Renovatie van een sociale woning

Als de sociale huurwoning aan renovatie toe is, moet de sociale verhuurder de huurder op gepaste wijze informeren over de aard van de werken, de timing, de te verwachten hinder, de invloed op de huurprijs en de eventuele noodzaak van een tijdelijke of definitieve verhuizing.

Bij kleine herstellingen moet de huurder de werken toestaan, ongeacht het ongemak. Bij grote herstellingen kan een verplichte (tijdelijke) herhuisvesting nodig zijn.

De tijdelijke herhuisvesting vindt plaats in een andere woning van de verhuurder of van een andere sociale verhuurder. De huurder kan ook tijdelijk op de private huurmarkt een woning huren of tijdelijk bij derden wonen. Bij de bestaande huurovereenkomst wordt een bijlage gevoegd, waarin het adres van de tijdelijke woning wordt vermeld, de geplande duur van de herhuisvesting en, in voorkomend geval, een plaatsbeschrijving van de tijdelijke woning en de waarborgregeling. Als de tijdelijke herhuisvesting plaatsvindt in een sociale huurwoning, mag de te betalen huurprijs tijdens de duur van de werkzaamheden niet hoger liggen dan de huurprijs van de sociale huurwoning die gerenoveerd wordt.

 

 

Regelgeving

Kaderbesluit Sociale Huur

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Servicedesk Kaderbesluit Sociale Verhuring
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Havenlaan 88 bus 94
1000 Brussel
Email: 
Telefoonnummer: