovereenkomst geregistreerd is vóór de verkoop van de woning treedt de nieuwe eigenaar in de rechten en verplichtingen van de vorige eigenaar. Dit betekent dat de bestaande huurovereenkomst gewoon verder loopt en een nieuwe huurovereenkomst niet nodig is. Wanneer toch een nieuwe overeenkomst zou worden opgesteld betreft dit eigenlijk een verderzetting van de reeds bestaande contractuele relatie. De nieuwe overeenkomst zal daarom onderworpen zijn aan dezelfde beperkingen die gelden op basis van de oorspronkelijke overeenkomst (b.v. m.b.t. verlengingsmogelijkheden, aanpassing van de huurprijs, opzegmogelijkheden…).
 2. Hetzelfde geldt voor niet geregistreerde huurovereenkomsten indien de huurder de woning al meer dan zes maanden betrekt. Voor huurovereenkomsten van negen jaar geldt in dit geval dat de nieuwe eigenaar dezelfde opzegmogelijkheden heeft als de vorige eigenaar (opzeg voor eigen gebruik of familie, voor renovatie of opzeg met schadevergoeding), maar er zijn twee belangrijke verschillen: de nieuwe eigenaar moet het einde van een driejarige periode niet afwachten en de opzegtermijn is slechts drie maanden in plaats van zes maanden. 

Opgelet: de nieuwe eigenaar moet echter wel opzeggen binnen de drie maanden na de notariële akte van verkoop, zo niet verliest hij deze extra opzegmogelijkheden.

Pagina's