Het verhaal- en klachtrecht binnen het sociaal huurstelsel

Soms kunnen (kandidaat-)huurders en sociale verhuurders het niet eens worden over bepaalde problemen. Om daaraan te verhelpen voorziet de Vlaamse overheid een laagdrempelige procedure.

 • Enerzijds is er het verhaalrecht tegen bepaalde beslissingen van een sociale verhuurder.
 • Daarnaast kan een (kandidaat-)huurder steeds klacht indienen tegen de sociale verhuurder.

Voor geschillen over private huur is enkel de rechtbank bevoegd.

Verhaalrecht

Een kandidaat-huurder die zich benadeeld voelt, kan voor volgende beslissingen een beoordeling vragen van de toezichthouder:

 • de beslissing om een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder;
 • de beslissing om geen afwijking op de toewijzingsregels of het inkomen toe te staan;
 • de beslissing om de kandidaat-huurder te schrappen uit het inschrijvingsregister;
 • de beslissing om de toewijzing van een woning aan de kandidaat-huurder te weigeren;
 • de beslissing om een persoon die zich wil inschrijven, niet in te schrijven;
 • de beslissing om een persoon die wil toetreden tot de huurovereenkomst, niet te laten toetreden;
 • de beslissing om de voorkeur van de kandidaat-huurder voor een bepaalde woningkeuze te weigeren;
 • de beslissing om de kandidaat-huurder niet op te nemen voor een Huurpremie;
 • de beslissing om de redenen die een kandidaat-huurder opgeeft om een aanbod te weigeren niet als gegrond te beschouwen.

Een huurder kan voor de volgende beslissing een beoordeling vragen van de toezichthouder:

 • de huurovereenkomst werd beëindigd omwille van een te hoog inkomen;
 • de huurovereenkomst werd beëindigd omdat men de woning onderbezet betrekt en weigert te verhuizen.

Bij elk van deze beslissingen moet  de sociale verhuurder vermelden dat er een verhaal mogelijk is bij de toezichthouder, en hoe en binnen welke termijn dit moet gebeuren..

Als de verhuurder geen beslissing neemt bij een verzoek tot afwijking op de inkomensvoorwaarde, of versnelde toewijzing, inschrijving of toetreding, kan de kandidaat-huurder met een aangetekende en gemotiveerde brief rechtstreeks een beoordeling vragen van de toezichthouder. 

Klachtrecht

Het klachtendecreet geeft alle sociale huurders het recht om kosteloos een klacht in te dienen tegen handelingen van een sociale verhuurder.

Eerst moet hij zijn klacht wel aan de verhuurder zelf richten.

Pas in tweede instantie, wanneer die klacht geen gevolg of gehoor krijgt, kan men een beroep doen op de Vlaamse Ombudsdienst.

De Vlaamse Ombudsdienst onderzoekt eerst de ontvankelijkheid van een klacht. Is ze ontvankelijk, dan zal hij de klacht grondig onderzoeken, en ook de sociale verhuurder contacteren om een volledig beeld te krijgen van de problematiek. Daarna bemiddelt de Ombudsdienst om overeenstemming te bereiken tussen beide partijen, en herhaling van de problemen in de toekomst te vermijden.

Regelgeving

Kaderbesluit Sociale Huur

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Sociale huur: is er ruimte voor debat voorzien in de verhaalprocedure?

Neen, dat is niet voorzien als u het verhaal indient. De toezichthouder beoordeelt uw beslissing. U kunt dan kiezen of u de beslissing handhaaft of wijzigt. Dit kunt u beschouwen als een ‘second opinion’.

Meer vragen

Contact

Adres: 
Afdeling Toezicht
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel
Adres: 

Elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19u op het gratis nummer 1700.

Adres: 
Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Telefoonnummer: