De inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning

Een sociale huurwoning is voorbehouden voor burgers die daar het meest nood aan hebben. Hiervoor gelden verschillende voorwaarden.

De voorwaarden gelden voor de inschrijving als kandidaat-huurder en de toewijzing van een woning. De voorwaarden gelden ook bij toetreding tot een lopende huurovereenkomst, met uitzondering van de inkomensvoorwaarde.

Bij de actualisatie van het inschrijvingsregister (minimaal om de twee jaar) wordt de inkomensvoorwaarde nog eens extra getoetst.

Met uitzondering van de eigendomsvoorwaarde, gelden de voorwaarden niet voor minderjarige gezinsleden.

VOORWAARDEN

Leeftijdsvoorwaarde

Wie zich wil inschrijven of die als huurder der wil toegelaten worden tot een sociale huurwoning moet minstens achttien jaar oud zijn.

Wie jonger dan achttien is, kan zich als alleenstaande of als partner inschrijven of toegelaten worden tot een sociale huurwoning als hij ontvoogd werd of zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst.

Verblijfsvoorwaarde

Enkel personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister, of die beschikken over een referentieadres, kunnen in aanmerking komen.

Inkomensvoorwaarde

Het inkomen van alle meerderjarige kandidaat-huurders wordt samen opgeteld. Hiervoor geldt normaal het inkomen van drie jaar eerder (= referentiejaar). Had de kandidaat of één van de kandidaten dat jaar geen inkomen, dan geldt het inkomen van een of twee jaar geleden.

Als het inkomen in het referentiejaar te hoog lag, dan kan men kijken naar het huidige inkomen van de kandidaat of kandidaten.

Met het inkomen van welbepaalde gezinsleden wordt geen of maar gedeeltelijk rekening gehouden.

De inkomensgrenzen voor 2018 zijn : 

  • 24.452 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste
  • 26.500 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap
  • 36.676 euro, verhoogd met 2.050 euro per persoon ten laste voor andere gezinstypes

Eigendomsvoorwaarde

Een kandidaat-huurder mag samen met zijn (minderjarige) gezinsleden, geen woning of geen perceel, bestemd voor woningbouw, gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland bezitten. Hierop gelden wel bepaalde uitzonderingen.

Een kandidaat-huurder mag ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij of een van zijn gezinsleden een woning in heeft ondergebracht.

Voor een kandidaat-huurder van een sociale assistentiewoning wordt er tot tien jaar teruggegaan om de eigendomsvoorwaarde na te gaan.

Met ingang van 1 november 2017 verviel de taal- en inburgeringsbereidheid als inschrijvings-, toewijzings-, en toelatingsvoorwaarde. In de plaats kwam een taalkennisverplichting als huurder. Voor personen die huurder werden voor 1 november 2017, en nog niet voldeden aan de toenmalige taalbereidheidsvoorwaarde, blijft de voorwaarde wel nog gelden.

Regelgeving

Waar vindt u de regelgeving betreffende de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten inzake de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning vindt u terug in:

  • artikel 95, §1, eerste lid van de Vlaamse Wooncode;
  • artikel 3, 14 en 29, §2, eerste lid van het Kaderbesluit Sociale Huur;
  • artikel 3 en 3/2 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het KSH.

Kaderbesluit Sociale Huur

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Ministerieel besluit van 21 december 2007 mbt een aantal bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Schrapt u een kandidaat-huurder voor een sociale huurwoning van het inschrijvingsregister, als de kandidaat in het wachtregister staat op het moment dat u als sociale verhuurder de toelatingsvoorwaarden controleert?

Ja, een van de toelatingsvoorwaarden is dat de kandidaat ingeschreven moet zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister (KSH art. 3, §1, eerste lid, 6°, art. 12, §1, eerste lid, 3° en art. 14, eerste lid). Als de kandidaat-huurder zicht heeft op een definitieve regularisatie binnen een redelijke termijn, dan kunt u de kandidatuur voor een termijn op wacht zetten (KSH art. 12, §1, vijfde lid).

Een kandidaat-huurder wil zijn kandidaatstelling voor een sociale huurwoning uitbreiden naar andere SHM’s die in de gemeente of aangrenzende gemeenten actief zijn. Hij kan dit vragen aan de SHM waar hij zich inschrijft. Hoe doet u dit?

Het volstaat om de documenten in te scannen en via e-mail te versturen.

Elke verhuurder kan wel nog altijd vragen aan de kandidaat-huurder om naar zijn kantoor te komen voordat de inschrijving definitief is. Zo kan de kandidaat-huurder zijn voorkeuren voor de ligging, het type woning en de huurprijs laten weten.

U kunt de actualisering van deze kandidatuurstellingen samen met uw collega-SHM's organiseren. Zo moet de kandidaat-huurder zijn dossier maar één keer vervolledigen (KSH art.9, 2de lid en KSH art.11, 2de lid).

Wat is de sanctie als een kandidaat-huurder tijdens zijn kandidatuur voor een sociale huurwoning een wijziging van de gezinssamenstelling of het adres niet binnen de maand meedeelt aan de sociale huisvestingsmaatschappij?

Er is geen sanctie. Maar  dit kan in het nadeel van de kandidaat-huurder zijn. De kandidaat-huurder kan een mogelijke gepaste toewijzing mislopen door u zijn gewijzigde gezinssamenstelling niet te melden. Zo kan de wachttijd op een gepaste woning verlengen.
Bij kwade trouw, kunt u overgaan tot de schrapping van de kandidatuur. Kwade trouw wordt niet vermoed en moet bewezen worden. (KSH, art. 12, §1, 4°).

Moet iedere meerderjarige persoon het inschrijvingsformulier ondertekenen bij inschrijving voor een sociale huurwoning?

Nee, bij de inschrijving is het geen verplichting. Maar, het is wel aangewezen als u de taalbereidheidsvoorwaarde wilt aftoetsen en dit niet mogelijk is op basis van een attest.

Moet u herinneringsbrieven versturen van een brief bij actualisatie of bij een aanbod van een sociale huurwoning als de oorspronkelijke brief onbestelbaar terugkomst? Dit maakt een optionele schrappingsgrond uit.

Neen: tenminste als u deze schrappingsgrond opnam in uw intern huurreglement.

Worden bij de actualisatie van het inschrijvingsregister voor een sociale huurwoning andere dan de inkomensvoorwaarde nagegaan?

Neen: u toetst bij actualisering van het inschrijvingsregister uitsluitend de inkomensvoorwaarde af. Als u vaststelt dat de kandidaat-huurder niet voldoet aan andere inschrijvingsvoorwaarden, kunt u de kandidaat-huurder er alleen op wijzen dat u bij toewijzing de toelatingsvoorwaarden (die dezelfde zijn als de inschrijvingsvoorwaarden) opnieuw controleert. En dat u een kandidaat-huurder schrapt van de inschrijvingslijst als die niet meer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (KSH art.8).

Kunt u een extra kamer toekennen voor medische redenen als dit in strijd is met het interne huurreglement en de vooropgestelde rationele bezetting van de sociale huurwoning?

Neen: u moet dan het intern huurreglement aanpassen. U kunt immers niet zomaar afwijken van het intern huurreglement.

Wat doet u als een kandidaat-huurder bij de inschrijving voor een sociale huurwoning een geplande gezinshereniging niet meldde?

Als op het moment van de toewijzing het gezin zich onvoorzien aanmeldt, gaat de toewijzing niet door. Ze moeten zich dan kandidaat stellen voor een grotere woning.

Als u de kandidaat al een kleinere woning toewees, dan heeft hij geen recht op een voorrang voor een grotere woning (art.19, eerste lid, 3° KSH).

Zijn de bezettingsnormen echter overschreden, dan zoekt u een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld zijn: 

Als de kandidaat-huurder zich inschreef voor 1 januari 2008, kan hij nadien toch nog aanspraak maken op een voorrangsmutatie. De verplichte melding van een geplande gezinshereniging is pas verplicht vanaf de inwerkingtreding van het KSH.

Kunt u voor de rationele bezetting van een sociale huurwoning rekening houden met een kandidaat-huurder die een omgangsrecht heeft voor zijn kinderen die niet bij hem gedomicilieerd zijn?

Ja, dit kan. Het is wel nodig dat de kinderen regelmatig verblijven bij de kandidaat-huurder. Dit is minstens één overnachting . De (kandidaat)-huurder kan afzien van dit recht.

Kunt u rekening houden met ongeboren kinderen om de rationele bezetting te bepalen als u een sociale huurwoning toewijst?

U kunt akkoord gaan met een uitbreiding van het type woning waar de kandidaat-huurder voor kiest. Maar, u moet de kandidaat-huurder goed informeren dat u de woning pas kunt toewijzen nadat het kind geboren is. De gezinssamenstelling moet zo dicht mogelijk aanleunen bij de rationele bezetting van de woning.

Wat bedoelt de regelgever met ‘gezinshereniging’ bij inschrijving voor een sociale huurwoning?

Een kandidaat-huurder schrijft zich in voor een woning volgens de gezinssamenstelling (rationele bezetting). Bij een gezinshereniging schrijft de kandidaat-huurder zich in op basis van de gezinssamenstelling na hereniging. 
Gezinshereniging is de situatie waarbij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)  gezinsleden uit het buitenland de toestemming geeft om hun gezin in België te vervoegen. Het maakt daarbij niet uit of het om de kinderen of de ouders gaat.
Procedure: Als voor toewijzing de gezinshereniging nog niet plaatsvond, kijkt u naar de gezinssamenstelling op dat moment.
Het is dus geen gezin dat tijdelijk gesplitst is, maar wel in België verblijft, en zich na toewijzing wil herenigen.
Deze procedure is niet van toepassing voor SVK’s.

U kunt voor maximaal 1 jaar na weigering geen sociale huurwoning aanbieden aan een kandidaat-huurder. Als de toewijzing van de kandidaat een bedreiging vormt voor de integriteit van de andere bewoners, kunt u deze periode verlengen?

Neen, tenzij u met nieuwe feiten een gemotiveerde beslissing kunt nemen. U kunt ook opteren voor een begeleidingsovereenkomst.
De kandidaat-huurder kan klacht indienen bij de toezichthouder tegen de beslissing tot weigering van toewijzing. 

Kunt u een kandidaat-huurder voor een sociale woning schrappen op basis van verbale of fysieke agressie tegenover uw personeel?

Neen, u kunt de inschrijving niet schrappen. U kan best een klacht indienen bij de politie.

Wat doet u als de (kandidaat-)huurder uit het bevolkingsregister is geschrapt?

U stelt vast dat een kandidaat-huurder of een huurder ambtshalve geschrapt is uit het bevolkingsregister. Dit betekent dat deze persoon geen officieel adres meer heeft in de gemeente. Wat u moet doen, verschilt voor een kandidaat en een huurder. 

Een kandidaat pas schrappen bij toewijzing
U kunt een kandidaat-huurder niet automatisch schrappen. Dit kunt u alleen als u deze kandidaat een woning wil toewijzen en de kandidaat het best gerangschikt is. Is hij dan nog altijd niet ingeschreven is in het bevolkingsregister, dan kunt u hem schrappen. De kandidaat voldoet dan niet aan de toewijzingsvoorwaarden. Zou de kandidaat de woning toch niet gekregen hebben, dan blijft hij op de wachtlijst staan (artikel 12, § 1, 1e lid, 3° van het Kaderbesluit Sociale Huur).

Huurder krijgt eerst de kans opnieuw te domiciliëren
U geeft een huurder eerst de kans zich opnieuw in te schrijven in het bevolkingsregister. Gedomicilieerd zijn is namelijk een huurdersverplichting. Als hij weigert of als dat onmogelijk is, mag u de huurovereenkomst opzeggen (artikel 92, §3, 1e lid 2° en 98, § 3, 1e lid 2° van de Vlaamse Wooncode).

Meer vragen

Contact

Adres: 
Servicedesk Kaderbesluit Sociale Verhuring
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Koloniënstraat 40
1000 Brussel
Email: 
Telefoonnummer: 
Adres: 
cel sociale verhuur en verkoop
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel